AMENA: BLES­KOVÉ INFOR­MÁ­CIE NA SPRÁV­NOM MIESTE

Ráchel Matušková / 21. november 2014 / Tools a produktivita

Stalo sa vám nie­kedy že ste ces­tou na event zablú­dili? Dnes vám pri­blí­žim pro­jekt LED navi­gá­cií z ulíc Bra­ti­slavy. Ak nav­šte­vu­jete špor­tové či iné kul­túrne podu­ja­tia, tak ste sa s týmto pro­jek­tom prav­de­po­dobne už stretli. LED sve­telné tabule Amena sú fle­xi­bilné, nie sú závislé na prí­vode elek­tric­kej ener­gie, text na nich je ľahko čita­teľný a dá sa meniť v reál­nom čase podľa aktu­ál­nej potreby. 

Zakla­da­teľ spo­loč­nosti Pavol Amena je mladý, šikovný, neúnavný, s otvo­re­nou mys­ľou a vie pou­ží­vať spáj­ko­vačku (nie toto nie je zoznamka :)). To sú len nie­ktoré z vlast­ností, ktoré jeho nápad, teraz už fun­gu­júci pod­nik, doviedli do bodu, kedy o neho majú reálny záu­jem veľkí hráči z oblasti inves­to­va­nia.

S Pav­lom som sa stretla osobne, aby som o jeho pro­jekte dozve­dela niečo viac J

Ako Ti napadlo vyro­biť tento druh LED tabule?

Nápad vzni­kol keď som išiel autom a rýchlo som sa potre­bo­val dostať z miesta A do miesta B, na čo som využil diaľ­ničný obchvat, kde som sa dostal do kolóny. Tam síce svie­tila tabuľa s nápi­som kolóna, ale tabuľa bola umiest­nená už priamo nad koló­nou a v pod­state mi nijak nepo­mohla sa kolóne vyhnúť. Vtedy som sa zamys­lel, prečo tá tabuľa nie je umiest­nená na mieste, kde by bolo ešte možné sa kolóne vyhnúť, obísť ju inou ces­tou. Potom som si uve­do­mil, že aj na even­toch sa stáva, že náv­štev­níci neve­dia nájsť správny vchod. Náv­štev­ník si síce do navi­gá­cie zadá adresu eventu, navi­gá­cia ho tam aj dove­die, ale nie presne pred vstup.

Kedy si začal pra­co­vať na Tvo­jom nápade?

Bolo to asi v roku 2010, kon­com roku som začal pra­co­vať na vývoji. Po roku som mal prvý pro­to­typ, a postupne som ho zlep­šo­val. Pri­bližne dva roky trvalo, kým som tabule začal vyrá­bať vo väč­šom.

Pra­co­val si na vývoji sám?

Na návrhu som pra­co­val sám. Ja som vyro­bil har­dware, akési telo. A dušu, soft­ware, do nich vlo­žili vývo­jári soft­vé­rov, moji spo­lu­žiaci ešte z vyso­kej školy, kto­rých som oslo­vil na spo­lu­prácu.

Keď si už mal vyro­bené prvé kusy tak si hneď vedel čo s nimi budeš ďalej robiť? Ako si potom postu­po­val?

Keď som mal vyro­bené reálne využi­teľné kusy, tak som oslo­vil even­tové agen­túry a pred­sta­vil som im môj pro­dukt. Prví pre­ja­vili záu­jem orga­ni­zá­tori špor­to­vých podu­jatí. Ako prvú akciu som mal ČSOB mara­tón, násled­ne­som mojimi tabu­ľami usmer­ňo­val pri­bližne 20 000 fanú­ši­kov sku­piny Depe­che Mode na ich bra­ti­slav­skom kon­certe.

Upra­vo­val si kon­cept od začiatku až po súčas­nosť?

Na začiatku som mal jednu tabuľu, jeden model. Ale to nebolo posta­ču­júce a vhodné pre rôzne druhy podu­jatí. Tak som postupne pri­dá­val iné modely tabúľ, podľa požia­da­viek od zákaz­ní­kov. V súčas­nosti mám tri modely, ktoré sa líšia veľ­kos­ťou. Upra­vo­val sa aj soft­ware, aby sa tabule dali jed­no­duch­šie a rých­lej­šie prog­ra­mo­vať.

