India je na prahu novej éry. Preskočila Francúzsko v rebríčku najsilnejších ekonomík sveta

Mária Ambrozová / 12. júla 2018 / Biznis

  • Ázij­ská kra­jina na­pre­duje ob­rov­skou rých­los­ťou
  • Za­tiaľ čo dnes od­su­nula na bok jednu z naj­výz­nam­nej­ších eko­no­mík Európy, Fran­cúz­sko, od­bor­níci pred­po­kla­dajú jej rast aj na­ďa­lej
zdroj: iVisa
  • Ázij­ská kra­jina na­pre­duje ob­rov­skou rých­los­ťou
  • Za­tiaľ čo dnes od­su­nula na bok jednu z naj­výz­nam­nej­ších eko­no­mík Európy, Fran­cúz­sko, od­bor­níci pred­po­kla­dajú jej rast aj na­ďa­lej

In­dia v reb­ríčku naj­sil­nej­ších eko­no­mík sveta pred­behla európ­skeho gi­ganta, Fran­cúz­sko. Podľa naj­nov­ších dát sve­to­vej banky sa tak za­ra­dila na šieste miesto reb­ríčka s hod­no­tou 2,597 bi­li­ó­nov do­lá­rov, pri­čom hod­nota fran­cúz­skej eko­no­miky je pri­bližne 2,582 bi­li­ó­nov. Podľa od­ha­dov od­bor­ní­kov z Me­dzi­ná­rod­ného me­no­vého fondu môže kra­jina v tomto roz­voji po­kra­čo­vať a už v roku 2022 pre­sko­čiť do­konca aj Veľkú Bri­tá­niu a Ne­mecko a za­ra­diť sa na 4. miesto reb­ríčka za USA, Čínu a Ja­pon­sko.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: blo­om­berg.com

Zdroj: blo­om­berg.com

Pridať komentár (0)