Apple má nový patent na Touch ID

Daška Vanková, thinkapple.sk / 21. augusta 2016 / Tech a inovácie

Áno, čítaš dobre. Apple má znovu nový patent a znovu ide o Touch ID. Ten­to­krát je to však naozaj veľmi zau­jí­mavé. Ide o to, že Touch ID bude fun­go­vať na kto­rom­koľ­vek mieste na disp­leji.

Zdroj: appleworld.today

Táto novinka by mala fun­go­vať okrem iPhonu aj na iPade. Číslo patentu je (len pre zau­jí­ma­vosť)20160216813. Tento nový patent by mal fun­go­vať tak, že disp­lej bude obsa­ho­vať špe­ciálne vodivú vrstvu, ktorá bude pre­chá­dzať celým disp­le­jom, a tak by mala zaru­čiť pou­ží­va­nie odtlač­kov prs­tov na hocik­to­rom mieste na disp­leji.

Zdroj: appleworld.today

Či tento patent Apple v budúc­nosti aj pou­žije, vôbec nie je jasné. Ak však áno, určite to nebude len tak, ale Touch ID bude mať oveľa väč­šie využi­tie. Keďže fun­kcia Touch ID je medzi pou­ží­va­teľmi Apple výrob­kov obľú­bená a využíva ju väč­šina uží­va­te­ľov, zaiste ju bude spo­loč­nosť chcieť pre­sa­diť čo naj­skôr. Možno pri iPhone 8? Uvi­díme… :-)

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: appleworld.today

Pridať komentár (0)