Apple chce Beats talenty, nie­len slú­chadlá

Michal Tomek / 23. mája 2014 / Tools a produktivita

Podľa istého drobe infor­mo­va­ného zdroja je kúpa Beats spo­loč­nos­ťou Apple na 70% ukon­čená. Applu však nejde len o tech­no­ló­gie. Chcú “kúpiť” zakla­da­te­ľov.

Práve toto je možno odpo­veď na tak pre­mr­š­tenú cenu – 3,2 miliardy USD. 

Podľa pres­nej­šieho neuve­de­ného zdroja nemá spo­loč­nosť Apple záu­jem čisto len o tech­no­ló­giu sve­to­zná­mych slú­cha­diel. V prvom rade im ide o ľudí, ktorí stoja za nimi – Dr. Dre a Jimmy Iovine. „Chcú Jim­myho a chcú Dre. Ten má totiž módu a kul­túru v malíčku“, cituje por­tál TechC­runch nezve­rej­nený zdroj. Rov­naký zdroj potvr­dil, že kúpa spo­loč­nosti je na 70% dohod­nutá.

Hovo­rilo sa o tom, že Apple má Iovina v merku kvôli pro­jektu s vide­ami, no úloha Dr Dre zatiaľ nie je jasná. Aj napriek ešte neuzav­re­tej akvi­zí­cii sa Dre vyhlá­sil za prvého miliar­dára hip-hopu.

Beats má začiatky ešte v roku 2006, kedy obaja spo­loč­níci za pomoci výrobcu slú­cha­diel Mons­ter prišli na trh s prvou ver­ziou slú­cha­diel. Nane­šťas­tie pre Mons­ter si firma nezais­tila žiadne práva na ďal­šie Beats pro­duk­tyv rámci pre­daja spo­loč­nosti HTC, a tak je prav­de­po­dobné, že ani z akvi­zí­cie s App­lom nedos­tane ani cent.

O tom, čo môže samotní akvi­zí­cia pri­niesť Applu, a prečo sa snaží kúpiť práve Beats, sa dočí­tate viac v pre­doš­lom článku

zdroj: techc­runch, thenextweb.com

Pridať komentár (0)