APP­LE A JEHO ILU­ZE. JAK MANI­PU­LU­JE MÉDII?

Peter Kováč / 3. septembra 2014 / Business

Ten­to pří­běh popi­su­je App­le v ne zce­la dob­rém svět­le. Redak­ce 9to­5Mac vyda­la dlou­hý člá­nek roz­dělen do deví­ti kapi­tol, kde popi­su­je tak­ti­ky a prak­ti­ky App­le, pokud jde o spo­lu­prá­ci s novi­ná­ři. Mis­trov­ský­mi manév­ry fir­ma mani­pu­lu­je s celý­mi redak­ce­mi a tím pádem i pub­li­kem.

Pod­le býva­lé­ho šéfa Giz­mo­do nechal Ste­ve Jobs dva časo­pi­sy sou­těžit mezi sebou o exklu­ziv­ní obsah. Donu­til je tím vlast­ně pro­pa­go­vat pro­duk­ty od App­lu. To se dělo ješ­tě v době, kdy ved­li tiš­těná média. Digi­tál­ní doba je k mani­pu­la­ci však snad ješ­tě vhod­něj­ší. Při vze­stu­pu tech­no­lo­gic­kých blo­gů pro­ti sobě Jobs nená­pad­ně poštval Giz­mo­do a Engad­get.

App­le byl tím, kdo ze situ­ace pro­fi­to­val. Pokud chce­te ovlá­dat média, nemůže­te stát v poza­dí. Musí­te s nimi držet vel­mi úzký kon­takt. App­le aktiv­ně vyhle­dá­val foto­gra­fie celeb­rit, kte­ré drže­ly iPho­ne, blo­gy zaměře­né na pro­duk­ty s nakous­nu­tým jabl­kem a posí­lal novi­ná­řům nega­tiv­ní zprá­vy o Andro­idu. To aby neza­pom­něli kdo je ten špat­ný. :)

Něk­te­rých auto­rů ovliv­ňo­va­ly sociál­ní­mi účty, kte­ré nave­nek neměli s App­lem nic spo­leč­né­ho. Jeden býva­lý člen týmu pro styk s veřej­nos­tí proz­ra­dil, že tito lidé si roli hlí­da­cí­ho psa uží­va­jí. Spo­leč­nost si důklad­ně hlí­dá, co se o ní píše. Sho­dou okol­nos­tí, prá­vě teď má na krku vel­ký prob­lém s úni­kem fotek celeb­rit. Jsme zvěda­ví, jak z toho vyklouz­ne.

Jak se fir­ma pre­zen­tu­je nave­nek a jak komu­ni­ku­je, má vše peč­li­vě přip­ra­ve­no. O prak­ti­kách vám dopo­ru­ču­ji si pře­číst zmí­něný obsáh­lý člá­nek, kde naj­de­te spous­tu nových a zají­ma­vých infor­ma­cí. S téma­tem úzce sou­vi­sí i čerstvá zprá­va o tom, že zakla­da­tel Anand­Tech kon­čí s novi­na­ři­na. Jde totiž pra­co­vat do App­le.

Nikdo neví přes­ně proč, ale prá­vě v PR týmu by své zku­še­nos­ti mohl uplat­nit.

Zdroj: 9to­5Mac

Pridať komentár (0)