Apiary.io — vzor čes­kého úspe­chu

Dávid Kozák / 18. august 2014 / Tools a produktivita

Pri vývoji moder­ných apli­ká­cií, či už desk­to­po­vých, mobil­ných alebo apli­ká­cií urče­ných pre roz­ličné zaria­de­nia sa využíva komu­ni­ká­cia pro­stred­níc­tvom API roz­hra­nia. Preto je dôle­žité API roz­hra­nie správne navr­hnúť, zdo­ku­men­to­vať a hlavne otes­to­vať.

Apiary.io je český star­tup, ktorý rieši práve vyš­šie spo­mí­nané prob­lémy. Slúži k doku­men­tá­cii a aj k tes­to­va­niu REST API. Vie vytvo­riť tiež “mock API”, kde už na základe doku­men­tá­cie sa dá API pou­ží­vať. To zna­mená, že je možné vyví­jať apli­ká­cie bez toho, aby ser­ve­rová časť vôbec exis­to­vala.

Apiary chce byť Git­hub pre webové APIs. Pomáha prog­ra­má­to­rom navr­hnúť nové API, popí­sať jeho doku­men­tá­ciu, API aj doku­men­tá­ciu auto­ma­ticky tes­to­vať a zbie­rať spätnú väzbu či chy­bové hlá­se­nia od uží­va­te­ľov. Apiary je veľmi hlboký, tech­no­lo­gický pro­dukt, jeho vývoj nie je zále­ži­tos­ťou na pár týž­dňov. Preto naše prvé kri­té­rium bolo nájsť jeho mini­málnu podobu (MVP), s kto­rou už môžeme ísť na trh a ktorú budú zákaz­níci milo­vať.

Apiary vytvára široko prí­stupný pro­dukt s ceno­vou hla­di­nou na úrovni sto­viek dolá­rov namiesto desia­tok tisí­cov. Cie­ľom je budo­vať pro­dukt pri­márne pre prog­ra­má­tor­ské týmy — ako pre tých, ktorí API vytvá­rajú, tak aj pre tých, ktorí potom API pou­ží­vajú. Apiary pomáha API vybu­do­vať rých­lej­šie, jed­no­duch­šie, poskyt­núť kva­litnú doku­men­tá­ciu a rea­go­vať pružne na pria­nia prog­ra­má­to­rov a uží­va­te­ľov.

Cha­la­nom z Apiary držíme palce k ich dobre roz­be­hnu­tému star­tupu.

Zdroj: blog.webglobe.sk, tyin­ter­nety

Pridať komentár (0)