Ako ana­ly­zo­vať kon­ku­ren­ciu?

Visibility: Marek Šulik / 8. júna 2014 / Tools a produktivita

V praxi sa často stre­tá­vam s tým, že ľudia sa pri porov­ná­vaní svo­jich webov s kon­ku­ren­ciou zame­ria­vajú na met­riky, ktoré nie sú dôle­žité alebo ich nesprávne inter­pre­tujú. Roz­ho­dol som sa preto napí­sať návod, v kto­rom vám uká­žem ako ana­ly­zo­vať kon­ku­ren­ciu podľa rele­vant­ných met­rík.

Bude mať tri časti:

  • Fak­tory mimo stránky
  • Fak­tory na stránke
  • Sociálne siete a sig­nály

V prvej časti budeme porov­ná­vať fak­tory mimo stránky.

Zabud­nite na Page­Rank

Pod fak­tormi mimo stránky (po anglicky off-page) si veľa ľudí stále pred­sta­vuje iba Page­Rank. Je to však iba jeden z pri­bližne 80 fak­to­rov, ktoré roz­ho­dujú o pozí­ciách strá­nok vo vyhľa­dá­va­čoch a ani zďa­leka nie je ten naj­dô­le­ži­tejší. Na Page­Rank pomaly zabúda už aj Google, ktorý ho v minu­lom roku aktu­ali­zo­val iba dva­krát a neoča­ká­vam, že v tomto roku to bude viac krát. Google nám navyše uka­zuje len jeho zjed­no­du­šenú ver­ziu, ktorá navyše nie je ani aktu­álna.

Čo je teda dôle­žité?

Z desia­tok fak­to­rov, ktoré ovplyv­ňujú pozí­cie vo vyhľa­dá­va­čoch som vybral tie, ktoré vám pomôžu zís­kať základný pre­hľad o tom, ako je na tom váš web v porov­naní s kon­ku­ren­ciou.

Roz­de­liť ich môžme do týchto častí:

  • auto­ri­ta­tív­nosť webu
  • spätné odkazy
  • zain­de­xo­vané stránky
  • vek domény

Auto­ri­ta­tív­nosť webu

Auto­ritu webu si môžeme ove­riť v nástro­joch Open Site Explo­rer aMajes­tic SEO, ktoré sa dajú na ana­lýzu využiť aj v bez­plat­nej ver­zii. Vší­mame si tieto met­riky:

Domain Aut­ho­rity a Page Aut­ho­rity – Met­riky od Mozu, ktoré kom­bi­nujú rôzne fak­tory ako počet a kva­lita odka­zov, Moz­Rank, MozT­rust a podobne. Čís­lujú sa od 0 do 100. Čím vyš­šie číslo, tým lep­šie. Domain Aut­ho­rity sa vzťa­huje na celú doménu (napr. visibility.sk) a Page Aut­ho­rity len na kon­krétnu pod­stránku (napr. http://www.visibility.sk/sluzby)

Cita­tion Flow a Trust Flow - Alter­na­tíva k met­ri­kám od Mozu. Je dobré nespo­lie­hať sa iba na jeden zdroj infor­má­cií, pre­tože ani jeden nástroj nedo­káže kvôli tech­nic­kým obme­dze­niam vyhod­no­tiť dáta na 100% správne.

Cita­tion Flow je odhad toho, či bude web v budúc­nosti cito­vaný a odka­zo­vaný. Trust Flow zase hod­notí dôve­ry­hod­nosť webu. Čís­lujú sa od 0 do 100. Čím vyš­šie číslo, tým lep­šie.

Spätné odkazy

Pri ana­lýze spät­ných odka­zov by sme sa mali zame­ria­vať nie­len na ich počet, ale aj ich kva­litu. Na ana­lýzu môžeme znovu pou­žiť nástroje Open Site Explo­rer a Majes­tic SEO (zaškrt­neme Fresh Index).

Počet spät­ných odka­zov – Cel­kový počet odka­zov, ktoré sme­rujú na váš web. Platí, že čím viac tým lep­šie, ale samoz­rejme nemôžme sa zasta­viť len pri tomto hod­no­tení a musíme ana­ly­zo­vať aj ich kva­litu.

