Ako ana­ly­zo­vať kon­ku­ren­ciu?

Visibility: Marek Šulik / 8. júna 2014 / Lifehacking

V pra­xi sa čas­to stre­tá­vam s tým, že ľudia sa pri porov­ná­va­ní svo­jich webov s kon­ku­ren­ci­ou zame­ria­va­jú na met­ri­ky, kto­ré nie sú dôle­ži­té ale­bo ich nespráv­ne inter­pre­tu­jú. Roz­ho­dol som sa pre­to napí­sať návod, v kto­rom vám uká­žem ako ana­ly­zo­vať kon­ku­ren­ciu pod­ľa rele­vant­ných met­rík.

Bude mať tri čas­ti:

  • Fak­to­ry mimo strán­ky
  • Fak­to­ry na strán­ke
  • Sociál­ne sie­te a sig­ná­ly

V prvej čas­ti bude­me porov­ná­vať fak­to­ry mimo strán­ky.

Zabud­ni­te na Page­Rank

Pod fak­tor­mi mimo strán­ky (po anglic­ky off-page) si veľa ľudí stá­le pred­sta­vu­je iba Page­Rank. Je to však iba jeden z pri­bliž­ne 80 fak­to­rov, kto­ré roz­ho­du­jú o pozí­ciách strá­nok vo vyhľa­dá­va­čoch a ani zďa­le­ka nie je ten naj­dô­le­ži­tej­ší. Na Page­Rank poma­ly zabú­da už aj Goog­le, kto­rý ho v minu­lom roku aktu­ali­zo­val iba dva­krát a neoča­ká­vam, že v tom­to roku to bude viac krát. Goog­le nám navy­še uka­zu­je len jeho zjed­no­du­še­nú ver­ziu, kto­rá navy­še nie je ani aktu­ál­na.

Čo je teda dôle­ži­té?

Z desia­tok fak­to­rov, kto­ré ovplyv­ňu­jú pozí­cie vo vyhľa­dá­va­čoch som vybral tie, kto­ré vám pomô­žu zís­kať základ­ný pre­hľad o tom, ako je na tom váš web v porov­na­ní s kon­ku­ren­ci­ou.

Roz­de­liť ich môž­me do tých­to čas­tí:

  • auto­ri­ta­tív­nosť webu
  • spät­né odka­zy
  • zain­de­xo­va­né strán­ky
  • vek domé­ny

Auto­ri­ta­tív­nosť webu

Auto­ri­tu webu si môže­me ove­riť v nástro­joch Open Site Explo­rer aMajes­tic SEO, kto­ré sa dajú na ana­lý­zu využiť aj v bez­plat­nej ver­zii. Vší­ma­me si tie­to met­ri­ky:

Domain Aut­ho­ri­ty a Page Aut­ho­ri­ty – Met­ri­ky od Mozu, kto­ré kom­bi­nu­jú rôz­ne fak­to­ry ako počet a kva­li­ta odka­zov, Moz­Rank, MozT­rust a podob­ne. Čís­lu­jú sa od 0 do 100. Čím vyš­šie čís­lo, tým lep­šie. Domain Aut­ho­ri­ty sa vzťa­hu­je na celú domé­nu (napr. visibility.sk) a Page Aut­ho­ri­ty len na kon­krét­nu pod­strán­ku (napr. http://www.visibility.sk/sluzby)

Cita­ti­on Flow a Trust Flow - Alter­na­tí­va k met­ri­kám od Mozu. Je dob­ré nespo­lie­hať sa iba na jeden zdroj infor­má­cií, pre­to­že ani jeden nástroj nedo­ká­že kvô­li tech­nic­kým obme­dze­niam vyhod­no­tiť dáta na 100% správ­ne.

Cita­ti­on Flow je odhad toho, či bude web v budúc­nos­ti cito­va­ný a odka­zo­va­ný. Trust Flow zase hod­no­tí dôve­ry­hod­nosť webu. Čís­lu­jú sa od 0 do 100. Čím vyš­šie čís­lo, tým lep­šie.

Spät­né odka­zy

Pri ana­lý­ze spät­ných odka­zov by sme sa mali zame­ria­vať nie­len na ich počet, ale aj ich kva­li­tu. Na ana­lý­zu môže­me zno­vu pou­žiť nástro­je Open Site Explo­rer a Majes­tic SEO (zaškrt­ne­me Fresh Index).

Počet spät­ných odka­zov – Cel­ko­vý počet odka­zov, kto­ré sme­ru­jú na váš web. Pla­tí, že čím viac tým lep­šie, ale samoz­rej­me nemôž­me sa zasta­viť len pri tom­to hod­no­te­ní a musí­me ana­ly­zo­vať aj ich kva­li­tu.

