Ama­zon pred­staví svetu uta­jo­vanú novinku. Bude to 3D tele­fón?

Šandi / 5. jún 2014 / Tools a produktivita

Ama­zon v novom videu aj na mik­ro­stránke láka ľudí na tajnú novinku, ktorú pred­staví 18. júna v Seattli. Uží­va­te­ľom v upú­tavke uka­zuje čosi, z čoho sú úplne nad­šení. Je to malé, zmestí sa to do rúk a nie­ktorí sa pri tom krú­tia, akoby to chceli vidieť zo všet­kých strán.

O tab­let asi nepôjde, nové Kindle Fire oča­ká­vame až na jeseň. Už v apríli ale Wall Street Jour­nal písal správu, že za dva mesiace Ama­zon pred­staví Kindle Phone s 3D disp­le­jom. To by presne zod­po­ve­dalo reak­ciám na videu. Viac zatiaľ nevieme, a tak nebu­deme “variť z​vody”.

Ak sa tak ale naozaj stane, 3D disp­lej nebude potre­bo­vať oku­liare. Sys­tém sa nemá zakla­dať na para­lax­nej bari­é­rie alebo len­ti­ku­lár­nych šošov­kách, ako je u auto­s­te­re­o­sko­pie zvy­kom. Kindle Phone vraj obsa­huje štyri predné sen­zory, ktoré sle­dujú pohyb a vzdia­le­nosť očí. Podľa toho potom sys­tém auto­ma­ticky mani­pu­luje s objektmi zobra­ze­nými na disp­leji.

Znie to tro­chu kom­pli­ko­vane na to, ako malý úži­tok z toho v sku­toč­nosti je. Na tele­fó­noch s 3D disp­le­jom sa už popá­lili LG aj HTC, výrob­co­via tele­ví­zo­rov tiež plačú a upadá aj záu­jem o 3D v kinách. Tak prečo by si Ama­zon mys­lel, že to ten­to­raz vyjde? Aký bude mať 3D efekt na pidi­disp­leji prak­tickú výhodu?

Zdroj: ama­zon

Pridať komentár (0)