Ako mi “Life­hac­ko­va­nie” zlep­šilo život!

Greg Eisenberg / 12. máj 2015 / Tools a produktivita

Som posad­nutý life­hac­ko­va­ním. Life­hac­ko­va­nie vám dokáže nie len vylep­šiť deň, ale dokonca pre­dať aj vašu spo­loč­nosť.

Vždy si zapi­su­jem nie­ktoré z mojich life­hac­kov do svo­jej ios appky Notes. Týmto člán­kom som sa chcel s vami pode­liť o posled­ných 10, ktoré som sa naučil.

Life­hack Defi­ni­tion: a stra­tegy or tech­ni­que adop­ted in order to manage one’s time and daily acti­vi­ties in a more effi­cient way

1. Keď idete do lie­tadla, oblečte sa for­málne. Máte tak väč­šiu prav­de­po­dob­nosť, že vás letuška upg­radne do prvej tredy, v prí­pade ak ju o to požia­dáte a záro­veň vyze­ráte dôle­žito. Možno vám to príde ako nepo­hodlné ocit­núť sa v lie­tadle v saku, no verte mi že kom­fortné to bude ak sa dosta­nete do prvej triedy.

2. Choďte na biz­nis stret­nu­tia vždy s malým darom. Váš ROI bude z toho masívny. Naučil som sa to práve od Japon­cov, s kto­rými som pri­šiel do kon­taktu. Pre Japon­cov je nezvy­čajné prísť na stret­nu­tie s prázd­nymi rukami. To, že pri­ne­siete nie­komu dar, zna­mená pre ľudi veľa a zvy­čajne vždy si vás tak zapa­mä­tajú. Dary dokážu vytvo­riť obrov­ský impact, no len v prí­pade ak sú neoča­ká­vané. Odpo­rú­čam pozrieť Canopy!

3. Viac počú­vajte. Tým, že doká­žete iných počú­vať, sa vyzb­ro­ju­jete množ­stvom cen­ných infor­má­cií, ktoré vám pomôžu rea­go­vať a vyjed­ná­vať oveľa obo­zret­nej­šie. Neupo­náh­lajte sa nikdy s odpo­ve­ďou.

4. Zor­ga­ni­zujte din­ner party. Pozvite na ňu ľudí, kto­rých už dobre poznáte ale aj tých, kto­rých chcete lep­šie spoz­nať. Veľa náhod­ných a pozi­tív­nych vecí z toho môže vznik­núť. Zor­ga­ni­zujte ju rovno v nie­koľ­kých väč­ších mes­tách (NYC, LA, SF), zabez­pe­číte si tak dobre konek­cie v mes­tách, ktoré majú world influ­ence.

5. Spravte si zoznam 10 ľudí, na kto­rých vám záleží, no zvy­čajne zabú­date byť s nimi v kon­takte. Toto sú práve tí ľudia, ktorí sa za vás posta­via v kto­rej­koľ­vek chvíly. Môžu to byť vaši kama­ráti zo stred­nej školy, babka, alebo bývalý kolega. Označte si ich vo vašom tele­fóne pod favo­ri­tes. Tak­tiež sa snažte nepou­ží­vať auto, alebo taxi (Uber), na miesta, ktoré sú od vás vzdia­lené 15 minút schô­dze. Využite ten čas, aby ste zavo­lali, práve tomuto zoznamu ľudí.

6. Ak ste vonku s luďmi pri večeri, alebo víne, dajte si váš mobil do airp­lane mode.

7. Walk and talk mítingy sú na neza­pla­te­nie. Na čerstvom vzdu­chu a pri chô­dzi ste značne kre­a­tív­nejši. Výsle­dok = lep­šie nápady a otvo­re­nej­šie roz­ho­vory. A tak­tiež.… schud­nete nejaké tie kaló­rie.

8. Plá­nujte si len 30 minú­tové stret­nu­tia, nikdy nie hodi­nové. Dosta­nete sa k tomu istému len za kratší čas. Hodi­nové stret­nu­tia si naplá­nujte len v tom prí­pade, ak plá­nu­jete danú osobu spoz­nať, resp. vybu­do­vať vzá­jomnú dôveru.

9. Objed­najte ľuďom drink vždy pred­tým než si objed­náte ten váš. Ľudia to oce­nia. 

10. Veci, ktoré som tu napí­sal berte s odstu­pom, mne fun­gujú, no vám nemu­sia. Life is a Hack!

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)