App­le a rok 2014. Úspech či Fail?

Martin Kráľ / 23. decembra 2014 / Lifehacking

Vicep­re­zi­dent App­le Eddy Cue na jar sľu­bo­val najú­žas­nej­šie pro­duk­ty za posled­ných 25 rokov. Spl­ni­la fir­ma svoj sľub?


Ako sa to vez­me. App­le uká­zal novú gene­rá­ciu svo­jich zaria­de­ní, soft­vé­ru a slu­žieb, ale s žiad­nou revo­luč­nou novin­kou nepri­šiel. V roku 2014 ale zažil nie­koľ­ko čias­tko­vých úspe­chov i skla­ma­ní.

iPho­ny väč­šie a ešte väč­šie


Ste­ve Jobs hovo­ril, že smartp­ho­ne s 3,5 disp­le­jom je do ruky tak aku­rát. Prvý­krát to App­le poru­šil pred­vla­ni, keď vydal 4iPho­ne 5. Kon­ku­renč­ní výrob­co­via sa nebá­li ani tele­fó­nov s uhlop­rieč­kou šesť pal­cov. Ľudia ich jed­no­du­cho chce­li. A tak zno­vu poľa­vil aj App­le a vydal rov­no dva väč­šie iPho­ny.

Základ­ný iPho­ne 6 4,7 HD disp­lej, iPho­ne 6+ 5,5Full HD disp­lej a k tomu foťák s optic­kou sta­bi­li­zá­ci­ou. Zvy­šok je skrát­ka ďal­šia ite­rá­cia toho, čo už pozná­me. Pro­ce­so­ry sú rých­lej­šie, fot­ky ostrej­šie, zvuk čis­tej­ší, stá­le rov­na­ká pes­nič­ka.

Tele­fó­ny sú ale tiež ten­šie, čo zohra­lo úlo­hu v afé­re bend­ga­te. Nové iPho­ny majú v mies­te u tla­či­diel pre regu­lá­ciu hla­si­tos­ti svo­je sla­bé mies­to a pri väč­šom tla­ku sa tele­fón pomer­ne ľah­ko ohne. Dizajn bol asi naj­viac kri­ti­zo­va­ný. Chr­bát iPho­nov nepek­né plas­to­vé prúž­ky ukrý­va­jú­ce anté­ny. Nie­kto­rí sa sťa­žu­jú na zlé líco­va­nie, tak­že sa im v medze­rách zachy­tá­va­jú vla­sy. Iným zase vadí vystu­pu­jú­ci foťák. Ani tie­to prob­lé­my ale ľudí od náku­pov neod­ra­di­li, iPho­ne 6 a 6 Plus trhal pre­daj­né rekor­dy.

iOS v prob­lé­moch


iOS 8 ladil nový plo­chý dizajn minu­lo­roč­nej sed­mič­ky, ale pri­dal aj nie­koľ­ko nových fun­kcií. Pri­bud­la pod­po­ra exter­ných klá­ves­níc ale­bo rodin­né zdie­ľa­nie. Tele­fó­ny a tab­le­ty sa vďa­ka fun­kcii Con­ti­nu­ity vedia bez­prob­lé­mo­vo spo­jiť s OS X. Pri­bud­lo nové API Health a Home­Kit, pre­to­že sa iOS začal kama­rá­tiť s domá­cou elek­tro­ni­kou a zdra­vot­ný­mi ale­bo fit­ness dopl­n­ka­mi.

