Ako na remar­ke­ting vo vyhľa­dá­vaní?

Visibility: Michal Holaň / 12. júl 2014 / Tools a produktivita

Iba malé per­cento náv­štev­ní­kov skon­ver­tuje hneď na prvú náv­števu vašej stránky. Tým, čo tak neuro­bia, sa však pri najb­liž­šom vyhľa­dá­vaní môžeme pri­po­me­núť.

Váš poten­ciálny zákaz­ník vyhľa­dáva a pre­zerá si rôzne inter­ne­tové stránky, kým sa roz­hodne vyko­nat želanú akciu. Celý pro­ces môže pre­bie­hať s rôz­nym časo­vým odstu­pom nie­koľ­kých dní či týž­dňov. Práve pre takéto vyhľa­dá­va­nia môžeme využiť remar­ke­ting vo vyhľa­dá­vaní a pri­po­me­núť sa hľa­da­jú­cemu na vyš­ších pozí­ciach, pri vše­obec­nej­ších vyhľa­dá­va­niach alebo dokonca s inou rekla­mou.

Jed­no­du­chý prí­klad: Miloš chce ísť na dovo­lenku do Chor­vát­ska. A tak vyhľa­dáva „dovo­lenka chor­vát­sko“. Dostane sa na váš web, pozrie si ponuku a hľadá ďalej. Je teda zara­dený do remar­ke­tin­go­vého zoznamu, „zau­jí­mal sa o Chor­vát­sko“, ktorý sme si pred­tým vytvo­rili. Medzi­tým zate­le­fo­nuje kama­rá­tom, či by išli s ním a musí si navyše vyba­viť dovo­lenku. O týž­deň už sú všetci dohod­nutí a dovo­lenku v práci majú schvá­lenú na ďalší týž­deň. Miloš teda znova vyhľa­dáva dovo­lenku s tým, že ten­to­krát by ju už hneď chcel aj rezer­vo­vať. Hľadá teda ten­to­krát „dovo­lenka last minute“.

Miloš sa však už nachá­dza v našom remar­ke­tin­go­vom zozname a vytvo­rili sme si pre takýto zoznam novú kam­paň s kľú­čo­vými slo­vami so šir­šou zho­dou, ktoré pokrý­vajú aj toto vyhľa­dá­va­nie. Ten­to­krát sa mu zobrazí reklama s novým reklam­ným tex­tom: „Last Minute Chor­vát­sko o 30% lac­nej­šie!“. Navyše sme zvý­šili cenovú ponuku pre takéto vyhľa­dá­va­nie o 80%. Reklama sa teda zobrazí na vyš­ších pozí­ciach. Miloša reklama zaujme a tak sa vráti na stránku, ktorú si už pre­ze­ral pred­tým a kúpi si dovo­lenku v Chor­vát­sku.

Vyš­šie pozí­cie nám zabez­pe­čia, že budeme na očiach pri rele­vant­ných vyhľa­dá­va­niach. Tu môžeme cie­liť aj na šir­šie kľú­čové slová. Pozme­ne­nými rekla­mami môžeme oslo­vo­vať uží­va­te­ľov, ktorí opä­tovne vyhľa­dá­vajú a voliť pre nich reklamy viac na mieru. Mali by sme teda tvo­riť reklamy, ktoré budú navá­dzať uží­va­teľa vrá­tiť sa na vašu stránku. Napr: „Nová akcia každý deň!“ „Posledné voľné miesta“ a pod.

Ako nasta­viť remar­ke­ting vo vyhľa­dá­vaní?

Podobne ako pre „Disp­lay Remar­ke­ting“, aj pre remar­ke­ting vo vyhľa­dá­vaní využí­vame naz­bie­rané remar­ke­tin­gové pub­liká. Tie je vhodné mať roz­de­lené ide­álne od 3 do 10 zozna­mov. Zači­name ale s jed­ným a to je „náv­štev­níci všet­kých strá­nok“, čiže všetci náv­štev­níci.

Postup na vytvo­re­nie remar­ke­tin­go­vých zozna­mov:

  1. V AdWordse klik­neme napravo dole na „zdie­ľaná kniž­nica“ (sha­red lib­rary)

  1. Potom klik­neme na mož­nosť „pub­li­kum“.

  1. V tomto kroku si môžeme nasta­viť remar­ke­ting. Pokra­ču­jeme podľa poky­nov a vyge­ne­rujte si remar­ke­tin­gový kód. Je potrebné vlo­žiť tento kód na všetky svoje webové stránky priamo pred značku </body>.
  1. Následne si môžeme vytvá­rať remar­ke­tin­gové zoznamy podľa rôz­nych pra­vi­diel (tieto si tiež vytvá­rame v „zdie­ľa­nej kniž­nici“ a v sek­cii „pub­li­kum“)
  1. Na úrovni kam­pane alebo reklam­nej sku­piny si potom možeme pri­ra­diť remar­ke­tin­gový zoznam ku kon­krét­nej reklam­nej sku­pine.

Cie­liť môžeme dvoma spô­sobmi :

  • Iba cenová ponuka (Bid only)
  • Zacie­liť a nasta­viť cenovú ponuku (Tar­get and bid)

Iba cenová ponuka (bid only) - túto mož­nosť volíme vtedy, ak chceme pri­dať pub­li­kum do už exis­tu­jú­cej vyhľa­dá­va­cej kam­pane. V tomto prí­pade agre­sív­nej­šie ponú­kame cenové ponuky. Pre takéto remar­ke­tin­gové zoznamy však nemô­žeme meniť reklamy a nevieme pre ne vyčle­niť ani zvlášť roz­po­čet.

Zacie­le­nie a nasta­ve­nie ceno­vej ponuky (Tar­get and bid) – v tomto prí­pade dup­li­ku­jeme už exis­tu­júcu kam­paň a pri­dáme do nej pub­li­kum. Tu môžeme pri­dať aj šir­šie vyhľa­dá­va­cie výrazy a iné reklamy a sle­do­vať výkon­nosť takýchto kam­paní.

  1. Pre takéto pri­ra­dené remar­ke­tin­gové zoznamy si potom zvo­líme vyš­šie cenové ponuky (+ 40%, + 60%). Navý­še­nie volíme podľa hod­noty, akú má pre nás remar­ke­tin­gový zoznam. Vše­obecne platí, že čím bliž­šie je zákaz­ník ku kon­ver­zii, tým je pre nás hod­not­nejší. Inú hod­notu bude mať náv­štev­ník hlav­nej stránky a inú náv­štev­ník nákup­ného košíka, ktorý nedo­kon­čil objed­návku.

Uve­dieme prí­klad navy­šo­va­nia ceno­vých ponúk (obchod s alko­ho­lom):

+ 40% náv­štev­níci všet­kých strá­nok

+ 60% náv­štev­ník kate­gó­rie whisky

+ 60% náv­štev­ník kate­gó­rie víno

+ 80% náv­štev­ník kate­gó­rie dar­če­kové luxusné sady

+ 120 % uží­va­te­lia, ktorí boli v košíku ale nedo­kon­čili objed­návku

+ 160% uží­va­te­lia, ktorí nakú­pili

Remar­ke­ting vo vyhľa­dá­vaní nám teda pomáha byť viac kon­ku­renč­nými vo vyhľa­dá­vaní pomo­cou naz­bie­ra­ných dát. Pomáha nám byť viac rele­vant­nými vo vyhľa­dá­vaní a oslo­vo­vať uží­va­te­ľov novými rekla­mami s lep­ším cie­le­ním.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)