App­le uvá­dza iPho­ne na splát­ky

Alexandra Dulaková / 14. septembra 2015 / Tech a inovácie

Minu­lý týž­deň App­le pred­sta­vil svo­je toh­to­roč­né tech­no­lo­gic­ké novin­ky a ino­vá­cie. Všet­ci odda­ní nad­šen­ci si teda môžu začať roz­bí­jať pra­siat­ka, sta­no­vať pred pre­daj­ňa­mi a mäd­liť si ruky nad nový­mi fun­kcia­mi zná­mych zaria­de­ní. A tí, kto­rí nema­jú po ruke osem­sto eur na nový iPho­ne nemu­sia zúfať. Odte­raz už je aj na splát­ky.

iPho­ne 6S, ružo­vá far­ba, iPad Pro, App­le Watch, App­le TV, avi­zo­va­ný iOS 9… Nová elek­tro­ni­ka od App­lu bude väč­šia, ten­šia, moder­nej­šia, rých­lej­šia a bude lep­šie pre­po­je­ná s ostat­ný­mi zaria­de­na­mi v našej domác­nos­ti. Vylep­še­né ope­rač­né sys­té­my, jed­no­duch­šie nará­ba­nie, lep­ší dizajn. To všet­ko sme oča­ká­va­li, ale čakal nie­kto aj mož­nosť kúpiť si iPho­ne na splát­ky – pria­mo od App­lu?

Okrem tra­dič­nej novej elek­tro­ni­ky a soft­vé­rov je tu totiž rie­še­nie aj pre tých, kto­rí penia­ze za nový iPho­ne nedo­ká­žu vyso­liť na mies­te, čo sa vlast­ne týka väč­ši­ny popu­lá­cie. Ale nej­de len o penia­ze, ten­to prog­ram má aj iné výho­dy a nepo­chyb­ne po ňom budú sia­hať aj takí, kto­rí by si nový iPho­ne moh­li kľud­ne dovo­liť hneď. Spo­mí­na­ný splát­ko­vý prog­ram trvá mini­mál­ne dva roky, pri­čom sa z neho počas tej­to doby nedá odstú­piť. Čo je však pre mno­hých naj­zau­jí­ma­vej­šie, zákaz­ník má nárok na ten naj­nov­ší iPho­ne mini­mál­ne raz za rok. Na prvý upg­ra­de si bude musieť počkať aspoň rok. Potom sa už po dobu trva­nia zmlu­vy nemu­sí báť, že by nie­ke­dy nemal tú naj­nov­šiu ver­ziu. Tak­že ak ten­to rok začneš splá­cať, budú­ci už si budeš môcť vypý­tať nový iPho­ne 7 a nič zaň neza­pla­tíš naviac. Čo nový iPho­ne, to pre­dĺže­ný kon­trakt na ďal­šie dva roky.

Ak pop­rí­pa­de nasta­ne veľ­mi bež­ný sce­nár a iPho­ne roz­bi­ješ, pop­rí­pa­de mu len rozm­lá­tiš disp­lej, nebu­deš musieť zúfať. Splát­ka­mi sa auto­ma­tic­ky zara­ďu­ješ do prog­ra­mu App­le­Ca­re+, súčas­ťou kto­ré­ho je aj opra­va náhod­ných porúch (spô­so­be­ných nikým iným ako tebou) a za malý popla­tok aj výme­na disp­le­ju. Prog­ram je teda nie­čo ako vstu­pen­ka do klu­bu, v kto­rom sa nosia len tie naj­nov­šie iPho­ny a v kto­rom sú dokon­ca aj pois­te­né pro­ti uží­va­teľ­skej, ako aj pro­dukč­nej omyl­nos­ti. 

O akých cenách sa to vôbec baví­me? Naj­lac­nej­ší variant, 16 GB iPho­ne 6S, zákaz­ní­kov mesač­ne vyj­de na nece­lých 33 dolá­rov. Keď spo­čí­ta­me poplat­ky za dva roky, rov­na­jú sa 878 dolá­rom, pri­čom fun­gl nový 64 GB iPho­ne 6S na Ama­zo­ne náj­deš za 782 dolá­rov. Netre­ba dodá­vať, že väč­ši­ne ľudí 16 GB nesta­čí a auto­ma­tic­ky siah­ne aspoň po 32 GB ver­zii. Mate­ma­ti­ka ale nepus­tí a vychá­dza nám z toho jedi­né – iPho­ne na splát­ky nie je tá naj­lac­nej­šia ces­ta, ako to už so splát­ko­vý­mi prog­ra­ma­mi čas­to býva. Ale má aj svo­je nepo­pie­ra­teľ­né výho­dy. Zákaz­ník vie, že bude mať vždy naj­nov­ší model, a to ako­náh­le vyj­de na svet­lo sve­ta. Najd­rah­šie splát­ky za 128 GB iPho­ne 6S Plus sa budú pohy­bo­vať oko­lo 45 dolá­rov za mesiac. Pri­vy­so­ká cena? Ver, že pre mno­hých ľudí nie.

Je však otáz­ne, či sa podob­né vymo­že­nos­ti dosta­nú aj na slo­ven­skú pôdu. Všet­ko závi­sí od ope­rá­to­rov a ich ocho­ty nad­via­zať s App­lom doho­dy o podob­ných splát­ko­vých prog­ra­moch. No a samoz­rej­me to závi­sí aj od zákaz­ní­kov. O tých však sot­va bude núdza.

Zdroj: Busi­ness Insi­der 

Pridať komentár (0)