Ako bude vyze­rať spra­vo­daj­stvo 21. sto­ro­čia z pohľadu Face­bo­oku?

Michal Tomek / 20. máj 2014 / Tools a produktivita

Pred pár dňami sa na inter­nete obja­vila stra­te­gická Správa o ino­vá­cii novín New York Times. Doku­ment hovorí o digi­tál­nej stra­té­gii týchto novín. Nejde o verejnú správu, no nie­kto sa posta­ral o to, aby sa dostala do médií. Na por­táli Scribd má už cez sto­ti­síc videní. V duchu tejto správy dostáva krok Face­bo­oku – spus­te­nie FB Newswire v spo­lu­práci so Sto­ry­ful – oveľa väčší význam.

Face­book chce ponú­kať novi­ná­rom a redak­ciám viac rele­vant­ného obsahu, ktorý by mohli využí­vať pri svo­jej práci. Aj z toho dôvodu ohlá­sil kon­com apríla vznik FB Newswire — novú plat­formu na zdie­ľa­nie najak­tu­ál­nej­ších správ. Spo­lu­pra­co­vať na tomto pro­jekte budú odbor­níci na „social news“ agen­túry zva­nej Sto­ry­ful.

Fotky z nepo­ko­jov na Ukra­jine alebo video zo smart­fó­nov tých, čo pre­žili nehodu tra­jektu v Juž­nej Kórei – to sú infor­má­cie, ktoré člo­vek nezíska inak ako od pria­mych účast­ní­kov uda­losti. Kla­sické novi­nár­ske domy nemajú kapa­city, aby doká­zali pokryť všetko, čo sa vo svete deje. V dobe sociál­nych sietí ako You­tube, Twit­ter či Face­book však takýto obsah nie je prob­lém zdie­ľať, a teda nie je ani prob­lém k nemu sa dostať. V prí­pade, samoz­rejme, ak o ňom ako novi­nár viete a viete si ho ove­riť. To už je namá­ha­vej­šie a najmä časovo nároč­nej­šie, takže kým si fakty ove­ríte, už môže byť po aktu­ál­nosti. 

Práve preto je ohlá­se­nie FB Newswire, ale najmä exis­ten­cia pro­jektu Sto­ry­ful, v oblasti spra­vo­daj­stva sku­toč­ným kro­kom vpred. Odte­raz sa dosta­nete k ove­re­ným a aktu­ál­nym infor­má­ciám bez prob­lé­mov práve cez stránku FB Newswire. Alebo ju môžete obísť a priamo skú­siť spo­lu­prácu so Sto­ry­ful. 

Agen­túra Sto­ry­ful bola zalo­žená ešte v roku 2010 so síd­lom v Dub­line. V roku 2013 ju odkú­pil News Corp, za kto­rým stojí mediálny mag­nát Rupert Mur­doch. Na čele tímu aj celej spo­loč­nosti Sto­ry­ful je CEO Mark Little. Celý tím pozos­táva z veľ­kého množ­stva novi­ná­rov, edi­to­rov či repor­té­rov. Spolu je v ňom 38 ľudí, čo môže byť sku­točne záru­kou kva­lity.

Ich hlav­ným cie­ľom je infor­má­cie vyhľa­dá­vať, ove­ro­vať, zís­ka­vať autor­ské povo­le­nie, a potom zhro­maž­ďo­vať a posú­vať ďalej. Často­krát je to až práca detek­tíva. Stačí si pozrieť nie­ktoré prí­pa­dové štú­die, ktoré majú uve­dené na webe. Keď chceli ove­riť a zís­kať práva na You­tube video, pre­šli cez troch ľudí a via­ceré stránky až sa dostali ku kon­krét­nej osobe. Celý pro­ces trval 40 – 60 minút.

Robert Thom­son, výkonný ria­di­teľ News Corp, pre The Guar­dian pove­dal: “Sto­ry­ful vnáša tra­dičné novi­nár­ske hod­noty do súčas­ného videa, pri­čom odde­ľuje to pod­statné od povr­ch­ného a sku­točné od faloš­ného.“

Sto­ry­ful je sku­točne jedi­nečný pro­jekt, ktorý posúva novi­nár­činu do novej éry 21. sto­ro­čia. V časoch, keď kla­sické noviny padajú a hľa­dajú spô­soby ako sa udr­žať na trhu a zostať pre čita­teľa zau­jí­mavé (či už pro­stred­níc­tvom pla­te­nia za obsah ako je naprí­klad Piano Media alebo súhr­nom aktu­ál­nych uda­lostí na webe, a ana­ly­ti­kou a hlb­ším zame­ra­ním na tému v tla­če­nej ver­zii), zakla­da­teľ Sto­ry­ful a ľudia okolo neho pocho­pili, kadiaľ vedie cesta.

Face­book potre­buje ino­vo­vať a pri­ná­šať uží­va­te­ľom to, čo ich na tejto sociál­nej sieti udrží. Preto bola dohoda na spo­lu­práci so Sto­ry­ful možno až nevy­hnut­ným kro­kom sme­rom k zatrak­tív­ne­niu toho, čo na sociál­nej sieti užva­teľ­lia nájdu. Ako Face­book vo svo­jom vyhlá­sení uvá­dza, médiá a novi­nári sa stali integ­rál­nou súčas­ťou tejto sociál­nej siete, preto je dôle­žité udr­žať si ich záu­jem a pozor­nosť. Mys­lím si, že týmto kro­kom sa to Face­bo­oku darí.

Celú správu novín New York Times náj­dete na tu

Zdroj: blog.cirrusmedia.com.au, onmedia.dw-akademie.de, thegetsmartblog.com

Pridať komentár (0)