Ako vzniká nový pro­dukt – The Hos­ting

Websupport: Ľuboš Ľahký / 23. júna 2014 / Tools a produktivita

Pred pár dňami sme spus­tili nový pro­dukt – The Hos­ting, na kto­rom sme usi­lovne pra­co­vali ostat­ných pár týž­dňov, mesia­cov.

Pred tri­štvrte rokom – Idea

Máme radi jed­no­du­chosť, ale keď sme sa pozreli na našu ponuku hos­tin­gov, tak veru jed­no­du­chá nebola. Podobný pocit sme mali aj z ponuky našej kon­ku­ren­cie, či už na Slo­ven­sku, v Čechách, v Maďar­sku a vlastne aj celo­sve­tovo. Všade sme videli nie­koľko pro­duk­tov, ktoré boli v pod­state o tom istom, ale ume­lými obme­dze­niami boli roz­de­lené na rôzne typy.

Jeden mohol tamto, ale hen­tamto nie a druhý zas vedel hen­tamto, no tamto len čias­točne. No a tie, ktoré sa tvá­rili neob­me­dzene, mali obme­dze­nia len viac skryté.

Čím viac sme nad tým pre­mýš­ľali, tým viac sa nám zdal obsa­dený pries­tor ako jediný odô­vod­nený para­me­ter pre bežný hos­ting. Veď nám je vlastne jedno, koľko data­báz, e-mai­lo­vých schrá­nok alebo webov zákaz­ník má – všetko sa pre­javí v obsa­de­nom pries­tore. Prečo by sme mali teda my roz­ho­do­vať, ako bude zákaz­ník svoj hos­ting využí­vať?

Tak sa zro­dila myš­lienka nového hos­tingu. Hos­tingu, ktorý si zobe­rie to naj­lep­šie z cus­tom, unli­mi­ted aj multi hos­tingu a postupne ich nahradí. Jeden The Hos­ting, čo bude vlád­nuť všet­kým.

Pred pár mesiacmi – Roz­hod­nu­tie

Roz­hod­nu­tie ísť do toho padlo ešte v decem­bri 2013, postupne sa podo­kon­čo­vali roz­ro­bené pro­jekty ako vlastnymail.sk, Via­noce, Sil­ves­ter a manaž­ment VPS. Od feb­ru­ára 2014 sa začalo makať. Pri­pra­vila sa pro­duk­tová špe­ci­fi­ká­cia, dal sa dokopy tím a určili míľ­niky. V rámci lean prí­stupu sme si vybrali tú naj­dô­le­ži­tej­šiu fun­kci­ona­litu pre MVP a dali tak kon­túry The Hos­tingu, ako ho vidíte teraz. Chceli sme ho čo naj­skôr ponúk­nuť zákaz­ní­kom a ladiť za behu a nie rok vyví­jať niečo doko­nalé.

Pred nie­koľ­kými týžd­ňami – Toto sa nám osved­čilo

Výbor­nou skú­se­nos­ťou bolo pozva­nie asi 80 beta­tes­te­rov do base­camp pro­jektu The Hos­ting. Všetky dôle­žité veci ako dash­bo­ard, názov, pod­stránku, ceny, … sme tam spo­ločne pre­brali a zís­kali sme tak mnoho cen­ných pri­po­mie­nok ešte pred spus­te­ním.

Druhá vec, ktorá sa nám veľmi osved­čila, boli pra­vi­delné celo­fi­remné demá každé 2 týždne. Vďaka pod­mienke, že na deme musí byť všetko live a dokon­čené, nám pomá­hali udr­žať vysoké tempo a tiež zís­kať pod­nety z celej firmy. A ako sme prišli na tie 2 týždne? Dlho­do­bým skú­ša­ním: 1 týž­deň bol málo a 3 už moc. :)

Pred 7 dňami – Toto nám trošku nevyšlo

Tre­ťou a naj­tvr­d­šou lek­ciou bolo pre nás samotné spus­te­nie The Hos­tingu. Po dvoch týžd­ňoch živého tes­to­va­nia nami aj beta­tes­termi sme si už boli všet­kým istí. Všetko už bolo v živom sys­téme a web pri­pra­vený na para­lel­nej adrese. Spus­te­nie teda bolo iba jeden sláv­nostný enter. Keď aj po nasa­dení všetko fun­go­valo, roz­hodli sme sa zve­rej­niť info na Face­book, Twit­ter a poslať infor­ma­tívny news­let­ter na našich 40 000 zákaz­ní­kov.

Záu­jem, ktorý nastal, prek­va­pil nás, náš help­desk – a vďaka nevin­nému bugu v sli­deri na pod­stránke /the-hosting aj náš ser­ver. Kým sme ho odstrá­nili, bola stránka nedo­stupná, a to bol prú­ser. Pou­če­nie pre nás je, že taký veľký a zau­jí­mavý mai­ling treba posie­lať vo via­ce­rých eta­pách, a tiež, že je veľký roz­diel, keď tes­tujú desiatky a keď tisícky ľudí.

Čo ďalej?

Pre nás robota spus­te­ním The Hos­tingu neskon­čila, ba práve naopak – ešte len začala. Admi­nis­trá­cia The Hos­tingu, ako ju teraz vidíte, je ver­zia 1.0 a po odla­dení pri­po­mie­nok zákaz­ní­kov sa pus­tíme do úplne novej a lep­šej ver­zie 2.0. Na zákla­doch The Hos­tingu chys­táme aj výkon­nej­šiu ver­ziu pre weby s veľ­kou nára­zo­vou náv­štev­nos­ťou, vyža­du­júce vysokú dostup­nosť. Nejaké-to prek­va­pe­nie máme aj pre maji­te­ľov andro­ido­vých a iOS zaria­dení.

A v nepo­sled­nom rade chceme, aby Web­Sup­port nebol pre vás len mies­tom, kde máte hos­ting, ale cen­trom pre všetky vaše akti­vity spo­jené s pod­ni­ka­ním na inter­nete. Bru­tálne sa na to tešíme, toto bude pro­duk­tovo naj­sil­nejší rok, aký tu kedy bol.

Zdroj: blog.websupport.sk

Pridať komentár (0)