Počet odka­zu­jú­cich domén - Cel­ko­vý počet domén, kto­ré odka­zu­jú na vašu strán­ku. Tu už sa začí­na uka­zo­vať aj kva­li­ta odka­zo­vé­ho port­fó­lia. Ak máte veľa odka­zov a málo odka­zu­jú­cich domén, tak nie­čo prav­de­po­dob­ne nebu­de v poriad­ku.

Počet odka­zu­jú­cich IP adries – Rov­na­ko dôle­ži­tá met­ri­ka ako počet domén. Môže­te mať veľa odka­zu­jú­cich domén, ale ak sú všet­ky z jed­nej IP adre­sy, tak je to prob­lém.

Počet odka­zov na domé­nu - Je to pomer medzi cel­ko­vým počtom odka­zov a počtom odka­zu­jú­cich domén. Tu pla­tí, že menej je viac. Ak je toto čís­lo prí­liš vyso­ké, tak to môže zna­me­nať, že na vás odka­zu­je veľa nere­le­vant­ných odka­zov z päti­čiek webov.

Počet odka­zov na IP adre­su - Aj tu pla­tí, že menej je viac. Ak máte väč­ši­nu odka­zov z jed­nej IP adre­sy, tak to môže zna­me­nať, že sú z neja­kej sie­te navzá­jom pre­po­je­ných webov.

Zain­de­xo­va­né strán­ky

Počet zain­de­xo­va­ných strá­nok si môže­te jed­no­du­cho ove­riť v Goog­le, ak zadá­te do vyhľa­dá­va­ča site:domena.sk, napr. site:visibility.sk. Pla­tí, že čím viac, tým lep­šie, ale samoz­rej­me tre­ba si skon­tro­lo­vať, či sú zain­de­xo­va­né len uni­kát­ne strán­ky ale­bo aj dup­li­cit­né.

Vek domé­ny

Star­šie domé­ny sú čas­to vo výsled­koch vyhľa­dá­va­ča zvý­ho­dňo­va­né opro­ti novým domé­nam. Pla­tí to hlav­ne vte­dy, ak na nich od začiat­ku bol neja­ký obsah a nebo­li len odpar­ko­va­né a nepou­ži­té. Vek domé­ny si môže­te skon­tro­lo­vať v nástro­joch Domain Age Tool ale­bo Domain Age Chec­ker. Ak chce­te zis­tiť, odke­dy bol na domé­ne umiest­ne­ný obsah, tak môže­te využiť nástroj Inter­net Archi­ve Way­back Machi­ne.

Ako vyze­rá ana­lý­za?

Na ukáž­ku som vytvo­ril ana­lý­zu naj­nav­šte­vo­va­nej­ších slo­ven­ských spra­vo­daj­ských por­tá­lov.

V tabuľ­ke sú všet­ky dôle­ži­té met­ri­ky, kto­ré sme si spo­me­nu­li vyš­šie. Sú tam aj kon­krét­ne hod­no­ty pre všet­kých 5 por­tá­lov.

V tom­to prí­pa­de boli výsled­ky jed­no­znač­né a z ana­lý­zy vyšiel ako víťaz por­tál sme.sk. Jeho web je najau­to­ri­ta­tív­nej­ší, sme­ru­je na neho naj­viac odka­zov z naj­väč­šie­ho počtu domén, má naj­viac zain­de­xo­va­ných strá­nok a spo­lu s pravda.sk aj naj­star­šiu domé­nu.

Taká­to ana­lý­za vám neza­be­rie viac ako 20 minút. Je dob­ré si výsled­ky odlí­šiť far­ba­mi, aby ste aj vizu­ál­ne vede­li rých­lej­šie vyhod­no­tiť výsled­ky. Zís­ka­te ale pre­hľad o tom, v čom ste lep­ší ale­bo hor­ší ako kon­ku­ren­cia a v čom by ste sa mali zlep­šiť.

Ana­lý­za vám pomô­že aj pri určo­va­ní SEO cie­ľov. Chce­li ste sa zobra­zo­vať vyso­ko na nie­kto­ré kľú­čo­vé slo­vá, ale zis­ti­li ste, že kon­ku­ren­cia je ďale­ko pred vami? Vyber­te si inú oblasť, kde nie je taká sil­ná kon­ku­ren­cia. Bez ana­lý­zy by ste len zby­toč­ne mrha­li svo­jim časom.

Záver

Ak ste člá­nok dočí­ta­li až sem, tak vie­te ako uro­biť porov­nať váš web s kon­ku­ren­ci­ou a na kto­ré fak­to­ry sa zame­rať. Pri vyhod­no­co­va­ní výsled­kov by ste sa nema­li spo­lie­hať iba na dáta, ale aj na vlast­ný roz­um. Skús­te sa nad výsled­ka­mi zamys­lieť v šir­šom kon­tex­te a nevní­maj­te ich ako jedi­ný prav­di­vý uka­zo­va­teľ úspeš­nos­ti váš­ho webu.

Zdroj: Visi­bi­li­ty

Pridať komentár (0)