Apple je tu s novou kon­ku­ren­ciou pre Spo­tify

Kika Besedičová / 6. februára 2015 / Tech a inovácie

Keď Apple vlani na jeseň usku­toč­nil svoj naj­väčší obchod v his­tó­rii a za tri miliardy dolá­rov kúpil spo­loč­nosť Beats, nešlo zďa­leka len o popu­lárne slú­chadlá. Beats má totiž aj soft­vé­rové tech­no­ló­gie a vlastnú stre­a­min­govú službu podobnú Spo­tify. Apple síce vďaka iTu­nes a iPo­dom roz­be­hol revo­lú­ciu v digi­tál­nom pre­daji hudby, ale časom skost­na­tel.

Apple nesle­do­val trendy a neuve­do­mil si, že väč­šina poslu­chá­čov už nechce hudbu naku­po­vať, ale len si ju za popla­tok poži­čia­vať. Podľa Wall Street Jour­nalu však Apple dostal rozum a Beats chce využiť aj pre stre­a­mo­va­nie. Z veľ­kej trojky Apple / Google / Mic­ro­soft je navyše jediný, kto pre­dáva hudbu, ale záro­veň nemá poži­čovňu.

Maga­zín 9to­5mac teraz vďaka svo­jim zdro­jom zís­kal bliž­šie infor­má­cie. Chys­taná služba bude zalo­žená za tech­no­ló­giách Beats, ale jej soft­vé­rovú časť obstará sám Apple. Súčasné apli­ká­cie zaniknú, stre­a­min­gová služba bude začle­nená priamo do iTu­nes na desk­to­poch, Apple TV a iOS.

Apple vraj dokonca chystá aj novú apli­ká­ciu pre Android. Išlo by vôbec o prvý kus soft­véru, ktorý Apple napí­sal pre plat­formu Google. Beats už síce apli­ká­ciu pre Android má, ale tú firma vytvo­rila ešte pred akvi­zí­ciou. Naopak ver­ziu pre Win­dows (Phone) Apple kvôli malému trho­vému podielu nechystá, k dis­po­zí­cii nebude ani webová ver­zia (podobne ako naprí­klad u máp).

Nová služba sa má pod­hod­no­tiť cenou. Kým Spo­tify, Rdio, Google Play All Access alebo Xbox Music Pass stojí v USA 9,99 USD mesačne, Apple vraj zrazí cenu na 7,99 USD. Za to bude môcť uží­va­teľ počú­vať ľubo­voľnú skladbu z kniž­nice, pes­ničky sťa­ho­vať pre off­line počú­va­nie, zakla­dať vlastné pla­y­listy, sle­do­vať pri­pra­vené zoznamy ostat­ných uží­va­te­ľov alebo po novom si hudbu nechať odpo­ru­čiť auto­ma­ticky.

Hoci sa má funkčne čias­točne pre­krý­vať so služ­bami iTu­nes Store, Radio a Match, rušiť sa nebudú. Apple dá na výber, ako chce kto hudbu počú­vať.

A kedy sa novinky doč­káme?

Podľa pôvod­ných plá­nov to malo prísť už v marci, ale kvôli nez­ho­dám medzi Beats a App­lom sa vývoj pre­tiahne a pre­mi­éra tak naj­skôr pri­padne až na letnú kon­fe­ren­ciu WWDC. Súčasný Beats Music je dostupný len v USA, ale Apple po pre­pra­co­vaní prav­de­po­dobne zamieri aj do Európy a samoz­rejme aj na Slo­ven­sko. 

zdroj:9to5mac

Pridať komentár (0)