Ako bude vyze­rať fit­ness trac­ker od Sam­sungu?

Marek Mališ / 20. januára 2016 / Tech a inovácie

Prav­de­po­dobne už viete, že Sam­sung nie je na trhu smart zaria­dení žiadny nová­čik. Dokonca aj v seg­mente wea­rable (nosi­teľ­ných) zaria­dení je Sam­sung veľmi sil­ným hrá­čom a ich smart­ho­dinky Gear S2 sú viac než popu­lárne.

Nedávno sa dokonca obja­vili foto­gra­fie pri­pra­vo­va­ného fit­ness trac­kera, ktorý nám nápadne pri­po­mína práve Gear S2. Už na prvý pohľad je jasné, že Sam­sung neprip­ra­vuje z hľa­diska dizajnu žiadne revo­lučné tvary a vsá­dza na špor­tový look a okrúhly rámik. Samoz­rej­mos­ťou je, že aj fit­ness trac­ker od Sam­sungu bude bežať na ope­rač­nom sys­téme Tizen tak ako Gear S2.

Obrázky, ktoré sa nedávno obja­vili na inter­nete sú v sku­toč­nosti scre­ens­hoty z nového promo videa z dielne Sam­sungu a zatiaľ ani my s urči­tos­ťou nevieme pove­dať, či naozaj ide o nový fit­ness trac­ker alebo len o inú variá­ciu už dostup­ných Gear S2.

Aktuálna vlajková loď od Samsungu - Samsung Gear S2

Aktu­álna vlaj­ková loď od Sam­sungu — Sam­sung Gear S2

Cena modelu SM-R150 (takto Sam­sung ozna­čuje svoju novinku) má byť viac než pria­teľ­ská, čo by mohla byť prí­jemná správa pre šir­šie masy nových zákaz­ní­kov. Konečná cena a dostup­nosť zatiaľ nie je známa a pokiaľ ide o vyba­ve­nie tohto zaria­de­nia, môžme len pred­po­kla­dať kla­sický balí­ček: pul­zo­mer, spán­kové režimy, spá­lené kaló­rie, srd­cový tep, pred­na­sta­ve­nie cie­ľov a podobne. Novin­kou by však malo byť sle­do­va­nie príjmu teku­tín a mera­nie tuku v tele.

Model SM-R150 ešte Sam­sun­gom nebol ofi­ciálne pred­sta­vený, napriek tomu si už môžte pozrieť jeho fotky niž­šie.

Samsung-SM-R150-2Samsung-SM-R150-3Samsung-SM-R150-4Samsung-SM-R150-5

Zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)