Andrea Seval­do­vá s jej špor­to­vým oble­če­ním AIDAS­TY­LE obliek­la aj slo­ven­ských olym­pi­oni­kov

Zuzana Kaššáková / 13. mája 2017 / Rozhovory

Aidas­ty­le je slo­ven­ská znač­ka špor­to­vé­ho funkč­né­ho oble­če­nia, kto­rej domi­nu­jú naj­mä ľudo­vé prv­ky, fareb­nosť a ori­gi­na­li­ta. Jej legí­ny dokon­ca oblie­ka­li aj slo­ven­skí špor­tov­ci na olym­pij­ských hrách v Riu.

Na začia­tok nám pro­sím povedz viac o Aidas­ty­le – čím sa zaobe­rá, kedy ten­to biz­nis vzni­kol?

Znač­ka AIDAS­TY­LE vznik­la v roku 2010 a zaobe­rá sa hlav­ne výro­bou špor­to­vé­ho funkč­né­ho oble­če­nia, ale aj bež­nou módou, kto­rej hlav­ným zna­kom je orig­nál­ny tex­til­ný dizajn mate­riá­lov, z kto­rých sa oble­če­nie tvo­rí.

foto: archív Andrea Seval­do­vá

Čo si robi­la pred Aidas­ty­le a ako si priš­la na to, že prá­ve šitie a výro­ba oble­če­nia bude pre teba to prá­ve? Je Aidas­ty­le tvo­ja full time prá­ca ale­bo to máš ako koní­ček pop­ri inom zamest­na­ní?

Pred AIDAS­TY­LE som štu­do­va­la prá­vo a pop­ri štú­diu som vys­trie­da­la rôz­ne dru­hy zamest­na­nia. To posled­né ma via­cej posu­nu­lo k výro­be oble­če­nia, kto­ré­mu som sa chce­la veno­vať odke­dy si pamä­tám. Čiže je to mojim spl­ne­ným snom, že som nako­niec skon­či­la pri tom, čo ma naozaj baví a môžem sa veno­vať tomu napl­no, čiže áno, je to moj full­ti­me job už nekoľ­ko rokov. Samoz­rej­me spo­čiat­ku to bol koní­ček pop­ri prá­ci…

zdroj: FB strán­ka Aidas­ty­le

Na tvo­jich kús­koch náj­de­me aj slo­ven­ské vzo­ry. Čo ťa vied­lo k také­mu­to dizaj­nu?

Páčia sa mi folk­lór­ne prv­ky zakom­po­no­va­né vkus­ne do ode­vu dneš­nej doby. Je to úžas­né sle­do­vať, akú rene­san­ciu v posled­ných rokoch zaží­va náš folk­lór vo via­ce­rých dru­hoch ume­nia. Má zmy­sel zacho­vá­vať si naše kul­túr­ne dedič­stvo, i keď sa môže zdať, že už je toho folk­ló­ru v posled­nej dobe vša­de až moc. Ale stá­le ma to vie zau­jať, ak je to samoz­rej­me pre­pra­co­va­né a kva­lit­ne spra­ve­né.

zdroj: FB strán­ka Aidas­ty­le

Pre tvo­je oble­če­nie sú typic­ké naj­mä fareb­nosť a ori­gi­na­li­ta. Kde čer­páš inšpi­rá­ciu? Sú návrhy tvo­jou prá­cou?

Inšpi­rá­cia pri­chá­dza rôz­ne a takis­to aj gra­fi­ky vzni­ka­jú rôz­ny­mi štýl­mi. Neda­jú sa ani neja­ko kate­go­ri­zo­vať. Môže­te tam nájsť už spo­mi­ná­ne ľudo­vé vzo­ry, abs­trak­cie, ilus­trá­cie, foto­mon­tá­že a iné. Z 99% sú návrhy mojím autor­ským dizaj­nom, ale mám aj zopár spo­lu­prác s iný­mi dizaj­nér­mi, ilus­trá­tor­mi, maliar­mi a gra­fik­mi.

Ako sa kús­ky vyrá­ba­jú? Tvr­díš, že je za nimi kus poc­ti­vej ruč­nej prá­ce. Čo to pres­ne zna­me­ná – šiješ si ich sama?

Kaž­dý jeden kus sa samos­tat­ne tla­čí už v hoto­vom gra­fic­kom stri­hu na lát­ku, kaž­dý jeden kus sa samos­tan­te vystrih­ne a uši­je v mojom ate­li­é­ri. Áno stri­hám a šijem ich ja sama. Sem tam prí­du na výpo­moc exter­né kraj­čír­ky.

zdroj: FB strán­ka Aidas­ty­le

Momen­tál­ne si tvo­je oble­če­nie priaz­niv­ci môžu zakú­piť onli­ne cez inter­net. Plá­nu­ješ do budúc­na aj svo­ju vlast­nú kamen­nú pre­daj­ňu ale­bo spo­lu­prá­cu s iný­mi obcho­dík­mi či reťaz­ca­mi?

