Ama­zon vs. Ali­baba — Jeff Bezos vs. Jack Ma

Lukáš Gašparík jr. / 18. januára 2015 / Business

Už len málo­kto nena­ku­puje v dneš­nej dobe cez inter­net. Zakla­da­te­lia dvoch naj­väč­ších e-com­merce plat­fo­riem Jeff Bezos a Jack Ma vedú v mno­hých oblas­tiach svoje spo­loč­nosti roz­dielne a aj napriek tomu sú obaja úspešní. Čo teda stojí za ich úspe­chom a v čom sú si podobní či roz­dielni?

V roku 1990 sa Jack Ma živil ako uči­teľ anglič­tiny na jed­nej z uni­ver­zít. Kto by si pomys­lel, že o 25 rokov neskôr bude naj­bo­hat­ším mužom Číny?

Jeff Bezos pra­co­val v tom istom roku pre spo­loč­nosť D.E. Shaw & Co. na odbore ria­dení inves­tí­cií. Po absol­vo­vaní Prin­ce­ton uni­ver­sity s vyzna­me­na­ním a zís­kaní baka­lár­skeho titulu v odbore elek­tro­tech­niky a počí­ta­čo­vých vied už nebolo pochýb o tom, že Jeff skončí v oblasti tech.

O nie­koľko rokov, keď obaja chceli začať pod­ni­kať a roz­mýš­ľali nad náz­vami svo­jich spo­loč­ností, napadli ich oboch názvy z kúzel­níc­kej ter­mi­no­ló­gie. Kým Jeff chcel pome­no­vať svoju spo­loč­nosť náz­vom „Cabadra“, tak Jack sa roz­ho­do­val pre názov „Open sesame“.

Bola to snáď pre­d­zvesť toho, že obaja sa o pár rokov neskôr stanú mágmi na poli e-com­merce?

Na prvý pohľad je vidi­teľné, že stra­té­gia a filo­zo­fia Ama­zonu a Ali­babi je roz­dielna. Aj napriek tomu sa však v nie­kto­rých veciach zho­dujú.

Prvé uve­de­nie zákaz­ní­kov

Ama­zon je noto­ricky známy svo­jou posad­nu­tos­ťou zákaz­níkmi. V sku­toč­nosti je to však Bezos, ktorý nasta­vil pra­vidlo, že zákaz­ník je číslo 1. „Máme veľké množ­stvo zákaz­ní­kov, ktorí nás len utvr­dzujú v tom, že naša filo­zo­fia je správna. Mys­lím, že práve toto je tá vec, ktorú sme uro­bili oveľa lep­šie oproti našej kon­ku­ren­cií. Za posled­ných šesť rokov sme lase­rovo zame­rali na našich zákaz­ní­kov a teraz vidíme, že sa nám to opláca.“

Jack Ma to však berie tro­chu z iného uhla, aj keď to znie na prvý pohľad rov­nako. 22. Sep­tem­bra, pri vstupe Ali­babi na burzu v NY vyhlá­sil, že na prvom mieste sú zákaz­níci, na dru­hom zamest­nanci a na tre­ťom akci­onári. Má to však jeden háčik a to, že zákaz­níkmi u Ali­babi sú na roz­diel od Ama­zonu malí a strední pod­ni­ka­te­lia. Ali­baba teda nie je spo­loč­nos­ťou zame­ra­nou na spot­re­bi­te­ľov. Jack to odô­vod­nil tým, že odhad­núť potreby a sprá­va­nie spot­re­bi­te­ľov je veľmi náročné, kým pod­niky majú svoju stra­té­giu už dopredu danú a tak je oveľa ľah­šie sa zame­rať práve na ne.

Tento roz­diel je zre­teľne vidieť v jed­naní s dodá­va­teľmi. Ama­zon poža­duje od svo­jich dodá­va­te­ľov oveľa vyš­šie marže. Výsled­kom toho je potom niž­šia cena pre zákaz­ní­kov. Jack Ma sa k tomuto postoju Ama­zonu vyjad­ril v roku 2011 na svo­jej pred­náške na Stan­forde dosť kri­ticky so slo­vami: „žijeme v dobe inter­netu alebo v ríši inter­netu? Ama­zon sa správa ako mono­pol, čiže ríša, a dik­tuje tak tvrdé pod­mienky svo­jim dodá­va­te­ľom.“

Aké sú však naj­väč­šie roz­diely?

