Ako bolo na By Design? + Pár otá­zok na Jakuba Pta­čina

Sim Kusalova / 28. máj 2014 / Tools a produktivita

Počas tre­tieho májo­vého víkendu Bra­ti­slava zažila dizaj­nér­sku uda­losť roka, kon­fe­ren­ciu By Design. 

O tejto kon­fe­ren­cii písal pár týž­dňov dozadu aj Michal. Ak ste sa zúčast­nili, viete, aká super bola. Ak ste neprišli, toto krátke zhr­nu­tie je práve pre vás.

V komor­nom pro­stredí divadla Aréna sa zišli špičky sve­to­vého aj európ­skeho dizajnu, aby nás vďaka svo­jej práci čosi naučili a hlavne mocne inšpi­ro­vali. V mojom prí­pade sa oboje poda­rilo a to aj napriek tomu, že sa priamo dizaj­nom neži­vím (no na dru­hej strane, dizajn sa mojou prá­cou veľmi často pre­pletá). Super dojmy z kon­fe­ren­cie nespô­so­bili len vyma­kané pred­nášky, ale aj detaily ako miestny jablčný cider na osvie­že­nie, kva­litná káva z Rwandy alebo neko­nečne úžasné žira­fie cup­ca­kes. Nechý­bala ani foto­s­tena, kre­a­tívna súťaž s Red Bul­lom, pre­daj kníh a maga­zí­nov pod hla­vič­kou kníh­ku­pec­tva 82, obe­dová badžetta (konečne kon­fe­ren­cia, kde boli vege­ta­riáni rov­no­cenní s mäsož­rav­cami!) a uví­ta­cie balíčky (s kedy­koľ­vek využi­teľ­ným zápis­ní­kom a ceruz­kou a časo­pismi, ktoré sa obzvlášť zišli počas letu domov). 

Neza­bud­nu­teľ­ných chvíľ bolo počas kon­fe­ren­cie veľmi veľa. Nie­ktoré veci sa zapí­sali do mysle vo forme nových infor­má­cií a poznat­kov, iné skôr vo forme poci­tov, ktoré pre­trvajú, a pomôžu do budúcna robiť veci lep­šie. Každý spí­ker mi dal niečo cenné (a každá pre­stávka bola prí­le­ži­tos­ťou na dobrý pokec s dlho nevi­de­nými zná­mymi).

Kaž­do­pádne, môj osobný top reb­rí­ček vyzerá takto:

1. Ste­fan Sag­me­is­ter

Hoci je Ste­fan masami ospe­vo­vaný aj zatra­co­vaný, naozaj mal čo pove­dať a jeho pred­náška bola z typu inšpi­ra­tív­nych zážit­kov, ktoré zane­chá­vajú zimom­riavky na chrbte a neopí­sa­teľný super pocit vo vnútri.

2. Snask

… pre­tože s ich hudobno-dizaj­no­vou show (zahŕňa­jú­cou aj rap a kos­týmy) boli mega zábavní a záro­veň nestrá­cali schop­nosť byť mimo­riadne inšpi­ra­tívni.

3. Jacek Utko & Fan­tasy Inte­rac­tive

Neviem sa roz­hod­núť, komu pri­sú­diť tre­tiu priečku, preto na ňu dávam obe pred­nášky. Z poľ­ského novi­no­vého dizaj­néra Utka som mala pocit, že sa práve poze­rám na hádam naj­väč­šieho znalca vo svo­jej prob­le­ma­tike a maga­zíny, ktoré uka­zo­val ako inšpi­rá­ciu, som hltala všetky do jed­ného (odkaz orga­ni­zá­to­rom — nebolo by možné jeho pre­zen­tá­ciu zohnať a uplo­ad­nuť na Sli­des­hare? Určite tým uro­bíte Via­noce nie­len mne!)

Sever­ská dvo­j­ica z New Yorku Irene & Anton alias Fan­tasy Inte­rac­tive boli zase skve­lým prí­kla­dom, že sa dá byť uvoľ­nený a záro­veň ostať veľ­kým pro­fe­si­oná­lom. Jeden pozna­tok z ich pred­nášky — aj tí naj­lepší robia občas chyby, ale hlavne sa neus­tále sna­žia učiť a zdo­ko­na­ľo­vať. Berme si z nich prí­klad!

Na záver krátky roz­ho­vor so spo­lu­or­ga­ni­zá­to­rom Jaku­bom Pta­či­nom.

Ako by si zhod­no­til By Design troma slo­vami?

Na túto otázku exis­tuje vul­gárna aj nevul­gárna odpo­veď. Nevul­gárna by bola: inšpi­ru­júca, moti­vu­júca, prí­jemná.

Kon­fe­ren­cia bola určená nie­len slo­ven­ským dizaj­né­rom, ale aj pro­fe­si­oná­lom zo zahra­ni­čia. Akú máš zatiaľ spätnú väzbu od zahra­nič­ných náv­štev­ní­kov?

Tak ako na kto­rej­koľ­vek našej minu­lej kon­fe­ren­cii sú názory rôzne. Každý ide na kon­fe­ren­ciu s rôz­nymi oča­ká­va­niami, a tak­tiež má každý náv­štev­ník inú hla­dinu vedo­mostí o danej téme. Niečo extrémne zau­jí­mavé pre jed­ného môže byť nuda pre dru­hého. Všetci zahrač­niční náv­štev­níci, s kto­rými sme boli v kon­takte, boli veľmi spo­kojní. A to sa neba­víme len o Čechoch, Rakú­ša­noch, Maďa­roch či Polia­koch, ale aj o Rumu­noch či Srboch, ktorí na Slo­ven­sko ces­to­vali dlhé hodiny.

A čo feed­back od samot­ných spík­rov?

Reč­ní­kom sa páčil ľud­ský prí­stup a stále rela­tívne komorná atmo­sféra. Sna­žíme sa im pri­pra­viť prog­ram a spra­viť všetko tak, aby sa tu cítili ako doma. Žiadna chladná pro­fe­si­ona­lita.

Aký bude ďalší roč­ník By Design?

Na to je ešte pri­skoro. Pohrá­vame sa s myš­lien­kou ces­to­vať s kon­fe­ren­ciou po stre­do­európ­skych mes­tách (Buda­pešt, Praha, Vie­deň) a tak z toho spra­viť naozaj medzi­ná­rodnú kon­fe­ren­ciu, ale to asi až o dva roky. Všetko sa vyjasní v najb­liž­ších týžd­ňoch.

Na záver pre­zraď — kotrý bol tvoj naj moment počas celej kon­fe­ren­cie?

Pre mňa sú vždy naj­si­lenj­šie momenty, keď veziem reč­ní­kov z letiska alebo na letisko. Tam sa s nimi zvyk­nem naozaj dobre poroz­prá­vať. Priamo na kon­fe­ren­cii to bol asi moment, keď ma zavo­lal Ste­fan Sag­me­is­ter na pódium, a potom ako všetci ľudia spie­vali jeho pes­ničku.

Napí­sala a Jakuba vyspo­ve­dala Sim. Člá­nok je veľmi voľ­nou adap­tá­ciou ori­gi­nálu z jej blogu (mínus roz­ho­vor s Jaku­bom a plus fotka šia­le­ného pla­gátu od štú­dia Snask, ktorý bol súčas­ťou uví­ta­cieho balíčka).

Fotky: By Design Con­fe­rence 

Pridať komentár (0)