Moje výrob­ky sa dajú zakú­piť v kamen­ných pre­daj­niach v Ban­skej Bys­tri­ci v Miest­ni, v jogo­vom cen­tre HYC v Bra­ti­sla­ve a v jogo­vom cen­tre Joga Srd­com v Ban­skej Byt­ri­ci. Plá­nu­jem svo­je veci umiest­niť aj v iných pre­daj­niach, či už kamen­ných ale­bo na inter­ne­to­vých retaz­coch, no je to momen­tál­ne v štá­diu jed­na­nia.

zdroj: FB strán­ka Aidas­ty­le

Na čom momen­tál­ne pra­cu­ješ? Chys­táš novin­ky, na kto­ré sa môže­me tešiť?

Naj­nov­ším poči­nom sú šaty v stri­hu 50tich rokov s ľudo­vou potla­čou, kto­ré sa pôj­du najb­liž­sie fotiť. Nápa­dov je veľa, ale času málo. Nauči­la som sa rad­šej veci neprez­rá­dzať dopre­du, aby sa to nako­niec neja­kým zása­hom vyš­šej sily nepo­ka­zi­lo. Nechaj­te sa prek­va­piť a sle­duj­te ma na FB a Ins­ta­gra­me ;)

Pre koho sú tvo­je kús­ky urče­né? Na aké­ho zákaz­ní­ka sa orien­tu­ješ?

Pre ľudí, kto­rí majú radi far­by, radi nosia oble­če­nie, kto­ré vyni­ká z davu. Kedže je to z veľ­kej čas­ti funkč­né oble­če­nie, vhod­né na rôz­ne akti­vi­ty či už jóga, tanec, beh, fit­ness, plá­va­nie, sno­wbo­ar­ding … Tak je to najv­hod­nej­šie pre ľudí, kto­rí žijú aktiv­ným spô­so­bom živo­ta. Veko­vá hra­ni­ca nie je obme­dze­ná.

V dneš­nej dobe cítiť aký­si návrat k našim ľudo­vým tra­dí­ciam. Vzni­ká via­ce­ro star­tu­pov, kto­ré si zakla­da­jú na ľudo­vých motí­vov. V čom vidíš ty osob­ne ten­to trend? Neobá­vaš sa, že kon­ku­ren­cia s aký­mi­koľ­vek ľudo­vý­mi motív­mi bude stá­le sil­nej­šia?

Ako som už spo­mí­na­la, na trhu sa obja­vu­jú stá­le nové znač­ky, kto­ré chŕlia množ­stvo výrob­kov s ľudo­vou téma­ti­kou. A ak je nie­čo kva­lit­né, svo­jich zákaz­ní­kov si to urči­te náj­de. Kon­ku­ren­cia je pri­ro­dze­nou súčas­tou mojej tvor­by a môže ma prá­ve­že posú­vať vpred. Nebe­riem to ako nie­čo nega­tív­ne.

zdroj: FB strán­ka Aidas­ty­le

Mar­ke­tin­go­vé akti­vi­ty na pod­po­ru pre­da­ja zohrá­va­jú v dneš­nej dobe veľ­mi sil­né posta­ve­nie a čas­to roz­ho­du­jú o tom, kto­rý pod­nik “pre­ži­je”, a kto­rý nie. Ako je to s mar­ke­tin­gom u teba, v akej mie­re a fome sa mu venu­ješ v súčas­nos­ti?

Mar­ke­tin­gu sa venu­jem, ako to len čas dovo­lí. Využí­vam kla­sic­ké nástro­je sociál­nych sie­tí, rôz­ne spo­lu­prá­ce s iný­mi znač­ka­mi, sna­žím sa pre­zen­to­vať moju znač­ku na rôz­nych spo­lo­čen­ských uda­los­tiach, ale naj­lep­ší mar­ke­ting sú aj tak spo­koj­ní zákaz­ní­ci, kto­rí mi robia rekla­mu sami.

Na kto­rý kúsok z tvo­jej kolek­cie si naj­viac hrdá a pre­čo?

Veľ­mi ťaž­ka otáz­ka, kedže mám ku všet­kým mojim kús­kom oble­če­nia osob­ný vzťah. Ale asi naj­lep­ším úspe­chom boli legí­ny, kto­ré som vytvo­ri­la pre našu repre­zen­tá­ciu na let­ných olym­pij­ských hrách v Riu , kto­ré mali naši olym­pi­oni­ci na otvo­re­ní hier. To sa asi naj­viac dosta­lo do pove­do­mia šir­šej verej­nos­ti.

zdroj: FB strán­ka Aidas­ty­le

Ak sa prá­ve neve­nu­ješ Aidas­ty­le, čo rada robíš vo voľ­nom čase?

Rada trá­vim čas aktív­ne, čiže v zime na horách na sno­wbo­ar­de, no a v lete rôz­ny­mi let­ný­mi šport­mi, či už sur­fo­va­ním za ľodou na Duna­ji, kor­ču­lo­va­ním, výlet­mi a samoz­rej­me let­ný­mi fes­ti­val­mi. Som tak troš­ku fil­mo­vým a seriá­lo­vým mania­kom, no a pop­ri tom rada varím, tak­že je pre mňa doko­na­lým rela­xom dob­ré jed­lo a prí­tom­nosť ľudí kto­rých mam rada.

Pridať komentár (0)