AMPY: Hýb sa ako chceš, nabí­jaj kde chceš

LUKY GAŠPARÍK JR. / 22. októbra 2014 / Tech a inovácie

Ampy je pre­nosné zaria­de­nie zachy­tá­va­júce ener­giu z pohybu, ktorú následne mení na napá­ja­nie mobil­ného tele­fónu, alebo aké­ho­koľ­vek zaria­de­nia pri­po­je­ného pomo­cou USB.

Zaria­de­nie ukladá počas pohybu zachy­tenú ener­giu na internú lítium-ionovú baté­riu, z kto­rej dokáže napá­jať zaria­de­nie aj v momente, keď sa práve nehý­bete. Jed­no­du­cho pri­po­jíte svoj smartp­hone alebo aké­koľ­vek iné zaria­de­nie a nabí­jate. Ampy dokáže vaše zaria­de­nie nabiť rov­nako rýchlo ako pri nabí­janí zo zásuvky.

Ampy viete využiť aj len ako externú baté­riu, ktorú si kedy­koľ­vek doma nabi­jete a v prí­pate potreby len zapo­jíte. K zaria­de­niu dodáva výrobca púzdro, nára­mok aj sponu, takže budete môť nabí­jať pri kaž­dom pohybe.

Chcete vedieť koľko ener­gie ste vyro­bili?

Žiadny prob­lém. Do vášho smartp­honu si može stiah­nuť aj AMPY apli­ká­ciu, ktorá vám dokáže zme­rať množ­stvo vyro­be­nej ener­gie a počet spá­le­ných kaló­rií, ktoré si následne môžete porov­nať s ostat­nými užva­teľmi apli­ká­cie a zdie­lať priamo na Face­bo­oku alebo Twit­teri.

Ampy však fun­guje aj bez apli­ká­cie, takže si ho stačí jed­no­du­cho pri­pnúť a hýbať sa. Od teraz sa vám už nemôže stať, že vám tie naj­lep­šie članky na Startitup.sk ujdu kvôli vybi­tej baterke vo vašom smartp­hone:)

zdroj: gadgets.ndtv.com

Pridať komentár (0)