Kde si začí­nal s výro­bou tabúľ a kde vyrá­baš teraz?

V roku 2010 úplne na začiatku, som prvé pokusy robil vo svo­jej pane­lá­ko­vej izbe. Doma som začal páj­ko­vať prvé ria­diace obvody, dokonca aj ledky, bolo toho veľa. Samoz­rejme že to gene­ro­valo aj veľa výpa­rov pri páj­ko­vaní, čo nie je naj­zdrav­šie, a tak som aj v zime musel mať otvo­rené okno a pra­co­vať v bunde a čiapke. Čoskoro som sa v izbe nemal kam pohnúť a potre­bo­val som aj miest­nosť s lep­ším vet­ra­ním. Tak som sa pre­su­nul do spo­loč­nej sušiarne v pane­láku J.

Naša akčná suseda, ktorá má od všet­kého kľúče, veľmi skoro odha­lila, že v sušiarni sa hro­ma­dia veci, ktoré so suše­ním prádla nemajú nič spo­ločné. Aby som sa vyhol prob­lé­mom, tak som sušia­reň opus­til a našiel skla­dové pries­tory na Hra­nič­nej, kde som dote­raz. Je tam zaria­dená výrobná dielňa, sú tam mera­cie prí­stroje pre vývoj elek­tro­niky a ďal­šie pries­tory na skla­do­va­nie mate­riálu. Viem si pred­sta­viť, že takýchto pries­to­rov bude u nás viac. To je presne to čo začí­na­júci pod­ni­ka­teľ z tech­no­lo­gic­kého odvet­via potre­buje, soft­vé­risti sa uskrom­nia v kan­ce­lá­rii v admi­ni­stra­tív­nej budove, my potre­bu­jeme poriadny sklad!

Kto aktu­álne pra­cuje na výrobe tabúľ, máš zamest­nan­cov?

Momen­tálne nemám zamest­nan­cov, ale počíta sa s out­sour­cin­gom alebo iným mode­lom.

Kto sú Tvoji zákaz­níci a ako ich zís­ka­vaš?

Sú to najmä orga­ni­zá­tori fes­ti­va­lov, kul­túr­nych podu­jatí. Spo­lu­pra­cu­jeme aj s magis­trá­tom hlav­ného mesta na rôz­nych bežec­kých podu­ja­tiach, je toho dosť. Tabule Amena boli umiest­nené naprí­klad na MISS Uni­verse, Fes­ti­vale Grape a Pohoda, v auto­sa­lóne, na ude­ľo­vaní cien za archi­tek­túru, na kon­cer­toch a výsta­vách.

Akých súťaží si sa so svo­jim pro­jek­tom zúčast­nil, a ktorú pova­žu­ješ za najp­rí­nos­nej­šiu?

Prvý­krát som sa do súťaže pri­hlá­sil v roku 2004 na stred­nej škole, to bola SOČ. O päť rokov som na vyso­kej škole absol­vo­val podobnú súťaž ŠVOČ.V roku 2014 som sa zúčast­nil súťaže Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ. Na všet­kých týchto súťa­žiach som sa umiest­nil na prvom mieste, čo ma veľmi teší. Najp­rí­nos­nej­šou bola práve posledná súťaž, účasť v médiách zvi­di­teľ­nila to na čom práve pra­cu­jem. Doká­žem sa rado­vať aj z drob­ností, pre mňa boli bene­fi­tom aj nefi­nančné ceny. S poži­ča­ným autom a par­tiou sme si spra­vili parádny výlet.

Čo Ťa zatiaľ naj­viac prek­va­pilo počas Tvojho pod­ni­ka­nia? Aké pre­kážky si postre­hol?

Z výrob­nej oblasti to bolo najmä dostup­nosť mate­riá­lov na Slo­ven­sku. Nie­ktoré mate­riály som musel objed­ná­vať aj z Nemecka, keďže u nás nie sú v ponuke. V pod­ni­kaní som nikdy nehľa­dal vidinu enorm­ného zisku, pod­ni­kám lebo ma to baví, tak ako mám rád prácu po nociach, tak aj cez víkend. Cie­ľom je ľudí v uli­ciach o zau­jí­ma­vých even­toch infor­mo­vať, tak som pod­po­ril aj event „Bra­ti­slava roz­baľ to“ za čo som mal u orga­ni­zá­to­rov čapo­va­ného pivka koľko sa mi ráčilo (smiech).

