Apple uvá­dza iPhone na splátky

Alexandra Dulaková / 14. septembra 2015 / Tech a inovácie

Minulý týž­deň Apple pred­sta­vil svoje toh­to­ročné tech­no­lo­gické novinky a ino­vá­cie. Všetci oddaní nad­šenci si teda môžu začať roz­bí­jať pra­siatka, sta­no­vať pred pre­daj­ňami a mäd­liť si ruky nad novými fun­kciami zná­mych zaria­dení. A tí, ktorí nemajú po ruke osem­sto eur na nový iPhone nemu­sia zúfať. Odte­raz už je aj na splátky.

iPhone 6S, ružová farba, iPad Pro, Apple Watch, Apple TV, avi­zo­vaný iOS 9… Nová elek­tro­nika od Applu bude väč­šia, ten­šia, moder­nej­šia, rých­lej­šia a bude lep­šie pre­po­jená s ostat­nými zaria­de­nami v našej domác­nosti. Vylep­šené ope­račné sys­témy, jed­no­duch­šie nará­ba­nie, lepší dizajn. To všetko sme oča­ká­vali, ale čakal nie­kto aj mož­nosť kúpiť si iPhone na splátky – priamo od Applu?

Okrem tra­dič­nej novej elek­tro­niky a soft­vé­rov je tu totiž rie­še­nie aj pre tých, ktorí peniaze za nový iPhone nedo­kážu vyso­liť na mieste, čo sa vlastne týka väč­šiny popu­lá­cie. Ale nejde len o peniaze, tento prog­ram má aj iné výhody a nepo­chybne po ňom budú sia­hať aj takí, ktorí by si nový iPhone mohli kľudne dovo­liť hneď. Spo­mí­naný splát­kový prog­ram trvá mini­málne dva roky, pri­čom sa z neho počas tejto doby nedá odstú­piť. Čo je však pre mno­hých naj­zau­jí­ma­vej­šie, zákaz­ník má nárok na ten naj­novší iPhone mini­málne raz za rok. Na prvý upg­rade si bude musieť počkať aspoň rok. Potom sa už po dobu trva­nia zmluvy nemusí báť, že by nie­kedy nemal tú naj­nov­šiu ver­ziu. Takže ak tento rok začneš splá­cať, budúci už si budeš môcť vypý­tať nový iPhone 7 a nič zaň neza­pla­tíš naviac. Čo nový iPhone, to pre­dĺžený kon­trakt na ďal­šie dva roky.

Ak pop­rí­pade nastane veľmi bežný sce­nár a iPhone roz­bi­ješ, pop­rí­pade mu len rozm­lá­tiš disp­lej, nebu­deš musieť zúfať. Splát­kami sa auto­ma­ticky zara­ďu­ješ do prog­ramu App­le­Care+, súčas­ťou kto­rého je aj oprava náhod­ných porúch (spô­so­be­ných nikým iným ako tebou) a za malý popla­tok aj výmena disp­leju. Prog­ram je teda niečo ako vstu­penka do klubu, v kto­rom sa nosia len tie naj­nov­šie iPhony a v kto­rom sú dokonca aj pois­tené proti uží­va­teľ­skej, ako aj pro­dukč­nej omyl­nosti. 

O akých cenách sa to vôbec bavíme? Naj­lac­nejší variant, 16 GB iPhone 6S, zákaz­ní­kov mesačne vyjde na nece­lých 33 dolá­rov. Keď spo­čí­tame poplatky za dva roky, rov­najú sa 878 dolá­rom, pri­čom fungl nový 64 GB iPhone 6S na Ama­zone náj­deš za 782 dolá­rov. Netreba dodá­vať, že väč­šine ľudí 16 GB nestačí a auto­ma­ticky siahne aspoň po 32 GB ver­zii. Mate­ma­tika ale nepustí a vychá­dza nám z toho jediné – iPhone na splátky nie je tá naj­lac­nej­šia cesta, ako to už so splát­ko­vými prog­ra­mami často býva. Ale má aj svoje nepo­pie­ra­teľné výhody. Zákaz­ník vie, že bude mať vždy naj­novší model, a to ako­náhle vyjde na svetlo sveta. Najd­rah­šie splátky za 128 GB iPhone 6S Plus sa budú pohy­bo­vať okolo 45 dolá­rov za mesiac. Pri­vy­soká cena? Ver, že pre mno­hých ľudí nie.

Je však otázne, či sa podobné vymo­že­nosti dostanú aj na slo­ven­skú pôdu. Všetko závisí od ope­rá­to­rov a ich ochoty nad­via­zať s App­lom dohody o podob­ných splát­ko­vých prog­ra­moch. No a samoz­rejme to závisí aj od zákaz­ní­kov. O tých však sotva bude núdza.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)