Animovaný film o orangutanovi odhaľuje dopad nášho neľudského správania k prírode

Jana Mikysová / 16. augusta 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: youtube.com/ GreenpeaceVideo

„Mám v izbe oran­gu­tana a ne­viem čo s ním mám ro­biť,“ ho­vorí hlas v krát­kom ani­mo­va­nom filme. Kto je zod­po­vedný za to, že sa ma­lému diev­čatku ocitne v izbe oran­gu­tan?

Me­nej ako dvoj­mi­nú­tový ani­mo­vaný spot roz­práva prí­beh o ma­lom oran­gu­ta­novi, na­zý­va­nom tiež Rang-tan. Ten sa jed­ného dňa zjaví v det­skej izbe diev­čatka, ktoré ne­tuší ako sa tam mo­hol zja­viť. Malý oran­gu­tan po­be­huje po izbe, ob­ja­vuje čo všetko v nej je, za­vesí sa na rast­linku a v is­tom mo­mente ob­javí šam­pón a o malú chvíľu visí na skrinke.

Ce­lým prí­be­hom nás spre­vá­dza hlas roz­prá­vača. Dievča oran­gu­ta­novi ho­vorí, že musí z jej izby od­ísť. Ako­náhle je však malý oran­gu­tan vo dve­rách izby, diev­čatko sa ho pýta prečo sa tam vlastne oci­tol. Rov­naký hlas od tohto mo­mentu roz­práva prí­beh oran­gu­tana, ktorý je ilus­tro­vaný ani­má­ciami. Oran­gu­tan roz­práva prí­beh o tom, ako sú v jeho do­move, pra­lese, ľu­dia a on ne­vie čo má ro­biť. Pra­les ni­čia kvôli pal­mo­vému oleju, ktorí ľu­dia po­u­ží­vajú v jedle a šam­pó­noch a on kvôli tomu pri­chá­dza o do­mov.

Ako prí­beh skončí si mô­žeš do­poz­re­rať vo vi­deu.

Ani­mo­vaný film vy­tvo­rilo Gre­en­pe­ace s cie­ľom za­sta­viť ťažbu v pra­le­soch. Má po­u­ká­zať na to, aký veľký je prob­lém po­u­ží­va­nia pal­mo­vého oleja, pre­dov­šet­kým u veľ­kých zna­čiek ako je Ne­stlé, Uni­le­ver a Mon­de­lez. Tieto značky to­tiž už pred de­ká­dou sľú­bili, že zní­žia po­u­ží­va­nie pal­mo­vého oleja, no je rok 2018 a ne­na­stala žiadna zmena. Or­ga­ni­zá­cia vi­deo plá­nuje šíiť na so­ciál­nych sie­ťach, a tiež pro­stred­níc­tvom zná­mych osob­ností akými sú na­prí­klad Alesha Di­xon, Bryan Adams, či Sha­ron Os­bourne. Ak­ti­vita má ľudí mo­ti­vo­vať k pod­pí­sa­niu pe­tí­cie proti po­u­ží­va­niu pal­mo­vého oleja veľ­kými znač­kami.

Pridať komentár (0)