Ako bolo na Busi­ness Bre­ak­fast

Kristína Hlavová / 18. apríla 2014 / Tools a produktivita

Chcem vám pri­blí­žiť pocity z jed­nej prí­jem­nej akcie, ktorá sa konala 17. 4. v bra­ti­slav­skom Con­necte s náz­vom Busi­ness Bre­ak­fast. Orga­ni­zá­to­rom bol Peter Boleb­ruch zo spo­loč­nosti In media a poňal to naozaj pozo­ru­hod­ným štý­lom.

Hneď, ako som vstú­pila do miest­nosti, oča­rila ma prí­jemná atmo­sféra. Peter úvo­dom pove­dal: „Cíťte sa tu ako doma“, a tak aj bolo. Ľudia sa potu­lo­vali hore dole, roz­prá­vali sa, popí­jali kávu a pochut­ná­vali si na čerstvom voňa­vom pečive, ovocí či chle­bíč­koch. Veď o tom sú raňajky. Lenže toto neboli len oby­čajné raňajky. Mali prí­vlas­tok „busi­ness“. 

V čom boli iné?

Popri maškr­tení som si vypo­čula sku­toč­ných odbor­ní­kov a sym­pa­tic­kých ľudí, ktorí roz­prá­vali o svete tech­no­ló­gií. Hlav­nou témou bol zákaz­nícky ser­vis a jeho využi­tie v moder­nom online biz­nise.

Ako prvý vystu­po­val Daniel Zai­ček z B2B GROUP, ktorý pred­sta­vil novinky o Google Ads a Face­bo­oku. Spo­me­nul naprí­klad Google Hotel Fin­der, ktorý slúži na priamu rezer­vá­ciu poby­tov v hoteli. Zadáte miesto, čas a Google pre vás vyhľadá na základe cien tie naj­vý­hod­nej­šie alter­na­tívy. Služba je veľmi pre­hľadná, jed­no­du­chá a hlavne prak­tická. Spo­mí­nal aj mnohé iné, čo sa týka Face­bo­oku — hovo­ril o novej fun­kcii, ktorá sa objaví na News Feede. Pri­budne tla­čidlo „Shop Now“, kto­rým sa pre­klik­nete priamo do e-shopu. Asi už nestačí sta­tus sociál­nej siete, Face­book sa stáva nákup­nou zónou.

Aby som spo­me­nula ďal­šieho vystu­pu­jú­ceho, zau­jal ma aj Ján Šifra. Spo­lu­za­kla­da­teľ export­nej agen­túry Maga­zine pred­ná­šal okrem iného o začiat­koch star­tu­pov. Ide­álne podľa neho je, ak sa na začiatku star­tu­pový tím skladá zo šty­roch ľudí: hust­ler, wri­ter, desig­ner, hac­ker. Prvé “rameno star­tu­po­vého tro­j­u­hol­níka“ – hust­ler — je ten, ktorý nons­top pre­dáva a to interne aj externe, posúva veci dopredu, riadi komu­ni­ká­ciu v rámci tímu. Vhodné je mať sieť via­ce­rých hust­le­rov po celej Európe. Ďal­šie rameno, wri­ter, je člo­vek potrebný v online svete, ktorý odo­vzdáva infor­má­cie ďalej a robí to masovo. Desig­ner je jasný. Jano však pri­po­mína, že dôle­žité je sta­viť na kva­litu jeho schop­ností. A hac­ker, ktorý je „v strede star­tu­po­vého tro­j­u­hol­níka“, je moto­rom celého pro­jektu, mana­žé­rom a deve­lo­pe­rom v jed­nom.

Uspo­ria­da­teľ, Peter Boleb­ruch mal pred­nášku o mar­ke­tin­go­vej auto­ma­ti­zá­cii, kon­krétne o výbere a zabez­pe­čení soft­vé­ro­vých plat­fo­riem, o lep­šom zacie­lení na kli­enta, defi­no­vaní cie­ľov a poriadku vo firme. Zdô­raz­nil štyri zásady, ktoré by mali firmy dodr­žia­vať: upra­tujte, nebojte sa zmien, expe­ri­men­tujte a nechajte si pora­diť.

Jedi­nou spí­ker­kou bola Dana Hama­rová. Jej pred­náška bola tro­chu odlišná. Hovo­rila totiž o mysli a medi­tá­cii. Prí­ho­vor sa nie­sol v duchu toho, aké je v dneš­nom svete ťažké nájsť si aspoň päť minút denne na reštart mysle, pre­tože ľudia často lie­tajú z jed­nej porady na druhú, kde rie­šia totálne roz­dielne témy. Uká­zala nám cvi­če­nie, ktoré dokáže pomôcť uvoľ­niť sa a vyčis­tiť myseľ. Ak by to zau­jí­malo aj vás, pokojne sa ozvite alebo kon­tak­tujte priamo Danu Hama­rovú.

Na záver už len dopl­ním, že roz­prá­val aj David Čačík — o zákaz­níc­kom ser­vise v roku 2014 — a Valer Dunda — o sys­téme CRM. Čestný hosť Vla­di­mír Šrá­mek, šéf spo­loč­nosti Deco­dom, ten­to­krát nedo­ra­zil kvôli pra­cov­ným povin­nos­tiam. Tak vraj nabu­dúce…

A určite nejaké nabu­dúce bude, aspoň pre mňa. Nene­chám si ujsť chutné raňajky v pre­ni­kavo inšpi­ru­jú­cej spo­loč­nosti. A čo vy?

Zdroj: huffingtonpost.co.uk

Pridať komentár (0)