Android apli­ká­cie budú po novom vyze­rať, akoby ich dizaj­no­vali v Apple

Kristína Šuvadová / 19. marca 2016 / Tech a inovácie

Android apli­ká­cie budú mať o chvíľu ďal­šiu spo­ločnú cha­rak­te­ris­tiku s ich naj­väč­ším kon­ku­ren­tom – iPhone-om. Každá apli­ká­cia bude mať totiž navi­gačné tla­čidlá appky spod­nej časti obra­zovky. Ďako­vať môžeme dizaj­no­vému tímu Google, ktorý sa roz­ho­do­vol pre­ko­pať guide­liny mate­rial dizajnu.

Dote­raz bolo tak­mer v kaž­dej Android apli­ká­cii takz­vané “ham­bur­ger menu”, alebo vrchné navi­gačné menu. To zna­mená, že v prí­pade “ham­bur­ger menu” boli všetky mož­nosti po rozk­lik­nutí spí­sané pekne pod sebou v karte, ktorá sa vysu­nula z ľavej strany obra­zovky.

Po novom sa však budú nachá­dzať v spod­nej časti obra­zovky a nebudú sta­tické. To zna­mená, že tam budú “svie­tiť” stále, no zakaž­dým, keď nebudú pou­ží­vané, z obra­zovky zmiznú. Toto je asi naj­väč­šia odliš­nosť v porov­naní s iPho­nom, nakoľko Apple apli­ká­cie majú dolnú lištu zobra­zenú stále.

Snímka obrazovky 2016-03-16 o 16.43.31

foto: thenextweb.com

Dizaj­nom sa navi­gačné tla­čidlá tak­tiež nejako extra nelí­šia. V tejto dol­nej lište budú mini­málne tri a maxi­málne päť základ­ných iko­niek, ktoré majú pou­ží­va­te­ľom výrazne zjed­no­du­šiť zaob­chá­dza­nie s celou apli­ká­ciou.

Nepáči sa ti táto zmena? Žia­den strach. Nové ikonky sa nebudú nachá­dzať na kaž­dom zaria­dení — na tab­le­toch a počí­ta­čo­vých obra­zov­kách zatiaľ apli­ko­vané nebudú.

Všetky tieto zmeny sú cel­kom čerstvo ozná­mené, nemu­síš si preto ihneď sťa­ho­vať apli­ká­cie a hľa­dať roz­diely. Pár týž­dňov to ešte potrvá, no výsle­dok bude určite stáť zato — vrchné navi­gačné menu už dlho nedá­valo zmy­sel… Kto má palec dlhý 5 a viac “pal­cov”??

QU9SF

foto: stackoverflow.com 

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)