Apple a rok 2014. Úspech či Fail?

Martin Kráľ / 23. decembra 2014 / Tools a produktivita

Vicep­re­zi­dent Apple Eddy Cue na jar sľu­bo­val najú­žas­nej­šie pro­dukty za posled­ných 25 rokov. Spl­nila firma svoj sľub?


Ako sa to vezme. Apple uká­zal novú gene­rá­ciu svo­jich zaria­dení, soft­véru a slu­žieb, ale s žiad­nou revo­luč­nou novin­kou nepri­šiel. V roku 2014 ale zažil nie­koľko čias­tko­vých úspe­chov i skla­maní.

iPhony väč­šie a ešte väč­šie


Steve Jobs hovo­ril, že smartp­hone s 3,5 disp­le­jom je do ruky tak aku­rát. Prvý­krát to Apple poru­šil pred­vlani, keď vydal 4iPhone 5. Kon­ku­renční výrob­co­via sa nebáli ani tele­fó­nov s uhlop­rieč­kou šesť pal­cov. Ľudia ich jed­no­du­cho chceli. A tak znovu poľa­vil aj Apple a vydal rovno dva väč­šie iPhony.

Základný iPhone 6 4,7 HD disp­lej, iPhone 6+ 5,5Full HD disp­lej a k tomu foťák s optic­kou sta­bi­li­zá­ciou. Zvy­šok je skrátka ďal­šia ite­rá­cia toho, čo už poznáme. Pro­ce­sory sú rých­lej­šie, fotky ostrej­šie, zvuk čis­tejší, stále rov­naká pes­nička.

Tele­fóny sú ale tiež ten­šie, čo zohralo úlohu v afére bend­gate. Nové iPhony majú v mieste u tla­či­diel pre regu­lá­ciu hla­si­tosti svoje slabé miesto a pri väč­šom tlaku sa tele­fón pomerne ľahko ohne. Dizajn bol asi naj­viac kri­ti­zo­vaný. Chr­bát iPho­nov nepekné plas­tové prúžky ukrý­va­júce antény. Nie­ktorí sa sťa­žujú na zlé líco­va­nie, takže sa im v medze­rách zachy­tá­vajú vlasy. Iným zase vadí vystu­pu­júci foťák. Ani tieto prob­lémy ale ľudí od náku­pov neod­ra­dili, iPhone 6 a 6 Plus trhal pre­dajné rekordy.

iOS v prob­lé­moch


iOS 8 ladil nový plo­chý dizajn minu­lo­roč­nej sed­mičky, ale pri­dal aj nie­koľko nových fun­kcií. Pri­budla pod­pora exter­ných klá­ves­níc alebo rodinné zdie­ľa­nie. Tele­fóny a tab­lety sa vďaka fun­kcii Con­ti­nu­ity vedia bez­prob­lé­movo spo­jiť s OS X. Pri­budlo nové API Health a Home­Kit, pre­tože sa iOS začal kama­rá­tiť s domá­cou elek­tro­ni­kou a zdra­vot­nými alebo fit­ness dopl­n­kami.

Pri vydaní sys­tému ale Apple pos­tihlo nie­koľko prob­lé­mov. Na prvý­krát nefun­go­val Health, druhá aktu­ali­zá­cia pri­pra­vila iPhony 6 o mobilnú sieť a Touch ID, tretí update zase mazal doku­menty z iCloudu.

iWatch neprišli


Tým úžas­ným pro­duk­tom, na ktorý všetci čakali a o kto­rom hovo­ril aj Eddy Cue, mali byť chytré hodinky. Apple ich nako­niec uká­zal, ale neza­čal pre­dá­vať. Namiesto iWatch sa volajú Watch a do obcho­dov sa dostanú až začiat­kom roka 2015.
Lákajú na luxusné telo, odradí možno tro­chu zvláštny soft­vér. Kon­ku­ren­cia náskok nie­koľko gene­rá­cií a Android Wear zatiaľ vyzerá ako moder­nejší sys­tém. Nechajme sa ale prek­va­piť. Apple doká­zal nakop­núť novú vlnu smart­fó­nov i tab­le­tov, takže mu dávame veľké nádeje aj u hodi­niek.

Beats za tri giga


Nie je zvy­kom, aby Apple veľa utrá­cal. Tento rok to však poru­šil, keď za 3 miliardy dolá­rov kúpil spo­loč­nosť Beats. vyrába popu­lárne slú­chadlá a má tiež stre­a­mo­va­ciu hudobnú službu.

Apple a hudba vždy pat­rili k sebe. Služba iTu­nes nedo­ká­zala rea­go­vať na moderný trend, kedy ľudia už hudbu nechcú kupo­vať, ale rad­šej si ju pred­pla­tia. S Beats tento hen­di­kep opadne. Naviac má Apple ďal­šiu peknú reklamu, pre­tože Beats nosí na hlave hro­mada celeb­rít.

S hud­bou súvisí aj ďalší menší škan­dál. Apple ľuďom daro­val novú ”platňu” od U2. Doslova im ju vnú­til do iTu­nes, kam sa začali pes­ničky auto­ma­ticky sťa­ho­vať. Bono a spol. z toho mali zrejme peknú zábavu, ale krok Apple nie­kto­rých pobú­ril natoľko, že firma musela uviesť nástroj, ktorý album od U2 zase späť zma­zal.

No a tento rok bol zase bez nových iPo­dov. Apple dokonca pocho­val iPod Clas­sic, legen­dárny pre­hrá­vač s veľ­kým úlo­žis­kom. Nech mu je zem ľahká.

Apple vo fir­mách aj ban­kách

Apple tento rok uzav­rel dôle­žitú zmluvu s IBM. Obe spo­loč­nosti chcú iZa­ria­de­nia a mobilný soft­vér dostať do firiem. Nie, že by tam už obe neboli, ale chcú tam ešte viac. IBM pred­sta­vilo nový soft­vér pre pois­ťovne, úrady, letiská, finančné inšti­tú­cie, tele­ko­mu­ni­ká­cie a ďalší veľký biz­nis. To všetko pobeží na iPhone a iPad.

Posled­nou veľ­kou novin­kou, aj keď na Slo­ven­sku zatiaľ nepod­stat­nou, je nový pla­tobný sys­tém Apple Pay. Firma do nových iPho­nov integ­ro­vala NFC, v iOS soft­vér pre klo­no­va­nie pla­tob­ných kariet a teraz chce v Ame­rike pre­ra­ziť s bez­kon­takt­ným pla­te­ním. V Európe to už dokážu karty aj od tých naj­men­ších bánk a ter­mi­nály náj­dete na kaž­dom rohu. V USA však stále hrajú prím pred­po­topné karty s mag­ne­tic­kým prúž­kom. Aspoň v nie­čom sme vopred.

Ako sa vyrá­bajú iPhony si pozrite v tomto inves­ti­ga­tív­nom doku­mente od BBC.

Zdroj: apple, the­next­web, mas­hable
Pridať komentár (0)