Ama­zon drony dostali zelenú!

Lukáš Gašparík jr. / 19. marca 2015 / Tech a inovácie

To čo sa zdalo pred časom ešte ako nemožné, je dnes už úplne inak. Ame­rické úrady dali dro­nom od Ama­zonu zelenú. Kedy sa teda doč­káme doru­čo­va­nia zásie­lok pro­stred­níc­tvom dro­nov?

Zatiaľ je to všetko stále otázka budúc­nosti. Tento ústu­pok môžeme brať ako veľký posun vpred. Ama­zon prvý krát ohlá­sil doru­čo­va­nie pro­stred­níc­tvom dro­nov už v sep­tem­bri 2013, avšak ame­rické úrady boli jed­no­hlasne proti. Doru­čo­vací gigant neza­há­laľ a tes­to­va­nie dro­nov vyko­ná­val mimo úze­mia USA. Teraz, keď ame­rické úrady povo­lili aké také pre­lety, tak Ama­zon môže vyko­ná­vať tes­to­va­nie už aj na území USA. Úrady síce povo­lili pre­lety dro­nov, avšak všetko je prí­sne kon­tro­lo­vané. S dronmi je možné lie­tať maxi­málne do výšky pri­bližne 120m a jedine za den­ného svetla. Uvi­díme, ako sa celá táto situ­ácia vyvi­nie a o pár rokov sa možno doč­káme doru­čo­va­nia zásie­lok pro­stred­níc­tvom dro­nov aj u nás.

Ak aj ty pat­ríš medzi “dro­no­vých nad­šen­cov” určite si neza­budni pre­čí­tať náš nedávny člá­nok veno­vaný slo­ven­skému star­tupu UAVO­NIC, ktorý sa zaoberá práve dronmi.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)