Apiary.io — vzor čes­ké­ho úspe­chu

Dávid Kozák / 18. augusta 2014 / Tools a produktivita

Pri vývo­ji moder­ný­ch apli­ká­cií, či už desk­to­po­vý­ch, mobil­ný­ch ale­bo apli­ká­cií urče­ný­ch pre roz­lič­né zaria­de­nia sa využí­va komu­ni­ká­cia pro­stred­níc­tvom API roz­hra­nia. Pre­to je dôle­ži­té API roz­hra­nie správ­ne navr­hnúť, zdo­ku­men­to­vať a hlav­ne otes­to­vať.

Apiary.io je český startup, ktorý rieši práve vyššie spomínané problémy. Slúži k dokumentácii a aj k testovaniu REST API. Vie vytvoriť tiež “mock API”, kde už na základe dokumentácie sa dá API používať. To znamená, že je možné vyvíjať aplikácie bez toho, aby serverová časť vôbec existovala.

 

"Apiary chce byť Github pre webové APIs. Pomáha programátorom navrhnúť nové API, popísať jeho dokumentáciu, API aj dokumentáciu automaticky testovať a zbierať spätnú väzbu či chybové hlásenia od užívateľov. Apiary je veľmi hlboký, technologický produkt, jeho vývoj nie je záležitosťou na pár týždňov. Preto naše prvé kritérium bolo nájsť jeho minimálnu podobu (MVP), s ktorou už môžeme ísť na trh a ktorú budú zákazníci milovať.

 

Apiary vytvára široko prístupný produkt s cenovou hladinou na úrovni stoviek dolárov namiesto desiatok tisícov. Cieľom je budovať produkt primárne pre programátorské týmy - ako pre tých, ktorí API vytvárajú, tak aj pre tých, ktorí potom API používajú. Apiary pomáha API vybudovať rýchlejšie, jednoduchšie, poskytnúť kvalitnú dokumentáciu a reagovať pružne na priania programátorov a užívateľov.

Chalanom z Apiary držíme palce k ich dobre rozbehnutému startupu.

  

 

Zdroj: blog.webglobe.sk, tyinternety

Pridať komentár (0)