Ako sa Kindlu nepo­da­rilo pora­ziť bežné knihy — a zrejme sa ani nepo­darí

Alexandra Dulaková / 29. septembra 2015 / Tools a produktivita

Keď pred ôsmimi rokmi vyšiel Kindle od Ama­zonu, pred­po­kla­dalo sa, že tla­čené knihy do pár rokov nahradí. Rov­nako ako boli CD-čka, kazety, platne, foto­al­bumy, či denná tlač nahra­dené digi­ta­li­zo­vaou for­mou. Lenže niečo sa stalo a dnes sa zdá, že Kindle už dáv­nej­šie dosia­hol svoj vrchol a ďalej už nepôjde. Čím to je, že sa knihy sprá­vajú inak ako všetky ostatné média?

Zrejme sme si vtedy pred ôsmimi rokmi mys­leli to isté, čo väč­šina sveta. Možno sme sa pred­stave digi­ta­li­zá­cie kníh brá­nili, alebo sme ju z rôz­nych dôvo­dov vítali, no pri pohľade na to, čo sa stalo s video­ka­ze­tami, CD-čkami a čo sa dialo s médiami, sme mali vážne dôvody pred­po­vedi even­tu­ál­nej digi­ta­li­zá­cie veriť. Lenže dnes, v roku 2015, sa trend moder­ni­zá­cie kníh obra­cia a my sa nie­lenže stá­vame sved­kami toho, ako sa rôzni pre­dajci pre­stá­vajú špe­cia­li­zo­vať na digi­tálne knihy, ale aj toho, ako sa postupne vra­cajú k tým papie­ro­vým. Pre eko­lo­gicky cítia­cich možno kata­strofa, no všetci ostatní — vrá­tane dych­ti­vých hips­te­rov — sa môžu tešiť.

Na Slo­ven­sku síce trh s Kindle a inými elek­tro­nic­kými kni­hami začal pre­kvi­tať, no nikdy sa to nedos­talo až do takých extré­mov ako naprí­klad v ich epi­cen­tre, USA. V takom San Fran­ciscu už dnes nie je žiadne veľké kníh­ku­pec­tvo, aké poznajú staré gene­rá­cie — a ostatní už len z iných ame­ric­kých met­ro­pol. Bar­nes & Noble, Bor­ders, aj tieto obrov­ské kníh­ku­pecké siete už vrámci San Fran­cisca vymreli. Môžu za to značky ako Ama­zon, vďaka kto­rým pred pár rokmi veľké kon­cerny padli za obeť elek­tor­nic­kej ponuke, expres­nej donáške a even­tu­álne aj elek­tro­nic­kej forme knihy.

Ešte pred­tým však veľké knižné siete vytla­čili na peri­fé­rie malé a nezá­vislé obchody s kni­hami. Tým sa skon­čil pro­ces podobný obrázku, na kto­rom malú rybu zože­rie väč­šia a po nej príde ešte väč­šia — ktorá zože­rie tú strednú. Naj­väč­šou rybou je v tomto prí­pade Kindle, naj­men­šou nezá­vislé kníh­ku­pec­tvá. Tie ale neh­nijú nie­kde v útro­bách stred­nej ryby. Dnes sa naopak opäť dostá­vajú do pop­re­dia. 

Práve to, čo ich kedysi robilo zra­ni­teľ­nými — ako naprí­klad málo výtlač­kov, menej známe tituly, či kamenné pre­dajne — sa dnes stalo pre ľudí atrak­tív­nym. Ľudí už neba­via pries­tory inter­ne­to­vého obchodu, pop­rí­pade neosobný Ama­zon, kde sa okrem kníh dá zohnať tak­mer všetko, a teda sa jeho pre­po­je­nie s kni­hami stalo tro­chu his­to­ric­kým. Ľudia chcú rad­šej kníh­ku­pec­tvá, ktoré majú atmo­sféru, v kto­rých sa dá pose­dieť a čítať, zúčast­ňo­vať na bese­dách, alebo len tak pre­chá­dzať a vdy­cho­vať atmo­sféru nasiak­nutú tisíc­kami rôz­nych prí­be­hov. A nie sú to len hips­teri, ktorí podobné zážitky obľu­bujú. Ide skôr o ten typ ľudí, čo si neku­pujú viny­lové platne len preto, že dobre vyze­rajú a že sú “cool”, ale preto, že znejú naj­lep­šie. Apropo, vinyl. Aj ten dnes zažíva zmŕt­vychvs­ta­nie, no to sa nikdy nevy­rovná úrovni, na kto­rej sa nachá­dzajú tla­čené knihy. 

Nedávno pomer elek­tro­nic­kej ver­zie kníh kle­sol na 20-per­centný podieli z celej kniž­nej popu­lá­cie. A vyš­šie už neza­chá­dzajú. Možno to dokonca bude ich konečná. Len tento rok ich pre­daje klesi o 10 per­cent, čo nie je málo. Aj keď už máme k dis­po­zí­cii Kindle, iPady, a dokonca aj vlastné mobily, na kto­rých sa dá čítať, je zrejmé, že čítať nech­ceme na tom istom zaria­dení, na kto­rom rie­šime pra­covné e-maily, smsky, Skype, Snap­chat, Ins­ta­gram, či Candy Crush. Možno máme po tom všet­kom chuť si od digi­ta­li­zá­cie aj oddých­nuť. A práve knihy nám ponúknu ten doko­nalý únik. Zdá sa, že práve ony pre­žijú digi­tálnu revo­lú­ciu.

Veľ­kou výho­dou kníh je aj fakt, že sú akousi vizu­ál­nou for­mou ume­nia — možno nie samy o sebe, ale ak si už videl poriadnu knižnú kolek­ciu vysta­venú na poli­ciach, vieš, o čom je reč. Kaviarne a kníh­ku­pec­tvá žnú polku svojho úspe­chu, ak majú krásne uspo­ria­dané regály plné sta­rých aj nových kníh, z kto­rých si naviac môžeš aj neru­šene čítať. A niet pochýb o tom, že ľudia tak aj robia a nemajú ich len pre krásu. Dôka­zom toho je ich opot­re­bo­vaný zjav, zahnuté somár­ske rohy a kávou pokro­pené stránky, ktoré si určite vešim­neš, ak budeš nie­kedy sle­do­vať zahĺbe­ných kni­ho­mo­lov vo svo­jom okolí. Okrem toho, každý, kto raz ucí­til vôňu star­šej knihy, dobre vie, že sa ich z čara už nikdy nevy­maní. A ak si ešte k tomu nie­kedy zaví­tal do krás­neho sta­rého kníh­ku­pec­tva, v kto­rom sa cítiš ako v kniž­nici z Har­ryho Pottera, pocho­pil si, že Ama­zon ani elek­tro­nické knihy sa nie­čomu takému nikdy nemôžu vyrov­nať. A zrejme aj v tom spo­číva ich tri­umf. 

Zdroj: medium 

Pridať komentár (0)