Ama­zon vs. Ali­ba­ba — Jeff Bez­os vs. Jack Ma

Lukáš Gašparík jr. / 18. januára 2015 / Business

Už len málo­kto nena­ku­pu­je v dneš­nej dobe cez inter­net. Zakla­da­te­lia dvoch naj­väč­ších e-com­mer­ce plat­fo­riem Jeff Bez­os a Jack Ma vedú v mno­hých oblas­tiach svo­je spo­loč­nos­ti roz­diel­ne a aj napriek tomu sú oba­ja úspeš­ní. Čo teda sto­jí za ich úspe­chom a v čom sú si podob­ní či roz­diel­ni?

V roku 1990 sa Jack Ma živil ako uči­teľ anglič­ti­ny na jed­nej z uni­ver­zít. Kto by si pomys­lel, že o 25 rokov neskôr bude naj­bo­hat­ším mužom Číny?

Jeff Bez­os pra­co­val v tom istom roku pre spo­loč­nosť D.E. Shaw & Co. na odbo­re ria­de­ní inves­tí­cií. Po absol­vo­va­ní Prin­ce­ton uni­ver­si­ty s vyzna­me­na­ním a zís­ka­ní baka­lár­ske­ho titu­lu v odbo­re elek­tro­tech­ni­ky a počí­ta­čo­vých vied už nebo­lo pochýb o tom, že Jeff skon­čí v oblas­ti tech.

O nie­koľ­ko rokov, keď oba­ja chce­li začať pod­ni­kať a roz­mýš­ľa­li nad náz­va­mi svo­jich spo­loč­nos­tí, napad­li ich oboch náz­vy z kúzel­níc­kej ter­mi­no­ló­gie. Kým Jeff chcel pome­no­vať svo­ju spo­loč­nosť náz­vom „Cabad­ra“, tak Jack sa roz­ho­do­val pre názov „Open sesa­me“.

Bola to snáď pre­d­zvesť toho, že oba­ja sa o pár rokov neskôr sta­nú mág­mi na poli e-com­mer­ce?

Na prvý pohľad je vidi­teľ­né, že stra­té­gia a filo­zo­fia Ama­zo­nu a Ali­ba­bi je roz­diel­na. Aj napriek tomu sa však v nie­kto­rých veciach zho­du­jú.

Prvé uve­de­nie zákaz­ní­kov

Ama­zon je noto­ric­ky zná­my svo­jou posad­nu­tos­ťou zákaz­ník­mi. V sku­toč­nos­ti je to však Bez­os, kto­rý nasta­vil pra­vid­lo, že zákaz­ník je čís­lo 1. „Máme veľ­ké množ­stvo zákaz­ní­kov, kto­rí nás len utvr­dzu­jú v tom, že naša filo­zo­fia je správ­na. Mys­lím, že prá­ve toto je tá vec, kto­rú sme uro­bi­li ove­ľa lep­šie opro­ti našej kon­ku­ren­cií. Za posled­ných šesť rokov sme lase­ro­vo zame­ra­li na našich zákaz­ní­kov a teraz vidí­me, že sa nám to oplá­ca.“

Jack Ma to však berie tro­chu z iné­ho uhla, aj keď to znie na prvý pohľad rov­na­ko. 22. Sep­tem­bra, pri vstu­pe Ali­ba­bi na bur­zu v NY vyhlá­sil, že na prvom mies­te sú zákaz­ní­ci, na dru­hom zamest­nan­ci a na tre­ťom akci­oná­ri. Má to však jeden háčik a to, že zákaz­ník­mi u Ali­ba­bi sú na roz­diel od Ama­zo­nu malí a stred­ní pod­ni­ka­te­lia. Ali­ba­ba teda nie je spo­loč­nos­ťou zame­ra­nou na spot­re­bi­te­ľov. Jack to odô­vod­nil tým, že odhad­núť potre­by a sprá­va­nie spot­re­bi­te­ľov je veľ­mi nároč­né, kým pod­ni­ky majú svo­ju stra­té­giu už dopre­du danú a tak je ove­ľa ľah­šie sa zame­rať prá­ve na ne.

Ten­to roz­diel je zre­teľ­ne vidieť v jed­na­ní s dodá­va­teľ­mi. Ama­zon poža­du­je od svo­jich dodá­va­te­ľov ove­ľa vyš­šie mar­že. Výsled­kom toho je potom niž­šia cena pre zákaz­ní­kov. Jack Ma sa k tomu­to posto­ju Ama­zo­nu vyjad­ril v roku 2011 na svo­jej pred­náš­ke na Stan­for­de dosť kri­tic­ky so slo­va­mi: „žije­me v dobe inter­ne­tu ale­bo v ríši inter­ne­tu? Ama­zon sa sprá­va ako mono­pol, čiže ríša, a dik­tu­je tak tvr­dé pod­mien­ky svo­jim dodá­va­te­ľom.“

Aké sú však naj­väč­šie roz­die­ly?