Aké finan­co­va­nie si využí­val v začiat­koch a aké finan­co­va­nie využí­vaš aktu­álne?

Na začiatku to bola kom­bi­ná­cia pros­tried­kov od rodiny a úveru. Momen­tálne peniaze, ktoré zaro­bím z pre­nájmu tabúľ hneď vkla­dám späť do pod­niku. V budúc­nosti pred­po­kla­dám aj zapo­je­nie kapi­tálu od inves­to­rov a vediem o tom pokro­čilé roz­ho­vory s fir­mou Lime­rock, ktorá mana­žuje inves­tičný fond so zame­ra­ním na ino­va­tívne malé a stredné pod­niky.

Ako vidíš budúc­nosť?

Chceme vyrá­bať pro­dukty, ktoré budú pros­pešné pre spo­loč­nosť, mali by byť jed­no­du­ché, ale záro­veň jedi­nečné. Každý rok by sme chceli pri­niesť nový model alebo nový pro­dukt na trh.

Aktu­álne pra­cu­jeme na spo­lu­práci s Waze, kto­rého funkč­nosť využi­jeme. J Sna­žíme sa držať pri zemi a neskú­šať veci na všetky strany a potom len čakať, čo z toho sa podarí. 

O LED tabule Amena pre­ja­vili záu­jem z inves­tor­skej spo­loč­nosti Lime­rock. Pries­tor na vyjad­re­nie dostal teda aj Roman Čme­líkLime­rock.

Roman, ako ste sa v Lime­rock dozve­deli o Paľovi a jeho pro­jekte? Ako ste sa dali dokopy?

Zúčast­nili sme sa pre­zen­tá­cie inves­tič­ných prí­le­ži­tostí, ktorú orga­ni­zo­valo Bra­ti­slav­ské ino­vačné cen­trum, kde bol aj tento pro­jekt. V rámci našej inves­tor­skej čin­nosti vyhľa­dá­vame exis­tu­júce, ale aj iné začí­na­júce ino­va­tívne pod­niky. A tak pri aktív­nom vyhľa­dá­vaní prí­le­ži­tostí sme si zabez­pe­čili účasť a nara­zili aj na Paľa a jeho nápad. Po prvom stret­nutí to išlo už pomerne rýchlo. Vidíme v ňom poten­ciál na úspech.

Ako vyzerá Vaša spo­lu­práca?

My mu samoz­rejme nebu­deme teraz dik­to­vať čo má ako uro­biť, aké súčias­tky pou­ží­vať. Na to je odbor­ník on. My vyvá­rame pries­tor na to, aby sa mohol veno­vať ino­vá­tor­skej čin­nosti, dotiah­nuť pro­dukty do doko­na­losti a vymýš­ľať nové variá­cie. Pomá­hame mu s busi­ness plá­nom, keďže sme ko-inves­torká spo­loč­nosť a potre­bu­jeme tre­tieho do par­tie. Aj preto potre­bu­jeme mať v ruke niečo viac ako len nápad. Tu je nápad už pod­po­rený rea­li­tou a veríme v jeho budúc­nosť.

Takže do Ameny nev­kla­dáte len finančný kapi­tál, ale do znač­nej miery aj Váš ľud­ský kapi­tál a Vaše skú­se­nosti z Lime­rocku?

My o kapi­tál, ktorý spra­vu­jeme, nech­ceme prísť, preto mu posky­tu­jeme aj iný druh pod­pory, nie len peniaze. Teraz naprí­klad ladíme inves­tor­ský a biz­nis kon­cept pro­jektu. Sme opatrní, ale nebo­jíme sa pozrieť za hori­zont.

Prečo ste sa do Ameny roz­hodli vstú­piť práve teraz?

Momen­tálne sa pro­jekt nachá­dza na ráz­cestí. Iden­ti­fi­ko­vala sa potreba, diera na trhu, na ktorú sa našlo využi­teľné a vhodné rie­še­nie. Máme pro­dukt, ktorý má reálne využi­tie, ale dote­raz to bola one man show. Paľo je inven­tor, výrobca, pre­dajca, mar­ke­tér, sám nasta­vuje tabule na even­toch. Jeho hod­nota je najmä v tvo­ri­vosti a cite pre defi­ní­ciu potrieb trhu a schop­nosti pri­pra­viť na to pro­duk­tové rie­še­nie. Deň má len 24 hodín, jeden člo­vek nestíha robiť všetky tieto akti­vity, a tak sa zrejme dostal do bodu, kedy si pove­dal, čo ďalej. Teraz je správny čas pre inves­tí­ciu do firmy, ak má ambí­ciu expan­do­vať a rásť. A v tom mu pomôže Lime­rock.

