Amerika má novú talentovú šou, k veľkým menám v porote sa pridal aj mladý Čech

Viktória Husarčíková / 11. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • V Ame­rike bola 3. feb­ru­ára od­štar­to­vaná nová te­le­vízna šou The World’s Best
  • Me­dzi po­rot­cami si mô­žeme všim­núť zau­jí­mavé prek­va­pe­nie
  • Českú re­pub­liku tu to­tiž re­pre­zen­tuje kre­a­tívny pro­du­cent Yemi Aki­ny­emi Dele
zdroj: CBS / novinky.cz
  • V Ame­rike bola 3. feb­ru­ára od­štar­to­vaná nová te­le­vízna šou The World’s Best
  • Me­dzi po­rot­cami si mô­žeme všim­núť zau­jí­mavé prek­va­pe­nie
  • Českú re­pub­liku tu to­tiž re­pre­zen­tuje kre­a­tívny pro­du­cent Yemi Aki­ny­emi Dele

Po­tre­buje Ame­rika ešte ďal­šiu ta­len­tovú šou? Podľa šta­tis­tík naj­nov­šej z nich s náz­vom „The World’s Best“ to vy­zerá tak, že áno. Ná­pad z pro­duk­cie te­le­víz­nej sta­nice CBS si to­tiž hneď v prvý deň po­zrelo vyše 22,2 mi­li­óna di­vá­kov.

Ob­rov­ské čísla sú zná­so­bené aj dvoma hlav­nými pro­du­centmi, Mar­kom Bu­met­tom a Mi­keom Dar­nel­lom, ktorí na svet pri­viedli sve­to­známe prog­ramy ako Ame­ri­can Idol, The Vo­ice alebo Mas­ter­Chef.

Lá­kad­lom sú ur­čite aj veľké ce­leb­rity, ktoré v šou mô­žeme uvi­dieť. Me­dzi naj­zná­mej­šie mená pro­jektu pat­ria hlavní po­rot­co­via – Drew Bar­ry­more, Ru­Paul a Faith Hill. Mo­de­rá­to­rom je ob­ľú­bený Brit Ja­mes Cor­den. Ok­rem hlav­nej tro­j­ice však o osude sú­ťa­ži­cich roz­ho­duje aj pa­nel 50 po­rot­cov. Práve tento bod by nás mal zau­jí­mať naj­viac – jeho sú­čas­ťou je to­tiž aj český kre­a­tívny pro­du­cent s ni­gé­rij­skými ko­reňmi, Yemi Aki­ny­emi Dele.

Yemi je bý­va­lým cho­re­o­gra­fom a ta­neč­ní­kom, mo­men­tálne sa však ve­nuje hlavne svo­jej kre­a­tív­nej agen­túre JAD Pro­duc­ti­ons. Vo svo­jom po­ho­vore na po­zí­ciu po­rotcu sa roz­hodne mal čím po­chvá­liť – ok­rem svo­jej ta­neč­nej mi­nu­losti má na ro­váši na­prí­klad spo­lu­prácu s Ka­nye Wes­tom, účin­ko­va­nie v hneď nie­koľ­kých hol­ly­wo­od­skych pro­duk­ciách. „The World’s Best“ je pre neho však roz­hodne niečo nové, aj keď teda nejde o jeho prvý stret s Ame­ri­kou.

„Účasť v The World’s Best je pre mňa taká prí­jemná osobná vý­zva. Veľa času a ener­gie te­raz in­ves­tu­jem do ve­de­nia JAD Pro­duc­ti­ons a toto bola vý­borná prí­le­ži­tost zú­ro­čit to, čo viem z mi­nu­losti, a zasa se po­su­núť,“ ho­vorí pre český For­bes Yemi.

The World’s Best po­va­žuje za niečo sku­točne mi­mo­riadne – do­po­siaľ sa to­tiž všetky za­oce­náske veľké prog­ramy kon­cen­tro­vali len na Ame­ri­ča­nov. Te­raz sa však roz­hodli expan­do­vať a ob­sa­diť ľudí ce­lého sveta, a to aj na­priek tomu, že všetci ne­majú bez­chybný ame­rický prí­zvuk.

A v čom sa podľa neho líši Ame­rická a Česká pro­duk­cia? Vo svo­jom vy­jd­ra­vení tvrdí, že hlavne pro­fe­si­ona­lita práce. Ame­ri­ča­nia pri­stu­pujú k práci na­ozaj striktne a šľapú ako švaj­čiar­ske ho­dinky. Yemi pri­rov­náva ich pra­covnú mo­rálku k vo­jen­skému re­žimu. Aj na­priek tomu si však túo pra­covnú po­nuku veľmi užil a nad­via­zal mnoho pria­teľs­tiev a do bu­dúcna možno aj pár pra­cov­ných kon­tak­tov.

Zdroj: www.for­bes.cz

Pridať komentár (0)