Pri vyda­ní sys­té­mu ale App­le pos­tih­lo nie­koľ­ko prob­lé­mov. Na prvý­krát nefun­go­val Health, dru­há aktu­ali­zá­cia pri­pra­vi­la iPho­ny 6 o mobil­nú sieť a Touch ID, tre­tí upda­te zase mazal doku­men­ty z iClou­du.

iWatch nepriš­li


Tým úžas­ným pro­duk­tom, na kto­rý všet­ci čaka­li a o kto­rom hovo­ril aj Eddy Cue, mali byť chyt­ré hodin­ky. App­le ich nako­niec uká­zal, ale neza­čal pre­dá­vať. Namies­to iWatch sa vola­jú Watch a do obcho­dov sa dosta­nú až začiat­kom roka 2015.
Láka­jú na luxus­né telo, odra­dí mož­no tro­chu zvlášt­ny soft­vér. Kon­ku­ren­cia náskok nie­koľ­ko gene­rá­cií a Andro­id Wear zatiaľ vyze­rá ako moder­nej­ší sys­tém. Nechaj­me sa ale prek­va­piť. App­le doká­zal nakop­núť novú vlnu smart­fó­nov i tab­le­tov, tak­že mu dáva­me veľ­ké náde­je aj u hodi­niek.

Beats za tri giga


Nie je zvy­kom, aby App­le veľa utrá­cal. Ten­to rok to však poru­šil, keď za 3 miliar­dy dolá­rov kúpil spo­loč­nosť Beats. vyrá­ba popu­lár­ne slú­chad­lá a má tiež stre­a­mo­va­ciu hudob­nú služ­bu.

App­le a hud­ba vždy pat­ri­li k sebe. Služ­ba iTu­nes nedo­ká­za­la rea­go­vať na moder­ný trend, kedy ľudia už hud­bu nech­cú kupo­vať, ale rad­šej si ju pred­pla­tia. S Beats ten­to hen­di­kep opad­ne. Naviac má App­le ďal­šiu pek­nú rekla­mu, pre­to­že Beats nosí na hla­ve hro­ma­da celeb­rít.

S hud­bou súvi­sí aj ďal­ší men­ší škan­dál. App­le ľuďom daro­val novú ”plat­ňu” od U2. Doslo­va im ju vnú­til do iTu­nes, kam sa zača­li pes­nič­ky auto­ma­tic­ky sťa­ho­vať. Bono a spol. z toho mali zrej­me pek­nú zába­vu, ale krok App­le nie­kto­rých pobú­ril natoľ­ko, že fir­ma muse­la uviesť nástroj, kto­rý album od U2 zase späť zma­zal.

No a ten­to rok bol zase bez nových iPo­dov. App­le dokon­ca pocho­val iPod Clas­sic, legen­dár­ny pre­hrá­vač s veľ­kým úlo­žis­kom. Nech mu je zem ľah­ká.

App­le vo fir­mách aj ban­kách

App­le ten­to rok uzav­rel dôle­ži­tú zmlu­vu s IBM. Obe spo­loč­nos­ti chcú iZa­ria­de­nia a mobil­ný soft­vér dostať do firiem. Nie, že by tam už obe nebo­li, ale chcú tam ešte viac. IBM pred­sta­vi­lo nový soft­vér pre pois­ťov­ne, úra­dy, letis­ká, finanč­né inšti­tú­cie, tele­ko­mu­ni­ká­cie a ďal­ší veľ­ký biz­nis. To všet­ko pobe­ží na iPho­ne a iPad.

Posled­nou veľ­kou novin­kou, aj keď na Slo­ven­sku zatiaľ nepod­stat­nou, je nový pla­tob­ný sys­tém App­le Pay. Fir­ma do nových iPho­nov integ­ro­va­la NFC, v iOS soft­vér pre klo­no­va­nie pla­tob­ných kariet a teraz chce v Ame­ri­ke pre­ra­ziť s bez­kon­takt­ným pla­te­ním. V Euró­pe to už doká­žu kar­ty aj od tých naj­men­ších bánk a ter­mi­ná­ly náj­de­te na kaž­dom rohu. V USA však stá­le hra­jú prím pred­po­top­né kar­ty s mag­ne­tic­kým prúž­kom. Aspoň v nie­čom sme vopred.

Ako sa vyrá­ba­jú iPho­ny si pozri­te v tom­to inves­ti­ga­tív­nom doku­men­te od BBC.

Zdroj: app­le, the­next­web, mas­hab­le
Pridať komentár (0)