Ako mi zemia­kový šalát poka­zil Kicks­tar­ter

spaceunicorn: R@100 / 13. júl 2014 / Tools a produktivita

Dnes tu nenáj­deš kla­sické tipy na pro­jekty. Ak si sa za posledný týž­deň aspoň obtrel(a) o Kicks­tar­ter alebo inter­net vše­obecne, tak ťa nemi­nul pro­jekt Potato Salad. Nebu­dem sa o ňom roz­pi­so­vať, takých člán­kov je dosť. Len v skratke, je to vtipný sati­rický pro­jekt, ktorý baví na Kicks­tar­teri ľudí aj jeho autora. Pove­dal by som, že sa z toho stala až šou. Autor chcel vyzbie­rať $10, ale za 6 dní od štartu už má vyše $55 000.

Ale prečo o tom píšem? Lebo som jemne zne­chu­tený. Nie týmto pro­jek­tom, ale tým, aké sú ľudia opice, vidia, že má niečo úspech, tak sa to sna­žia oko­pí­ro­vať. Ako som dnes pre­chá­dzal naj­nov­šími pro­jek­tami na Kicks­tar­teri, tak mi až prišlo zle, hádam každý desiaty bol nejaký šalát, iný zemia­kový šalát, lepší zemia­kový šalát, vajíč­kový šalát, kapus­tový šalát alebo iné jedlá s cie­ľo­vou sumou okolo $10. Tých pro­jek­tov sa za posledný týž­deň vyno­rilo asi 50.

Odkedy zru­šili ove­ro­va­nie pro­jek­tov, teda nejaké to fil­tro­va­nie a zmier­nili pod­mienky pre pro­jekty, tak sa z Kicks­tar­teru stal strašný bor­del a zabe­rie to omnoho viac času pre­lis­to­vať sa k nie­čomu roz­um­nému. Ale bol to logický krok, por­tál je obľú­bený a zamest­ná­vať nie­koľko ľudí len na sch­va­ľo­va­nie pro­jek­tov je asi neúnosné. Našťas­tie, spolu s tou voľ­nos­ťou pri­dali nové kate­gó­rie a lep­šie fil­tro­va­nie (naprí­klad “by magic”), čo veľmi pomáha.

Takže nie som skla­maný z Kicks­tar­teru, ale z tých ľudí, ktorí vykrá­dajú pro­jekty štý­lom “hej, jemu to vyšlo, tak skúsme niečo podobné alebo nie, presne to isté”. A to nie je len prob­lém tohto šalátu, ale via­ce­rých pro­jek­tov už dáv­nej­šie, len tu sa to pre­ja­vilo až moc a prí­liš mi to udrelo do očí.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)