APPLE A JEHO ILUZE. JAK MANI­PU­LUJE MÉDII?

Peter Kováč / 3. septembra 2014 / Business

Tento pří­běh popi­suje Apple v ne zcela dob­rém světle. Redakce 9to­5Mac vydala dlouhý člá­nek roz­dělen do devíti kapi­tol, kde popi­suje tak­tiky a prak­tiky Apple, pokud jde o spo­lu­práci s novi­náři. Mis­trov­skými manévry firma mani­pu­luje s celými redak­cemi a tím pádem i pub­li­kem.

Podle býva­lého šéfa Giz­modo nechal Steve Jobs dva časo­pisy sou­těžit mezi sebou o exklu­zivní obsah. Donu­til je tím vlastně pro­pa­go­vat pro­dukty od Applu. To se dělo ještě v době, kdy vedli tiš­těná média. Digi­tální doba je k mani­pu­laci však snad ještě vhod­nější. Při vze­stupu tech­no­lo­gic­kých blogů proti sobě Jobs nená­padně poštval Giz­modo a Engad­get.

Apple byl tím, kdo ze situ­ace pro­fi­to­val. Pokud chcete ovlá­dat média, nemůžete stát v pozadí. Musíte s nimi držet velmi úzký kon­takt. Apple aktivně vyhle­dá­val foto­gra­fie celeb­rit, které držely iPhone, blogy zaměřené na pro­dukty s nakous­nu­tým jabl­kem a posí­lal novi­ná­řům nega­tivní zprávy o Andro­idu. To aby neza­pom­něli kdo je ten špatný. :)

Něk­te­rých autorů ovliv­ňo­valy sociál­ními účty, které nave­nek neměli s App­lem nic spo­leč­ného. Jeden bývalý člen týmu pro styk s veřej­ností proz­ra­dil, že tito lidé si roli hlí­da­cího psa uží­vají. Spo­leč­nost si důkladně hlídá, co se o ní píše. Sho­dou okol­ností, právě teď má na krku velký prob­lém s úni­kem fotek celeb­rit. Jsme zvědaví, jak z toho vyklouzne.

Jak se firma pre­zen­tuje nave­nek a jak komu­ni­kuje, má vše peč­livě přip­ra­veno. O prak­ti­kách vám dopo­ru­čuji si pře­číst zmí­něný obsáhlý člá­nek, kde naj­dete spoustu nových a zají­ma­vých infor­mací. S téma­tem úzce sou­visí i čerstvá zpráva o tom, že zakla­da­tel Anand­Tech končí s novi­na­řina. Jde totiž pra­co­vat do Apple.

Nikdo neví přesně proč, ale právě v PR týmu by své zku­še­nosti mohl uplat­nit.

Zdroj: 9to­5Mac

Pridať komentár (0)