Ako štu­do­vať na pre­stíž­nej uni­ver­zite zadarmo?

Mirka Čechová / 30. máj 2014 / Tools a produktivita

MOOCs je skratka pre otvo­rené masové online kurzy (Mas­sive Open Online Cour­ses). Hoci na inter­nete sú bez­platné online kurzy prí­stupné už nie­koľko rokov, ich kva­lita a množ­stvo sa zme­nili len nedávno. To umož­ňuje mno­hým poten­ciál­nym štu­den­tom zís­kať stu­peň vzde­la­nia, o kto­rom mohli v minu­losti len sní­vať.

Niečo z his­tó­rie

Ter­mín MOOCs pou­žili ešte v roku 2008 Dave Cor­mier z Uni­ver­sity of Prince Edward Island a Bryan Ale­xan­der z Nati­onal Ins­ti­tute for Tech­no­logy in Libe­ral Edu­ca­tion v súvis­losti s kur­zom nazva­ným Con­nec­ti­vism and Con­nec­tive Kno­wledge (zná­mym ako CCK08). Kurzu sa zúčast­nilo 25 pla­tia­cich štu­den­tov z Uni­ver­sity of Mani­toba a ďal­ších 2200 online štu­den­tov z radov verej­nosti, ktorí nepla­tili nič.

Svet online vzde­lá­va­nia sa navždy zme­nil v roku 2011. Nemecký vedec Sebas­tian Thrun pôso­biaci na Stan­ford­skej uni­ver­zite v Kali­for­nii otvo­ril svoj prvý bez­platný online kurz “Úvod do ume­lej inte­li­gen­cie”. Do kurzu sa zapí­salo vyše 160 tisíc štu­den­tov zo 190 kra­jín.

Dr. Thrun napo­kon opus­til svoje zamest­na­nie a zalo­žil si vlastnú online vzde­lá­va­ciu spo­loč­nosť Uda­city, ktorá patrí spolu so spo­loč­nos­ťou Cour­sera (zalo­že­nou dvoma ďal­šími pro­fe­sormi zo Stan­fordu) a EdX (spo­ločný pro­jekt Har­vardu a MIT) k trom naj­výz­nam­nej­ším poj­mom v oblasti online vzde­lá­va­nia.

Čo tým zís­kam?

MOOCs kurzy sú veľmi obľú­bené najmä vďaka mož­nosti zís­kať kva­litné vzde­la­nie z pre­stíž­nej uni­ver­zity bez­platne alebo len za nízky popla­tok. Nemu­síte vybranú školu či kurz vôbec fyzicky nav­šte­vo­vať, stačí vám pri­po­je­nie na inter­net, pri­me­raná počí­ta­čová zdat­nosť a ovlá­da­nie jazyka, v kto­rom kurzy pre­bie­hajú (väč­ši­nou je to anglič­tina). Štú­dijné mate­riály bývajú tak­tiež zadarmo.

Takéto štú­dium je vhodné hlavne pre štu­den­tov, ktorí sa chcú niečo nové naučiť, zdo­ko­na­liť sa vo svo­jich dote­raj­ších zna­los­tiach či roz­ší­riť si svoje vedo­mosti. Uda­city, Cour­sera a EdX ponú­kajú stre­doš­kol­ské aj uni­ver­zitné vzde­lá­va­nie, či vzde­lá­va­nie dospe­lých. Vedú ich spra­vidla pro­fe­sori daných unver­zít. Majú svoje osnovy, štu­dijné mate­riály, určený začia­tok aj koniec. Ponuka vzde­lá­va­cích kur­zov je veľmi široká od prog­ra­mo­va­nia, cez prí­rodné vedy až po ume­nie.

Okrem samot­ného vzde­lá­va­nia ponú­kajú MOOCs inte­rak­tívne uží­va­teľ­ské fóra, ktoré pomá­hajú budo­vať komu­nitu štu­den­tov, pro­fe­so­rov a peda­go­gic­kých asis­ten­tov. Veľa akti­vít pre­bieha online, ako naprí­klad kvízy, pane­lové dis­ku­sie a komen­táre. Pro­fe­sori, prí­padne ich asis­tenti vstu­pujú do dis­ku­sie len pre jej usmer­ne­nie a posky­to­va­nie kon­zul­tá­cií.

Prob­lémy neob­chá­dzajú ani MOOCs

MOOC kurzy sa stre­tá­vajú aj s prob­lé­mami, ktoré bude potrebné vyrie­šiť. Jed­ným z nich je naprí­klad akre­di­tá­cia a cer­ti­fi­ká­cia kur­zov a s ňou spo­jené ove­ro­va­nie iden­tity štu­den­tov. Naj­väčší posky­to­va­te­lia MOOCs však ponú­kajú ove­rené cer­ti­fi­káty zaru­ču­júce totož­nosť osoby, ktorá kurz absol­vo­vala.

Ďal­ším prob­lé­mom je moti­vá­cia štu­den­tov. Ešte stále množ­stvo štu­den­tov nav­šte­vo­vané kurzy nedo­končí. Väč­šina odpadne pred polo­vi­cou kurzu. Pre­zrú si štu­dijné mate­riály, ale testy a úlohy si už neuro­bia. Nikoho však nemožno do uče­nia nútiť. Člo­vek sa naučí len to, čo sa naučiť naozaj chce.

Prob­lém jazy­ko­vej bari­éry je pomaly na ústupe vďaka pre­kla­dom (pou­ží­va­niu titul­kov), ale aj vďaka zlep­šu­jú­cej sa jazy­ko­vej gra­mot­nosti štu­den­tov.

Zapája sa celý svet

Kurzy MOOCs sa postupne dostali z USA aj do Európy a ostat­ných častí sveta. V Európe vzni­kol Ope­nu­pEd - prvá pan­európ­ska ini­cia­tíva MOOCs spá­ja­júca 11 par­tner­ských kra­jín s pod­po­rou Európ­skeho komi­sára. Momen­tálne je dostup­ných okolo 160 bez­plat­ných kur­zov pokrý­va­jú­cich široký záber pred­me­tov v 13 roz­lič­ných jazy­koch. V Ázii orga­ni­zujú tieto kurzy najmä japon­ské uni­ver­zity či školy z Malaj­zie alebo Indo­né­zie. V Aus­trá­lii a Latin­skej Ame­rike boli otvo­rené prvé MOOC kurzy už v roku 2012 a stále vzni­kajú nové.

Chcete aj vy roz­ší­riť svoje vedo­mosti? Vyberte si z kata­ló­gov kur­zov: MOOC list, Open Edu­ca­tion Europa. Dobre spra­co­vaný zoznam od Ber­narda Koprnu náj­dete aj na stránke projektzivot.org. Mys­lím, že každý si nájde ten svoj.

Na záver vám ponú­kam jednu pekne spra­co­vanú info­gra­fiku práve na tému MOOCs:

Zdroje: college.harvard.edu, sustainabilityineducation.com, viralblog.com, en.wikipedia.org, openeducationeuropa.eu

Pridať komentár (0)