Počet odka­zu­jú­cich domén - Cel­kový počet domén, ktoré odka­zujú na vašu stránku. Tu už sa začína uka­zo­vať aj kva­lita odka­zo­vého port­fó­lia. Ak máte veľa odka­zov a málo odka­zu­jú­cich domén, tak niečo prav­de­po­dobne nebude v poriadku.

Počet odka­zu­jú­cich IP adries – Rov­nako dôle­žitá met­rika ako počet domén. Môžete mať veľa odka­zu­jú­cich domén, ale ak sú všetky z jed­nej IP adresy, tak je to prob­lém.

Počet odka­zov na doménu - Je to pomer medzi cel­ko­vým počtom odka­zov a počtom odka­zu­jú­cich domén. Tu platí, že menej je viac. Ak je toto číslo prí­liš vysoké, tak to môže zna­me­nať, že na vás odka­zuje veľa nere­le­vant­ných odka­zov z päti­čiek webov.

Počet odka­zov na IP adresu - Aj tu platí, že menej je viac. Ak máte väč­šinu odka­zov z jed­nej IP adresy, tak to môže zna­me­nať, že sú z neja­kej siete navzá­jom pre­po­je­ných webov.

Zain­de­xo­vané stránky

Počet zain­de­xo­va­ných strá­nok si môžete jed­no­du­cho ove­riť v Google, ak zadáte do vyhľa­dá­vača site:domena.sk, napr. site:visibility.sk. Platí, že čím viac, tým lep­šie, ale samoz­rejme treba si skon­tro­lo­vať, či sú zain­de­xo­vané len uni­kátne stránky alebo aj dup­li­citné.

Vek domény

Star­šie domény sú často vo výsled­koch vyhľa­dá­vača zvý­ho­dňo­vané oproti novým domé­nam. Platí to hlavne vtedy, ak na nich od začiatku bol nejaký obsah a neboli len odpar­ko­vané a nepou­žité. Vek domény si môžete skon­tro­lo­vať v nástro­joch Domain Age Tool alebo Domain Age Chec­ker. Ak chcete zis­tiť, odkedy bol na doméne umiest­nený obsah, tak môžete využiť nástroj Inter­net Archive Way­back Machine.

Ako vyzerá ana­lýza?

Na ukážku som vytvo­ril ana­lýzu naj­nav­šte­vo­va­nej­ších slo­ven­ských spra­vo­daj­ských por­tá­lov.

V tabuľke sú všetky dôle­žité met­riky, ktoré sme si spo­me­nuli vyš­šie. Sú tam aj kon­krétne hod­noty pre všet­kých 5 por­tá­lov.

V tomto prí­pade boli výsledky jed­no­značné a z ana­lýzy vyšiel ako víťaz por­tál sme.sk. Jeho web je najau­to­ri­ta­tív­nejší, sme­ruje na neho naj­viac odka­zov z naj­väč­šieho počtu domén, má naj­viac zain­de­xo­va­ných strá­nok a spolu s pravda.sk aj naj­star­šiu doménu.

Takáto ana­lýza vám neza­be­rie viac ako 20 minút. Je dobré si výsledky odlí­šiť far­bami, aby ste aj vizu­álne vedeli rých­lej­šie vyhod­no­tiť výsledky. Zís­kate ale pre­hľad o tom, v čom ste lepší alebo horší ako kon­ku­ren­cia a v čom by ste sa mali zlep­šiť.

Ana­lýza vám pomôže aj pri určo­vaní SEO cie­ľov. Chceli ste sa zobra­zo­vať vysoko na nie­ktoré kľú­čové slová, ale zis­tili ste, že kon­ku­ren­cia je ďaleko pred vami? Vyberte si inú oblasť, kde nie je taká silná kon­ku­ren­cia. Bez ana­lýzy by ste len zby­točne mrhali svo­jim časom.

Záver

Ak ste člá­nok dočí­tali až sem, tak viete ako uro­biť porov­nať váš web s kon­ku­ren­ciou a na ktoré fak­tory sa zame­rať. Pri vyhod­no­co­vaní výsled­kov by ste sa nemali spo­lie­hať iba na dáta, ale aj na vlastný rozum. Skúste sa nad výsled­kami zamys­lieť v šir­šom kon­texte a nevní­majte ich ako jediný prav­divý uka­zo­va­teľ úspeš­nosti vášho webu.

Zdroj: Visi­bi­lity

Pridať komentár (0)