App­le je tu s novou kon­ku­ren­ci­ou pre Spo­ti­fy

Kika Besedičová / 6. februára 2015 / Tech a inovácie

Keď App­le vla­ni na jeseň usku­toč­nil svoj naj­väč­ší obchod v his­tó­rii a za tri miliar­dy dolá­rov kúpil spo­loč­nosť Beats, nešlo zďa­le­ka len o popu­lár­ne slú­chad­lá. Beats má totiž aj soft­vé­ro­vé tech­no­ló­gie a vlast­nú stre­a­min­go­vú služ­bu podob­nú Spo­ti­fy. App­le síce vďa­ka iTu­nes a iPo­dom roz­be­hol revo­lú­ciu v digi­tál­nom pre­da­ji hud­by, ale časom skost­na­tel.

App­le nesle­do­val tren­dy a neuve­do­mil si, že väč­ši­na poslu­chá­čov už nech­ce hud­bu naku­po­vať, ale len si ju za popla­tok poži­čia­vať. Pod­ľa Wall Stre­et Jour­na­lu však App­le dostal roz­um a Beats chce využiť aj pre stre­a­mo­va­nie. Z veľ­kej troj­ky App­le / Goog­le / Mic­ro­soft je navy­še jedi­ný, kto pre­dá­va hud­bu, ale záro­veň nemá poži­čov­ňu.

Maga­zín 9to­5mac teraz vďa­ka svo­jim zdro­jom zís­kal bliž­šie infor­má­cie. Chys­ta­ná služ­ba bude zalo­že­ná za tech­no­ló­giách Beats, ale jej soft­vé­ro­vú časť obsta­rá sám App­le. Súčas­né apli­ká­cie zanik­nú, stre­a­min­go­vá služ­ba bude začle­ne­ná pria­mo do iTu­nes na desk­to­poch, App­le TV a iOS.

App­le vraj dokon­ca chys­tá aj novú apli­ká­ciu pre Andro­id. Išlo by vôbec o prvý kus soft­vé­ru, kto­rý App­le napí­sal pre plat­for­mu Goog­le. Beats už síce apli­ká­ciu pre Andro­id má, ale tú fir­ma vytvo­ri­la ešte pred akvi­zí­ci­ou. Naopak ver­ziu pre Win­do­ws (Pho­ne) App­le kvô­li malé­mu trho­vé­mu podie­lu nechys­tá, k dis­po­zí­cii nebu­de ani webo­vá ver­zia (podob­ne ako naprí­klad u máp).

Nová služ­ba sa má pod­hod­no­tiť cenou. Kým Spo­ti­fy, Rdio, Goog­le Play All Access ale­bo Xbox Music Pass sto­jí v USA 9,99 USD mesač­ne, App­le vraj zra­zí cenu na 7,99 USD. Za to bude môcť uží­va­teľ počú­vať ľubo­voľ­nú sklad­bu z kniž­ni­ce, pes­nič­ky sťa­ho­vať pre off­li­ne počú­va­nie, zakla­dať vlast­né pla­y­lis­ty, sle­do­vať pri­pra­ve­né zozna­my ostat­ných uží­va­te­ľov ale­bo po novom si hud­bu nechať odpo­ru­čiť auto­ma­tic­ky.

Hoci sa má funkč­ne čias­toč­ne pre­krý­vať so služ­ba­mi iTu­nes Sto­re, Radio a Match, rušiť sa nebu­dú. App­le dá na výber, ako chce kto hud­bu počú­vať.

A kedy sa novin­ky doč­ká­me?

Pod­ľa pôvod­ných plá­nov to malo prí­sť už v mar­ci, ale kvô­li nez­ho­dám medzi Beats a App­lom sa vývoj pre­tiah­ne a pre­mi­é­ra tak naj­skôr pri­pad­ne až na let­nú kon­fe­ren­ciu WWDC. Súčas­ný Beats Music je dostup­ný len v USA, ale App­le po pre­pra­co­va­ní prav­de­po­dob­ne zamie­ri aj do Euró­py a samoz­rej­me aj na Slo­ven­sko. 

zdroj:9to5mac

Pridať komentár (0)