App­le pri­ná­ša novú apli­ká­ciu na jed­no­du­chú a zábav­nú úpra­vu videí a fotiek

Linda Cebrová / 7. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com/youtube.com

App­le pri­šiel s iMo­vie pre novú gene­rá­ciu.

Pred prí­cho­dom novin­ky z diel­ne App­le s náz­vom Clips, nikto poriad­ne neve­del, čo oča­ká­vať. Pred­sa len App­le uvá­dza samos­tat­né apli­ká­cie len málo­ke­dy, Clips je však novin­ka, kto­rá sa na žiad­nu dote­raj­šiu App­le apli­ká­ciu v ničom nepo­do­bá. Ide o ďal­šiu zábav­ku, pre všet­kých, kto­rí hľa­da­jú rých­ly a jed­no­du­chý nástroj na úpra­vu videa a nech­cú strá­cať čas v prog­ra­moch ako je Final Cut ale­bo i Movie.

foto:youtube.com

Na prvý pohľad app­ka Clips pôso­bí ako blíz­ky prí­buz­ný Snap­cha­tu ale­bo Ins­ta­gram Sto­ries. App­ka je už dnes zdar­ma dostup­ná v App Sto­re pre iPho­ne, iPad a iPod touch. Môžeš pomo­cou nej vytvá­rať krát­ke kli­py, kto­ré sa násled­ne dajú zdie­lať na sociál­nych sie­tiach.

foto:apple.com

V Clips dáš dohro­ma­dy krát­ke videá a foto­gra­fie, ku kto­rým jed­no­du­cho pri­dáš fil­tre, smaj­lí­ky ale­bo aj hud­bu. App­le však nepre­po­jil apli­ká­ciu s kon­krét­nou plat­for­mou, nej­de tak len o ďal­šiu odnož Snap­cha­tu ale­bo Ins­ta­gra­mu. Ten­to krok spo­loč­nos­ti pri­šiel ako reak­cia na súčas­ný boom v oblas­ti tvor­by, edi­to­va­nia a zdie­ľa­nia mediál­ne­ho obsa­hu, kto­rým dnes neži­jú len mil­le­nials.

Dob­rou sprá­vou je, že pou­ži­té fil­tre uvi­díš v reál­nom čase, tak­že ihneď uvi­díš, aký bude výsle­dok. Nej­de však len o bež­né fil­tre, aké náj­deš v kaž­dej dru­hej apli­ká­cií, na výber budeš mať aj kús­ky, s kto­rý­mi sa pre­me­níš na komik­so­vú posta­vič­ku, ani­mo­va­nú posta­vu ale­bo atra­men­to­vú kres­bu.

zdroj:apple.com

Pridať komentár (0)