App­le Watch dosta­li vo Švaj­čiar­sku čer­ve­nú

Tomáš Kahn / 6. apríla 2015 / Tech a inovácie

Švaj­čiar­sko je prvým a prav­de­po­dob­ne aj jedi­ným trhom na sve­te, na kto­rom bol zaká­za­ný pre­daj hodi­niek App­le Watch. Dôvo­dom pre­čo sa tak sta­lo, je, že vo Švaj­čiar­sku má už patent na názov hodi­niek “App­le” svoj­ho maji­te­ľa.

Celý ten­to prob­lém je však iba dočas­ný, pre­to­že ten­to patent vypr­ší už 5. decem­bra 2015, po 30 rokoch. V prí­pa­de, že ten­to patent nebu­de pre­dĺže­ný, tak App­le môže pre­daj svo­jich hodi­niek vo Švaj­čiar­sku s rados­ťou spus­tiť. Patent bol zare­gis­tro­va­ný v roku 1985 spo­loč­nos­ťou Leonard Time­pie­ces, tak­že ešte skôr, ako v samot­nom App­le tuši­li, že by chce­li nie­ke­dy vyrá­bať aj hodin­ky. Ten­to prob­lém vyplá­val na povrch iba v posled­ných dňoch, avšak malou nápo­ve­dou nám moh­lo byť už aj to, že App­le pri pred­sta­ve­ný App­le Watch na ich mar­co­vom Key­no­te, neuvie­dol medzi kra­ji­na­mi, v kto­rých sa začnú hodin­ky pre­dá­vať Švaj­čiar­sko. 

Miest­nym hodi­nár­skym fir­mám, z kto­rých väč­ši­na pat­rí medzi špič­ku na sve­te, sa tak prav­de­po­dob­ne na neja­kú dobu uľa­vi­lo. Aj keď pop­rav­de, kla­sic­ké hodin­ky budú vždy kla­sic­ké hodin­ky, ale App­le Watch si urči­te ukrad­nú svo­ju časť z kolá­ča. Toto potvr­dzu­jú aj pre­doš­lé prí­pa­dy, v kto­rých bolo vždy Švaj­čiar­sko medzi prvý­mi kra­ji­na­mi, v kto­rých sa zača­li App­le pro­duk­ty pre­dá­vať a zakaž­dým boli pre­da­je v tej­to kra­ji­ne viac ako len úspeš­né.

App­le Watch by sa mali dostať do pre­da­ja už 24. aprí­la a na pul­ty by malo prí­sť v tých­to kra­ji­nách: USA, UK, Aus­trá­lia, Kana­da, Čína, Fran­cúz­sko, Nemec­ko, Hong Kong a Japon­sko.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)