Keď Ma vystú­pil v roku 2013 so svo­jou dru­hou pred­náš­kou na Stan­for­de objas­nil aj zvlášt­nos­ti zalo­že­nia Ali­ba­bi. „Nezna­lý sa nebo­jí. Boli tam tri dôvo­dy náš­ho úspe­chu: nema­li sme penia­ze, nero­zu­me­li sme tech­no­ló­gií a nikdy sme neplá­no­va­li.“

Keď­že Jack Ma pôso­bil ako vyso­koš­kol­ský uči­teľ, tak nemal väč­šie množ­stvo finan­cií na roz­beh spo­loč­nos­ti. Ali­ba­ba začí­na­la svo­ju púť v pre­poč­te s 8000 ame­ric­ký­mi dolár­mi, kým Jeff Bez­os zakla­dal Ama­zon s 300 000 ame­ric­ký­mi dolár­mi, kto­ré však dostal od svo­jich rodi­čov.

Na roz­diel od Maa je Bez­os sta­rost­li­vý plá­no­vač. Stra­té­gia a ďal­šie kro­ky roz­ras­ta­jú­ce­ho sa Ama­zo­nu muse­li byť dopod­rob­na naplá­no­va­né. Bez­os to odô­vod­ňu­je slo­va­mi: „kaž­dá spo­loč­nosť, kto­rá chce byť zame­ra­ná na zákaz­ní­kov musí mať dlho­do­bo urče­né svo­je cie­le a pri­ori­ty. A to je v sku­toč­nos­ti ove­ľa vzác­nej­šie ako si mno­hý mys­lia“.

Čo sa však týka majet­ku tých­to dvoch, tak nie sú si až tak roz­diel­ny. Maje­tok Jac­ka Ma je pri­bliž­ne 22 miliárd ame­ric­ký dolá­rov, čo mu zabez­pe­ču­je 37. Mies­to medzi naj­väč­ší­mi boháč­mi tej­to pla­né­ty. Maje­tok Jef­fa Bez­o­sa je vyčís­le­ný na 30,5 miliárd ame­ric­kých dolá­rov a zastá­va tak 21. mies­to v tom­to zozna­me.

Astro­naut vs. Maj­ster Tai-Chi

A teraz, čo robia s toľ­ký­mi peniaz­mi? V roku 2013 odpo­ve­dal Jeff v jed­nom z roz­ho­vo­rov na to aké kni­hy má rád odpo­ve­ďou sci-fi. Čo do istej mie­ry odô­vod­ňu­je aj jeho inves­tí­ciu 500 mili­ó­nov do spo­loč­nos­ti Blue Ori­gin. Táto spo­loč­nosť sa venu­je výsku­mu a vývo­ju v oblas­ti medzi pla­ne­tár­nej obra­ny a koz­mic­kých rakiet. Je to jeden zo snov, kto­ré má Bez­os. A to je vybu­do­vať hote­ly, zábav­né par­ky a cel­ko­vo obý­va­teľ­né koló­nie pre ľudí na obež­nej drá­he.

Jack však inves­to­val do úpl­ne inej oblas­ti. Zalo­žil ško­lu Tai-Chi. Jack je dokon­ca maj­strom v Tai-Chi a ten­to taois­tic­ký a bud­his­tic­ký vplyv je cítiť aj v nie­kto­rých jeho vyhlá­se­niach: „dne­šok je kru­tý, zaj­traj­šok ešte kru­tej­ší a pozaj­traj­šok bude krás­ny“. Jack si aj pop­ri tvr­dej prá­ci náj­de kaž­dý deň chví­ľu na medi­tá­ciu a veľ­mi rád roz­prá­va o osob­nom roz­vo­ji a dosa­ho­va­ní život­ných cie­ľov.

Okrem tých­to inves­tí­cii majú však oba­ja na kon­te aj množ­stvo iných. Za spo­me­nu­tie sto­ja naprí­klad Jef­fo­ve inves­tí­cie do spo­loč­nos­tí Uber či Busi­ness Insi­der. Jack je ďalej akci­oná­rom v spo­loč­nos­tiach ako Hund­sun, Wasum Media, či pomer­ne kon­tro­verz­ný Ali­Pay.

Zdroj: Techi­na­sia

Pridať komentár (0)