Ako pre­žiť prvý rok kre­ova­nia svojho biz­nisu (a nevys*ať sa na to)

Martina Horváthová / 5. júna 2016 / Business

Prvý rok budo­va­nia biz­nisu je to naj­ťaž­šie a záro­veň najk­raj­šie obdo­bie tvrdí autor a pod­ni­ka­teľ Jon Wes­ten­berg. Nie nadarmo veľa pod­ni­ka­te­ľov hovorí, že začiatky sú tie najk­raj­šie – zostanú ti z nich v pamäti momenty, na ktoré nikdy neza­bud­neš. A práve tie momenty ťa dostá­vajú k úspe­chu.

Udr­ža­teľ­nosť pro­jektu je v jeho začiat­koch naj­ťaž­šia. Ale tento jeden, jediný rok ti zabez­pečí celo­ži­votný, úspešný biz­nis. Jediný rok nevzdá­va­nia sa a tvr­dého boja. Tak, ako pre­žiť prvý rok? Nezá­leží v akej fáze sa nachá­dzaš a čomu sa kon­krétne tvoj biz­nis venuje, prav­de­po­dobne sa trá­piš s tými istými prob­lé­mami a pre­káž­kami, ako aj ostatní.

Urob si jasno vo vlast­nej hlave 

Jed­ným z dôvo­dov, prečo to ľudia vzdá­vajú už v prvom roku je ten, že nemajú pred­stavu, o tom, čo sa v sku­toč­nosti sna­žia dosiah­nuť. Jasné, že každý máme hmlisté pred­stavy o tom, čo bude, no len málo­kto ich vie zro­zu­mi­teľne pred­sta­viť a obhá­jiť. Snaž sa preto svoj pro­dukt opi­so­vať kaž­dému jed­no­du­cho a zro­zu­mi­teľne, veľa ľudí totiž nevie, ako ho opí­sať. Či už si ume­lec, alebo prog­ra­má­tor, ak sa ti nedarí defi­no­vať, čo vlastne robíš a čo vytvá­raš, budeš svoj prvý rok pre­ží­vať ťažko a nako­niec to bude len mrha­nie tvojho času.

dell-xps-13_broadwell-100539227-primary.idge

foto: computerworld.com

Jediný člo­vek, ktorý v teba verí v prie­behu prvého roka, si ty sám

Tvoja mamička pred ostat­nými možno neho­vorí o tom, aká je na teba hrdá, ale môžem ti zaru­čiť, že by bola oveľa pyš­nej­šia, keby verila v to, o čo sa sna­žíš. Rov­naké to môže byť aj s tvo­jim par­tne­rom – vraví, že ťa pod­po­ruje, ale nein­ves­to­val do toho toľko, čo ty. A možno tomu tiež nero­zu­mie. Dosta­tok viery v tom, čo robíš, je pod­statný. Je to vtedy, keď v noci nevieš zaspať, pre­tože tvoje pod­ni­kavé myš­lienky sa neve­dia upo­ko­jiť.

To zna­mená, že keď sa ťa nie­kto spýta, čo robíš, odpo­veď by nemala vyze­rať takto: „No, skú­šam roz­bie­hať malý pod­nik, ale uvi­dím, či to pôjde, dal som tomu šancu…“ Odozva na túto odpo­veď asi nebude naj­lep­šia. Keď hovo­ríš o svo­jom biz­nise, hovor o ňom, ako o svo­jom die­ťati, na ktoré si pyšný a si hrdý, že máš také úžasné dieťa.

Povedz to toľ­kým ľuďom, až sa budeš cítiť za to množ­stvo ľudí, ktorí o tom vedia, zod­po­vedný a bude ťa to ťahať vpred

Ak sa chceš stať kre­a­tív­nym pod­ni­ka­te­ľom, či už si autor, vývo­jár či dizaj­nér, môže sa stať, že tvoj štart bude rýchly a zrazu začneš cúvať a hľa­dať čo naj­viac dôvo­dov, prečo si nemal začať. Oslov teda čo naj­viac ľudí, je jedno či to bude tvoja ex, poštár či tvoj šib­nutý kamoš. Vždy, keď sa s nie­kým stret­neš, bude sa ťa pýtať na to, ako pokra­ču­ješ. Nech­ceš predsa zaho­vá­rať, ale pochvá­liť sa, a toto by mal byť ďalší z dôvo­dov, prečo to nevzdať.

Three men having happy discussion at meeting in modern office

foto:themewich.com

Nemô­žeš teraz oča­ká­vať, že vytvo­říš web, vykaš­leš sa naň a on ti bude zará­bať. Áno viem, tvrdá práca nie je sranda, no nevyh­neš sa jej. Musíš byť schopný spl­niť všetky ter­míny, ktoré si si zadal, schopný spl­niť úlohy, ktoré si nikdy pred­tým nero­bil a pre­uká­zať, že sa veci hýbu vpred. Rob len to, čo ti ide a čo ti fun­guje.

Oddýchni si

Asi máš pocit, že pra­cu­ješ non-stop a aj keď v sku­toč­nosti nepra­cu­ješ, tak tvoj mozog stále pre­mýšľa. Nie si stroj. Nebuď na seba prí­liš prí­sny a daj si dýchať. Pokiaľ budeš makať 20 hodín denne, tvoje telo si to zapa­mätá a vráti ti to.

c0b9d5d67adfc23fe9272c06b13bd4e4

foto: pinterest.com

Nastav si ciele a oča­ká­va­nia a zame­raj sa na ich plne­nie

Sle­duj rast dlho­dobo a urob si z neho pri­oritu. Bez ohľadu na to, aký je tvoj pro­jekt – či je to nová tech­no­ló­gia, sci-fi kniha alebo blog, treba to brať vážne – teda, ak chceš niečo naozaj dosiah­nuť. Dôle­žité je prejsť si prvým rokom a začať ten ďalší s nepo­ru­še­nými víziami.

2014-04-30-ae-ComputerPro.a015f

foto: mashable.com

Pre­žiť prvý rok je naj­ťaž­šie. Bolo to ťažké aj pre Beat­les, Elona Muska či tvojho suseda-živ­nost­níka. Všetci sa pobili s tými 12 mesiacmi, aj keď to v danom oka­mihu nevy­ze­ralo ružovo. Nevzdali to, zubami nech­tami sa držali, doš­kria­baný vyviazli a pre­kro­čili prvú cie­ľovú čiaru. To, čo sa naučili v prvom roku, ich ale potom ženie ďal­šie desať­ro­čia.

zdroj: Jon Wes­ten­berg, medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: technobuffalo.com

Pridať komentár (0)