Keď Ma vystú­pil v roku 2013 so svo­jou dru­hou pred­náš­kou na Stan­forde objas­nil aj zvlášt­nosti zalo­že­nia Ali­babi. „Neznalý sa nebojí. Boli tam tri dôvody nášho úspe­chu: nemali sme peniaze, nero­zu­meli sme tech­no­ló­gií a nikdy sme neplá­no­vali.“

Keďže Jack Ma pôso­bil ako vyso­koš­kol­ský uči­teľ, tak nemal väč­šie množ­stvo finan­cií na roz­beh spo­loč­nosti. Ali­baba začí­nala svoju púť v pre­počte s 8000 ame­ric­kými dolármi, kým Jeff Bezos zakla­dal Ama­zon s 300 000 ame­ric­kými dolármi, ktoré však dostal od svo­jich rodi­čov.

Na roz­diel od Maa je Bezos sta­rost­livý plá­no­vač. Stra­té­gia a ďal­šie kroky roz­ras­ta­jú­ceho sa Ama­zonu museli byť dopod­robna naplá­no­vané. Bezos to odô­vod­ňuje slo­vami: „každá spo­loč­nosť, ktorá chce byť zame­raná na zákaz­ní­kov musí mať dlho­dobo určené svoje ciele a pri­ority. A to je v sku­toč­nosti oveľa vzác­nej­šie ako si mnohý mys­lia“.

Čo sa však týka majetku týchto dvoch, tak nie sú si až tak roz­dielny. Maje­tok Jacka Ma je pri­bližne 22 miliárd ame­rický dolá­rov, čo mu zabez­pe­čuje 37. Miesto medzi naj­väč­šími boháčmi tejto pla­néty. Maje­tok Jeffa Bez­osa je vyčís­lený na 30,5 miliárd ame­ric­kých dolá­rov a zastáva tak 21. miesto v tomto zozname.

Astro­naut vs. Maj­ster Tai-Chi

A teraz, čo robia s toľ­kými peniazmi? V roku 2013 odpo­ve­dal Jeff v jed­nom z roz­ho­vo­rov na to aké knihy má rád odpo­ve­ďou sci-fi. Čo do istej miery odô­vod­ňuje aj jeho inves­tí­ciu 500 mili­ó­nov do spo­loč­nosti Blue Ori­gin. Táto spo­loč­nosť sa venuje výskumu a vývoju v oblasti medzi pla­ne­tár­nej obrany a koz­mic­kých rakiet. Je to jeden zo snov, ktoré má Bezos. A to je vybu­do­vať hotely, zábavné parky a cel­kovo obý­va­teľné koló­nie pre ľudí na obež­nej dráhe.

Jack však inves­to­val do úplne inej oblasti. Zalo­žil školu Tai-Chi. Jack je dokonca maj­strom v Tai-Chi a tento taois­tický a bud­his­tický vplyv je cítiť aj v nie­kto­rých jeho vyhlá­se­niach: „dne­šok je krutý, zaj­traj­šok ešte kru­tejší a pozaj­traj­šok bude krásny“. Jack si aj popri tvr­dej práci nájde každý deň chvíľu na medi­tá­ciu a veľmi rád roz­práva o osob­nom roz­voji a dosa­ho­vaní život­ných cie­ľov.

Okrem týchto inves­tí­cii majú však obaja na konte aj množ­stvo iných. Za spo­me­nu­tie stoja naprí­klad Jef­fove inves­tí­cie do spo­loč­ností Uber či Busi­ness Insi­der. Jack je ďalej akci­oná­rom v spo­loč­nos­tiach ako Hund­sun, Wasum Media, či pomerne kon­tro­verzný Ali­Pay.

Zdroj: Techi­na­sia

Pridať komentár (0)