Ako vplý­vajú letné horú­čavy na online biz­nis

Braňo Pokrivčák / 7. júl 2014 / Tools a produktivita

Pre nie­ktoré stránky dosť výrazne. Ako­náhle stúpne tep­lota nad 30 stup­ňov, nechce sa nám sur­fo­vať ani objed­ná­vať (ak to práve nie sú kli­ma­ti­začné jed­notky a ven­ti­lá­tory :-)).

Nedávno sme sa v repor­tin­go­vom nástroji KPI watch­dog pozreli na trendy pre popu­lárny e-shop so sto­lo­vými hrami IHRYsko.sk a nie­koľko zis­tení tu s povo­le­ním pre­vádz­ko­va­teľa e-shopu zve­rej­ňu­jeme.

Na obrázku niž­šie vidíte porov­na­nie vývoja den­nej náv­štev­nosti na stránke e-shopu v lete minu­lého roku (hnedá) voči tep­lote v Bra­ti­slave v tom istom období (modrá). Bežná krivka náv­štev­nosti je podobná prvému týždňu- skok nahor v pon­de­lok, potom mierny pokles v prie­behu týždňa až po pia­tok a potom veľký pád v sobotu a v nedeľu.

Ďal­šie týždne však vysko­čili mimo nor­málu. V uto­rok 30.7. (ozna­čené ako A) prudko poklesla tep­lota z 34 na 26 stup­ňov a vďaka tomu bolo na webe v uto­rok naj­viac ľudí v danom týždni. Podobne v sobotu 10.8. (B) opäť prudké ochla­de­nie a hneď je z toho naj­lep­šia sobota za celé leto.

Ešte lep­šie to je vidi­teľné pri týž­den­nej agre­gá­cii. Keď prie­merná tep­lota za týž­deň stúpla v júni o 12 stup­ňov, okam­žite klesla náv­štev­nosť tak­mer o 20 per­cent. Ďalší týž­deň sa ochla­dilo späť a náv­štev­nosť sa vrá­tila na pôvodné hod­noty.

Načo je to dobré?

Ak máte podobne mete­osen­zi­tívny web ako je iHRYsko, môžete sa mod­liť za zlé poča­sie :-). Okrem toho si ale môžete s pomo­cou pred­po­vede poča­sia plá­no­vať kam­pane tak, aby ste zasiahli čo naj­viac ľudí.

Samoz­rejme, každý web môže rea­go­vať inak na iný fak­tor poča­sia, prí­padne nere­a­go­vať vôbec. V nástroji KPI Watch­dog je možné porov­nať ľubo­voľné dáta nie­len z Google Ana­ly­tics, ale aj Face­bo­oku či vlast­nej data­bázy s naj­dô­le­ži­tej­šími para­met­rami poča­sia, ako je tep­lota, vlh­kosť alebo tlak. To všetko aj nie­koľko rokov dozadu.

Pridať komentár (0)