Slo­ven­ský trh trpí! Dá sa zasta­viť prí­val lac­ných výrob­kov z Číny?

Martin Bohunický / 10. februára 2016 / Business

Toto sú zisky spo­loč­nosti Tuli.sk za roky 2012, 2013 a 2014.

Vní­maš ten pre­pad z roku 2013 na rok 2014? Tuli.sk vyká­zalo pri­bližne o 20% nižší zisk. Tuli­vaky okolo roku 2010 zažili obrov­ský boom a bolo to niečo, čo chcel doma každý. Vyšli z módy? Nie, nepo­znám nikoho, kto takýto pro­dukt doma nemá/nechce. Tuli­vaky sú proste pecka a spo­loč­nosť Tuli.sk na tento trend rea­go­vala špič­ko­vým pro­duk­tom, po kto­rom sa ľudia mohli zbláz­niť. Ale čo sa stalo potom.

Screen Shot 2016-02-10 at 11.10.36

zdroj: finstat.sk

Ako prak­ticky pri všet­kom, aj tu prišla kon­ku­ren­cia z Číny. Okej, možno to nie je ručne šité a má to o 30% niž­šiu kva­litu, no pri tre­ti­no­vej cene na tom ľuďom ani nezá­le­žalo. Lacné čín­ske pro­dukty pohl­tili trh a spo­loč­nosť Tuli.sk sa pre­padla. Dnes okrem tuli­va­kov vyrá­bajú aj iné pro­dukty, lebo kto­vie, či by to len tak sta­čilo.

Vieš, keď máš pro­dukt, máš dve mož­nosti — tla­číš cenu dole alebo ponúk­neš pré­mi­ovú kva­litu. Tak ako to robí Apple, tak ako to kedysi robilo GoPro, než pochy­bilo. Tuli.sk nemôže proti Číne bojo­vať cenou, pre­sved­čiť kli­en­tov by mohla kva­lita. No žiaľ, bavíme sa o tuli­va­koch. Tí, ktorí majú radi kva­litu, si tuli­vak od Tuli kúpia radi, no tí, čo majú peňazí menej, nebudú šet­riť, aby raz mali tuli­vak od nich. Nie je to ako Apple, kedy 15-ročné dievča dva roky odkladá vrec­kové, len aby mohla v škole uká­zať svoj iPhone.

Screen Shot 2016-02-09 at 15.02.20

foto: tuli.sk

Napriek tomu Tuli nemení ceny svo­jich seda­cích vakov a drží sa ako tak nad vodou. Čo by sa stalo, keby zrazu zra­zili ceny svo­jich vakov o 70% dole? Stra­tili by imidž firmy, ktorá robí veci dobre. A potom by už naozaj nikoho nezau­jí­malo, či má vak z Tuli.sk alebo z alibaba.com.

GoPro sa stalo niečo podobné. Prišla lacná kon­ku­ren­cia z Číny s porov­na­teľ­nou kva­li­tou. Vtedy spra­vilo GoPro to naj­hor­šie, čo mohlo v danej situ­ácii pod­nik­núť. Pri­nieslo nie­koľko bud­get mode­lov a z pré­mi­ového pro­duktu bola zrazu oby­čajná kamerka. Načo bude prie­mer­nému cha­la­novi Hero 4+ Black, keď môže mať GoPro Hero za 120 eur. Dnes GoPro prudko padá a ak ho nekúpi Apple, zrejme nepre­žije. Chvá­lime Tuli.sk, že tomuto trendu nepod­ľahlo a drží si v rámci mož­ností svoje posta­ve­nie.

Proti lac­ným čín­skym výrob­kom nejde bojo­vať cenou, na kto­rej väč­šine zákaz­ní­kov tak záleží. Nepo­ra­zíš cenovo nie­koho, koho masívne dotuje čín­ska vláda. A tomuto trendu sa nevyh­neš, nech už vyrá­baš hocičo. Ali­baba prudko ras­tie a rásť bude. Jedi­nou šan­cou, ako sa udr­žať na trhu, je ponú­kať špič­kovú kva­litu a dať zákaz­ní­kom pocit, že za peniaze navyše dostanú naozaj niečo viac.

961px-Flickr_-_World_Economic_Forum_-_Jack_Ma_Yun_-_Annual_Meeting_of_the_New_Champions_Tianjin_2008_(1)

foto: commons.wikimedia.org

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž aliexpress.com/instagram Tuli.sk

Pridať komentár (0)