Ako zís­kam doménu, ktorá je už zare­gis­tro­vaná?

Matej Fridecký - Websupport.sk / 25. júla 2015 / Tools a produktivita

Vybrať si vhodnú doménu pre svoj nový pro­jekt, nie je vždy naj­jed­no­duch­šie. Obzvlášť, ak je vami pre­fe­ro­vaná doména obsa­dená. Čo sa dá robiť, keď je regis­tro­vaná nie­kým iným? Nie vždy to zna­mená, že ju nie je možné zís­kať. Vybrali sme 4 spô­soby, ako sa k takýmto domé­nam môžete dostať a čoho by ste sa mali pri tomto pro­cese vyva­ro­vať.

1. Kúpte si doménu priamo od jej maji­teľa

Domény, resp. domé­nové názvy, sa už dnes dajú ozna­čiť za komo­ditu. To, či je kon­krétna doména na pre­daj, môžete často zis­tiť aj na samot­nej stránke, keď je kon­takt na pre­dajcu uve­dený priamo pri nav­ští­vení danej adresy. V takom prí­pade je naj­lep­šie pre­dajcu kon­tak­to­vať a dohod­núť sa na ďal­ších kro­koch. Je však jasné, že musíte mať extrémne šťas­tie, aby ste nara­zili na takýto prí­pad.

domain_sale

Ak na doméne nie je žiadny obsah, ani oznam o pre­daji domény, stojí za pokus oslo­viť maji­teľa domény s ponu­kou na jej odkú­pe­nie. Údaje o maji­te­ľovi domény sú dostupné vo whois regis­troch, naprí­klad cez por­tál who.is. Pri „živých” domé­nach (s obsa­hom) môžete, samoz­rejme, tiež skú­siť oslo­viť maji­teľa, avšak rátajte s tým, že doména nebude na pre­daj alebo bude cena prí­liš vysoká.

2. Vydražte si doménu v auk­cii

Jed­nou z mož­ností zís­ka­nia domén je tiež auk­cia. Pri tomto spô­sobe sa postu­puje rov­nako ako pri kla­sic­kej dražbe. Záu­jem­co­via navy­šujú cenu za doménu a naj­lep­šia ponuka vyhráva. Zapo­jiť sa do podob­ných auk­cií môžete naprí­klad na por­tá­loch GoDaddysedo.com a ďal­ších.

Ak zís­kate zahra­ničnú doménu, zvy­čajne nasle­duje trans­fer k vami vybra­nému regis­trá­to­rovi (zís­ka­nie auth info kódu, potvr­de­nie trans­feru). Pri .sk domé­nach je po kúpe najis­tej­šie zme­niť vlast­níka domény na vás, resp. vašu firmu.

3. Odchyťte si svoju doménu

Ak doména, o ktorú máte záu­jem, už exs­pi­ro­vala, prí­padne je tesne pred uvoľ­ne­ním, je možné ju zís­kať tzv. „odchy­tom” (bac­kor­der). Ide o postup, keď sa ihneď po uvoľ­není domény (napr. po jej neúh­rade) v národ­nom regis­tri záu­jemca opä­tovne pokúsi doménu regis­tro­vať. Výho­dou odchytu je niž­šia cena ako za odkú­pe­nie domény. Nie je však garan­to­vané, že doména bude sku­točne uvoľ­nená, keďže vlast­ník domény ju môže pre­dĺžiť na ďal­šie obdo­bie, aj keď už exs­pi­ro­vala alebo je v karan­téne. Na odchyt zahra­nič­ných domén exis­tujú špe­cia­li­zo­vané služby, ako naprí­klad GoDaddy,Domain Mons­terNidoma a mnohé ďal­šie.

Služba odchytu je spo­plat­nená, ale ceny za odchyt sú niž­šie, ako by bola cena za odkú­pe­nie domény. Pla­tia sa zvy­čajne až po úspeš­nom odchyte, pod­mienky sú však pre každú službu indi­vi­du­álne.

Bonus:

Vedeli ste, že momen­tálne najd­rah­šie pre­daná doména bola carinsurance.com v cene 49 700 000 dolá­rov? Hotels.com v roku 2001 bola pre­daná za 11 mili­ó­nov dolá­rov a v tom čase bola kúpa ozna­čená Davi­dom Rochem (kupu­júci) ako „šia­lené množ­stvo peňazí”. Neskôr dodal, že v súčas­nosti to vníma ako veľmi výhodnú kúpu.

Veríme, že aj tieto rady vám pomôžu v zís­kaní ide­ál­nej domény pre váš biz­nis.

zdroj:websupport.sk

Pridať komentár (0)