Ako to vyzerá, keď sa 40 žien učí prog­ra­mo­vať na jed­nom mieste

Michal Sorkovský / 7. júla 2016 / Zaujímavosti

40 žien na jed­nom mieste, ktoré sa chcú učiť prog­ra­mo­vať… Utó­pia? Nie! Sku­toč­nosť, ktorá sa už po štvr­tý­krát odo­hrala na podu­jatí Rails Girls v cowor­kin­go­vom cen­tre Impact Hub Bra­ti­slava.

Rails Girls Bra­ti­slava je bez­platný prog­ra­má­tor­ský works­hop, ktorý má za cieľ pri­tiah­nuť viac žien do IT. Chce im uká­zať, že prog­ra­mo­va­nie nie je ani žiadny stra­šiak, ani čisto muž­ská zále­ži­tosť.

Orga­ni­zá­cie sa aj tento rok ujala škola prog­ra­mo­va­nia Lear­n2Code a pro­jekt Aj Ty v IT. Účast­níč­kami boli diev­čatá nie len zo Slo­ven­ska, ale aj z Čiech či Rakúska. Spo­ločné majú to, že ich zau­jíma online svet, blo­go­va­nie, vlastné pod­ni­ka­nie, prí­padne pra­cujú vo fir­mách, pôso­bia­cich v online biz­nise. Väč­šina z nich nemala žiadne pred­chá­dza­júce skú­se­nosti s prog­ra­mo­va­ním.

Nápl­ňou celo­den­ného works­hopu bolo prog­ra­mo­va­nie jed­no­du­chej webo­vej apli­ká­cie pod dohľa­dom skú­se­ných men­to­rov. Men­tori, rov­nako ako diev­čatá, neboli len zo Slo­ven­ska, ale prišli aj z Viedne alebo Prahy.

2

Ako to pre­bie­halo

Diev­čatá boli roz­de­lené do malých sku­pín podľa pred­chá­dza­jú­cej zna­losti prog­ra­mo­va­nia. To sa odzr­kad­lilo na indi­vi­du­ál­nom prí­stupe a zau­jí­ma­vej rôz­no­ro­dosti. Tento sys­tém si pochva­ľo­vala väč­šina účast­ní­čok, vrá­tane Kris­tíny z Bra­ti­slavy: “Roz­de­le­nie do men­ších sku­pi­niek, podľa úrove zna­lostí, bol veľmi dobrý krok, lebo sme sa navzá­jom nebrz­dili a každá naša otázka bola zod­po­ve­daná.”

Works­ho­pová časť začala vysvet­le­ním tech­no­ló­gií HTML a CSS. Neskôr sa pre­šlo na jazyk Ruby, čo je menej známa alter­na­tíva k jazyku PHP. Diev­čatá na vlast­nej koži zažili, aké je to vytvo­riť si vlastný blog, poznám­ko­vač alebo úlo­žisko fotiek.

Súčas­ťou podu­ja­tia boli aj moti­vačné pred­nášky od ľudí z “fachu”, ktorí diev­ča­tám pove­dali, ako začí­nali oni a prečo je dobré vedieť prog­ra­mo­vať.

1

O krok bliž­šie k cieľu

Works­hop je ďal­ším z kro­kov pri budo­vaní aktív­nej IT komu­nity na Slo­ven­sku a zapá­janí žien do nej. Je zrejmé, že po nie­koľ­ko­ho­di­no­vom works­hope z nikoho prog­ra­má­tora nespra­víte. A to ani nebolo cie­ľom Rails Girls. Prog­ram obo­zná­mil diev­čatá so základ­nými poj­mami, tech­no­ló­giami a ich využi­tím v praxi. Ale pre­dov­šet­kým im uká­zal, že miesto v IT svete a pred­po­klady na prog­ra­mo­va­nie, majú aj ženy.

Rails Girls Bra­ti­slava zor­ga­ni­zo­vali Lear­n2Code a Aj Ty v IT. Lear­n2Code je ini­cia­tíva zame­raná na výučbu digi­tál­nych zruč­ností. Aj Ty v IT pra­cuje na moti­vo­vaní diev­čat k štú­diu a práci v IT sek­tore. Works­hop pri­pra­vili s pod­po­rou via­ce­rých par­tne­rov ako Nadá­cia VÚB, HPE, Syner­gie, Web­sup­port, Thirtyseventy.digital, Essen­tial Data alebo Mar­ti­nus.

313606937_826619810807178_7190294926354763839_n

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: Rails Girls Bratislava/Facebook

Pridať komentár (0)