Aktu­ali­zá­cia Goog­le Maps posú­va navi­gá­ciu na iný level

Miroslav Lukáč / 16. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pexels.com

Všet­ci to pozná­me. Vša­de samá znač­ka a vša­de samé auto a ty si v cudzom mes­te necha­ný napos­pas osu­du. Spo­lie­haš sa len na navi­gá­ciu, kto­rá ťa navi­gu­je na kon­krét­nu uli­cu, avšak pred tebou je troj­p­rú­do­vá ces­ta s kopou odbo­čiek a ty netu­šíš, kto­rou ces­tou sa vybrať. Vďa­ka novej aktu­ali­zá­cii od Goog­le sa s tým­to prob­lé­mom viac nestret­neš.

Mapy od Goog­le dosta­li malú aktu­ali­zá­ciu, kto­rá by moh­la byť uži­toč­ná pri ces­to­va­ní na nezná­me mies­ta. Keď sa ti na navi­gá­cii zobra­zí via­ce­ro šípok uka­zu­jú­cich rôz­ne sme­ry, v apli­ká­cii Mapy pre Andro­id sa od teraz zobra­zia Stre­et View obráz­ky kaž­dej uli­ce, na kto­rú je mož­né zabo­čiť. Ak klep­neš na obrá­zok, Stre­et View sa otvo­rí na danom mies­te.

Je to síce malá zme­na, ale jej význam sa pre­uká­že pre­dov­šet­kým na kom­pli­ko­va­ných kri­žo­vat­kách. Na túto zme­nu upo­zor­ni­la spo­loč­nosť Andro­id Poli­ce.

zdroj foto: Goog­le Maps app

Bohu­žiaľ, obráz­ky sa zobra­zu­jú len ako minia­tú­ry, až kým ich neot­vo­ríš, tak­že zatiaľ čo pod­sta­ta je vyso­ko uži­toč­ná, nie je to zre­a­li­zo­va­né a dotia­hnu­té do úpl­ne pre­hľad­nej podo­by, nakoľ­ko budeš musieť klep­núť samos­tat­ne na kaž­dý obrá­zok pre detail­ne zobra­ze­nie.

Zdá sa, že táto fun­kcia je momen­tál­ne dostup­ná len pre Andro­id. Ale nakoľ­ko apli­ká­cia od Goog­le pre iOS má pre­važ­ne rov­na­ký vzhľad a fun­kcie, je mož­né v najb­liž­šej dobe oča­ká­vať aktu­ali­zá­ciu aj pre zaria­de­nia od App­le.

Andro­id Poli­ce tak­tiež pou­ka­zu­jú na to, že spo­loč­nosť Goog­le zme­ni­la spod­ný navi­gač­ný panel a zobra­zo­va­nie tra­sy. Zabe­rá o nie­čo väč­šiu časť obra­zov­ky a je o nie­čo jas­nej­ší.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)