Ako dokážu pro­duk­tívni ľudia ovlá­dať svoj čas?

Dárius Polák. / 23. júna 2016 / Tools a produktivita

Napo­leon Bona­parte raz pove­dal: “Maj čas na uva­žo­va­nie, no ako­náhle príde čas na akciu, pre­staň roz­mýš­ľať a choď do toho.” Skvelý výrok na zapa­mä­ta­nie v časoch, keď boju­ješ so svo­jimi vlast­nými limi­tami, v prí­pa­doch, v kto­rých by si mal niečo robiť, no nevieš si pomôcť.

Možno to odlo­žíš na hodinu, možno na deň. Dokonca to môžu byť aj týždne, no ty to aj tak neuro­bíš. Prok­ras­ti­ná­cia môže byť obrov­ský zabi­jak pro­duk­ti­vity. Je tu však veľa ľudí, ktorí pre­mohli svojho vnú­tor­ného prok­ras­ti­ná­tora a sú schopní úlohy dokon­čiť na čas. Podľa Lar­ryho Kima, zakla­da­teľa a CTO Word­S­tream, online mar­ke­tin­govky, to robia nasle­dovne.

Optimized-coding

foto: the­next­web

#1 Uve­do­mujú si hod­notu odlo­že­nej radosti

Slo­váci sa ria­dia hes­lom “čo fun­guje, to je dobré.” Máme ten­den­ciu sme­ro­vať k rie­še­niam úloh, ktoré nám dajú naj­rých­lej­šie a hlavne naj­ľah­šie odmeny. Super pro­duk­tívni ľudia majú hlboké oce­ne­nie pre ovo­cie ich práce a pre­fe­rujú tú správ­nej­šiu, hoci ťaž­šiu cestu. Veľké úlohy roz­de­ľujú na malé, vďaka čomu majú pocit radosti skôr a čas­tej­šie. Ako pove­dal James Dean: “Radosť pri­chá­dza v spô­sobe akým to robíme, a nie vo výsled­koch.” Odme­ňuj sa za vytrva­losť. Dopraj si čas pri oslave úloh, ktoré ti trvali dlho.

titulna

foto: entrepreneur.com

#2 Sú oveľa viac rea­lis­tickí ohľa­dom časo­vých záväz­kov

Mys­líš si, že úloha bude trvať tri hodiny na dokon­če­nie, toľko času však nemáš, a preto ju odlo­žíš na neskôr, keď budeš mať čas. Avšak v rea­lite táto úloha nebude trvať tri hodiny — bude potre­bo­vať iba hodinu a pol. Pro­duk­tívni ľudia nespa­dajú do cli­ché “ale to bude trvať večne!”, a jed­no­du­cho začnú, sami zis­tia koľko času majú, a pokiaľ aj úlohu nedo­kon­čia, majú z nej už veľkú časť hotovú.

callproof-confirming-sales-appointments-1024x684

foto: callproof.com

#3 Vypnú svojho vnú­tor­ného per­fek­ci­onistu

Tvoj vnú­torný per­fek­ci­onista a prok­ras­ti­ná­tor idú ruka v ruke. Per­fek­ci­onista ti bude v hlave hovo­riť, ako všetko, čo robíš, nie je dosta­točne dobré..nateraz. Každú úlohu to iba robí ťaž­šou, akou v sku­toč­nosti je. Pre­staň s týmto. Nero­bíš predsa zlú, alebo pod­prie­mernú prácu. Jed­no­du­cho sa nauč hovo­riť si “Uro­bím všetko čo môžem a potom to bude dosta­točne dobré.”

0822_millennials_970_1

foto: busi­nes­sin­si­der

#4 Sú exce­lentní v pri­ori­tách

Robíš naj­ľah­šie úlohy aby si sa naštar­to­val? Toto je poku­še­nie, keďže ti to dáva ins­tantný pocit spo­koj­nosti. No nedáva. Super pro­duk­tívni ľudia sa popa­sujú s naj­ťaž­šími úlo­hami ihneď, z jed­no­du­chého dôvodu — chcú sa ich zba­viť.

Q

foto: busi­nes­sin­si­der

#5 Zby­točne nepred­bie­hajú

Och, tie výho­vorky, ktoré si hovo­ríš, aby si odkla­dal povin­nosti. Vysoko pro­duk­tívni ľudia ich jed­no­du­cho spl­nia a nezau­jíma ich dopad. Ako tvrdí Roger Bab­son, Maj na pamäti, že úspech alebo zly­ha­nie nie sú konečné.” Nepro­jek­tuj svoj strach na úlohy, ktoré potre­bu­ješ spl­niť. Vo väč­šine prí­pa­dov sú aj tak neopod­stat­nené. Nikdy to nebude také ľahké, ako si mys­líš, a nikdy to nebude naopak také ťažké, ako si mys­líš.

t

foto: the­next­web

zdroj: medium, zdroj titul­nej fotky: Red­dit

Pridať komentár (0)