Ako sme zdvoj­ná­so­bili počet pla­tia­cich zákaz­ní­kov?

Michal Truban / 11. júna 2014 / Tools a produktivita

Vďaka www.blackslide.com mám mož­nosť vidieť, ako rôzne firmy a star­tupy rie­šia svoje prob­lémy. Keď vidím, ako sa niečo poda­rilo v jed­nom z nich, poin­for­mu­jem aj ďal­šie tímy. Takto spolu ras­tieme oveľa rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie. Jeden z obja­vov je taký učinný a pri­tom jed­no­du­chý, že som sa roz­ho­dol oň pode­liť so všet­kými.

Každý poriadny star­tup alebo webový pod­ni­ka­teľ rieši ako jednu z pri­orít KON­VER­ZIU. Ináč tomu nebolo ani v Nicereply.com. Odjak­živa sme sa ju sna­žili tuno­vať.

Ku koncu roka 2013 si cha­lani pove­dali, že to stále nie je dosť a chceli ju ešte vylep­šit. Cca 1 – 2 mesiaca sa veno­vali tuningu, cez Inspectlet.com poze­rali, ako sa ľudia sprá­vajú na webke, kde zamrznú, kde odcha­dzajú atď. Potom všetky tieto prob­lémy odstra­ňo­vali a vylep­šo­vali. Až sa úpravy dali online. A potom sa to stalo.

Naša kon­ver­zia z vytvo­re­ného konta na pla­tia­ceho zákaz­níka:

sep­tem­ber — októ­ber 2013: >20%

- nasa­dil sa nový wizard a nový postup, na kto­rom sa robilo cca 2 mesiace

novem­ber: >11% (tak­mer o 50% menej)

- v polo­vici decem­bra všetci roz­ča­ro­vane poze­ráme na výsle­dok. Niečo sme robili 2 mesiace a ešte sme to celé zhor­šili? Ako je to možné? Čo sa zme­nilo?

Naštas­tie sme po krát­kej debatke na to prišli.

decem­ber: > 17%
január — feb­ruár: >20% a stále ras­tie

Teraz určite všet­kých zau­jíma, čo bola tá čaro­vná vec, vďaka kto­rej môžete mať o 100% menej alebo viac pla­tia­cich zákaz­ní­kov.

Ešte vás trošku pona­ťa­hu­jem :) Rov­nakú chybu sme robili aj pri inhiro.com a vďaka môjmu men­to­ro­va­niu viem, že túto istú chybu robi 90% star­tu­pov.

Bola to táto zázračná vec:

Potom, ako sa nasa­dil nový wizard, Vik­tor (CEO Nicereply.com) pre­stal písať kaž­dému novo­sig­nup­nu­tému kli­en­tovi (čo pred­tým robil). Či mu môže nejako pomôcť, či chápe pro­dukt, či si ho vie integ­ro­vať. Keď nemal ratingy, tak mu odpo­ru­čil, ako to spra­viť, aby ich mal atď..

Ihneď, ako sme si to uve­do­mili, okam­žite začal písať znovu všet­kým kli­en­tom a kon­ver­zie sa vrá­tili späť a stále rastú.

Z toho vyplýva, že keď sa budete sna­žiť manu­álne pomôcť kaž­dému novému zákaz­ní­kovi, aby lep­šie pocho­pil váš pro­dukt, počet pla­tia­cich sa ZDVOJ­NÁ­SOBÍ.

Až potom, spätne som si uve­do­mil “Ty wole, veď to je jeden zo zákla­dov lean star­tupu.” Veď to všetko vieme, a napriek tomu sme sa sna­žili veci šká­lo­vať a upra­vo­vať auto­ma­ticky namiesto toho, aby sme to naj­skôr ručne všetko rie­šili s kli­entmi, pomá­hali im a neboli múdri za nich.

Verte mi, že osobná sta­rost­li­vost o ľudí, čo skú­šajú váš pro­dukt, je naj­lep­šia inves­tí­cia, akú môžete spra­viť.

Náj­dite si na to čas. Nie­len, že budete mať viac pla­tia­cich zákaz­ní­kov, ale z poznat­kov ktoré pri tomto pro­cese zís­kate, by mali vychá­dzať všetky feau­tu­res, upg­rady a sme­ro­va­nie vašej firmy.

NEZA­BÚ­DAJTE, PRE KOHO TO ROBÍTE. A BEZ TOHO, ABY STE S NIMI PRIAMO KOMU­NI­KO­VALI A POMÁ­HALI IM, NEBU­DETE VEDIEŤ, ČO ICH PRESNE TRÁPI.

Zdroj: @michal_truban

Pridať komentár (0)