Ama­zon si dal paten­to­vat využí­vání bílého pozadí

Michal Tomek / 27. mája 2014 / Tools a produktivita

Včera v noci jsem asi 15 minut pro­chá­zel inter­net. Jen abych se ujis­til, že zpráva, kte­rou jsem si pře­četl na jed­nom por­tálu o focení, je prav­divá. Infor­mace se sho­do­valy na všech webech, které jsem ote­vřel. Nako­nec jsem to našel i na blogu Giz­modo. Spo­leč­nost Ama­zon zís­kala patent na focení s bílým poza­dím.

Ame­rický paten­tový úřad (US Patent and Tra­de­mark Office) má za sebou již údajně kon­tro­verz­ních roz­hod­nutí v oblasti udělo­vání patentů. Nyní přišlo prav­děpo­dobně další. V polo­vině března tohoto roku udělil spo­leč­nosti Ama­zon patent na “vyná­lez”, který využí­vají všichni foto­gra­fové po celém světě. Ofi­ciální název patentu číslo US 8,676,045 BI je “Uspo­řá­dání stu­dia (Stu­dio Arran­ge­ment)”, při­čemž za vyná­lezců jsou ozna­čeni čtyři lidé — Jeremy David Sawatzky, Chris­tina Por­ter, Jeff Strauss a Gill Blank — a naby­va­te­lem práv není nikdo jiný než Ama­zon Tech­no­lo­gies.

V paten­to­vém doku­mentu se přesně roze­bírá roze­sta­vení světel a objektů v pros­toru foto­gra­fic­kého stu­dia. Dokonce je zmí­něn i fokus a ISO pro nasta­vení na foto­apa­rátu. Při­lo­žené jsou samo­zřejmě pod­robné nák­resy, kde, co av jaké vzdá­le­nosti má být umís­těny. Aby bylo vše jasné, Ama­zon sep­sal i postup, jako před­mět přesně vyfo­tit — akti­vo­vat zadní zdroj světla, akti­vo­vat přední zdroj světla, umís­tit objekt a zachy­tit ho na přís­troj.

Na webu urče­ném otáz­kám ohledně patentů již o tomto roz­hod­nutí padla pochyb­nost, neboť teore­ticky před­mět patentu “musí být nový, neob­vyklý a jiný než to, co zde bylo dosud.” Vzhle­dem k tomu, že není foto­grafa, který by bílé pozadí nevy­uží­val již nějaký ten čas, těžko tvr­dit, že jde o novou myš­lenku.

Co z toho vyplývá ?

Buď jde stále o vtip nebo nedo­ro­zu­mění, a pokud ano, snad se to brzy dozvíme. Vzhle­dem ale k tomu, že ofi­ciální doku­ment je k dis­po­zici i na stránce paten­to­vého úřadu (zde), tuto mož­nost bych vylou­čil.

Prav­děpo­dob­nější je jiné vysvět­lení . Ama­zon je spo­leč­nost, kte­rou v oblasti pro­deje pro­duktů dnes, ani v blízké budouc­nosti , nikdo nepředčí , a právě Ama­zon využívá bílé pozadí při focení pro­duktů. Cílem tako­vého patentu tedy prav­děpo­dobně není nahá­nění jiných foto­grafů , kteří by pou­ží­vali bílé pozadí. Konec­konců, jak by to vypa­dalo? Cho­dili by pra­cov­níci Ama­zonu do jed­not­li­vých stu­dií a kon­tro­lo­vali by nasta­vení a vzdá­le­nosti? Asi ne.

Spíše může jít o snahu krýt se přesně před stej­ným kro­kem, jen z jiné strany . Co kdyby si nějaký foto­graf ( nebo kdo­koli ) řekl, že si dá paten­to­vat pou­ží­vání bílého pozadí v urči­tých roz­měrech, a pak zaža­luje Ama­zon za poru­šení paten­to­vých práv? Ote­vře­nou otáz­kou však zůs­tává, zda by dotyčný člo­věk i patent zís­kal, jeli­kož není obrov­skou kor­po­rací s něko­lika práv­ními experty na oblast dušev­ního vlast­nic­tví.

Počkejme si tedy na vyjá­dření Ama­zonu , který k tomu , věřme , zaujme sta­no­visko .

Zdroj : gizmodo.com , diyphotography.net , picphotos.net

Pridať komentár (0)