Tu je jedno z verejne pros­peš­ných rie­šení, ktoré pri­náša Paľo Amena. Svo­jou tabuľ­kou amena JUNIOR vyrie­šil prob­lém na jed­nej z bra­ti­slav­ských MHD zastá­vok. Zastávka je kom­pli­ko­vaná a spô­so­buje chaos. Ces­tu­júci sú v myl­nom dojme, že stoja na zastávke, ale v sku­toč­nosti stoja na ceste, po kto­rej pre­chá­dzajú autá. Vodiči tiež neve­dia, že pre­chá­dzajú pries­to­rom, kde nastu­pujú ces­tu­júci do MHD. Na malom pries­tore sa nebez­pečne stre­tá­vajú osobné autá, auto­busy, elek­tričky aj chodci. Paľo na túto zastávku umiest­nil tabuľu, ktorá obráz­kami upo­zor­ňo­vala chod­cov, že stoja na ceste po kto­rej pre­chá­dzajú autá.

Amena ponúka na pre­ná­jom LED sve­telné tabule, ktoré tvo­ria mobilný navi­gačný sys­tém, využi­teľný na kul­túrne a spo­lo­čen­ské podu­ja­tia. Na tabu­liach sa podľa potreby môžu obja­viť aj rýchle infor­má­cie, krátke texty, sym­boly alebo len šípky na usmer­ne­nie náv­štev­ní­kov v reál­nom čase ich potreby. Tabule sú napá­jané z baté­rií, čo tento sys­tém robí fle­xi­bil­ným. Sys­tém sa využíva na crowd mana­ge­ment, ria­de­nie veľ­kého počtu ľudí pri rôz­nych podu­ja­tiach. 

Aktu­álne sú v ponuke tri veľ­kostné pre­ve­de­nia tabúľ. Naj­väč­šia amena ONE je vhodná všade tam, kde sa vyža­duje čita­teľná infor­má­cia aj z väč­šej vzdia­le­nosti. Z miesta na miesto sa pre­miest­ňuje na prí­ves­nom vozíku, ktorý sa na mieste urče­nia len upevní opor­nými nožič­kami, panel sa zdvihne a natočí do poža­do­va­nej polohy.

Vďaka robust­nosti a sta­bi­lite je veľmi vhodná a obľú­bená naprí­klad na bežec­kých podu­ja­tiach, kde ju bežci využí­vajú aj ako lavičku pri pre­zú­vaní teni­siek. Povrch vozíka je totiž pokrytý ume­lým tráv­ni­kom, aby plnil aj odpo­čin­kovú fun­kciu na vybe­tó­no­va­ných námes­tiach a neje­den špor­to­vec si už v cieli pri­šiel na tráv­nik odpo­či­núť. Napá­ja­nie tabule je zabez­pe­čené veľ­ko­ka­pa­cit­nou baté­riou, ktorá je umiest­nená v pod­vozku.

Veľ­kostne men­šia je amena SCOUT, ktorá je ešte fle­xi­bil­nej­šia. Dá sa pre­ná­šať pomo­cou rúčky a umiest­niť na ľubo­volný povrch vďaka cer­ti­fi­ko­va­ným úvä­zom.

Naj­men­ším čle­nom rodiny Amena je JUNIOR, tabuľa, ktorá je men­šou ver­ziou amena SCOUT. Váži len 10 kg a čita­teľ­nosť je 70 m. SCOUT aj JUNIOR sú vhodné rov­nako do exte­ri­éru aj inte­ri­éru.

Aktu­álne Amena fun­guje na pre­náj­mo­vom prin­cípe. Zákaz­ník si tabule pre­najme na svoje podu­ja­tie a pri­pra­vené sú tiež balíky slu­žieb, ktoré obsa­hujú obsluhu rôz­nych veľ­kost­ných skla­dieb tabúľ.

Paľovi Ame­novi aj Roma­novi Čme­lí­kovi ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa úspe­chov! :)

Pridať komentár (0)