Apple Watch dostali vo Švaj­čiar­sku čer­venú

Tomáš Kahn / 6. apríla 2015 / Tech a inovácie

Švaj­čiar­sko je prvým a prav­de­po­dobne aj jedi­ným trhom na svete, na kto­rom bol zaká­zaný pre­daj hodi­niek Apple Watch. Dôvo­dom prečo sa tak stalo, je, že vo Švaj­čiar­sku má už patent na názov hodi­niek “Apple” svojho maji­teľa.

Celý tento prob­lém je však iba dočasný, pre­tože tento patent vyprší už 5. decem­bra 2015, po 30 rokoch. V prí­pade, že tento patent nebude pre­dĺžený, tak Apple môže pre­daj svo­jich hodi­niek vo Švaj­čiar­sku s rados­ťou spus­tiť. Patent bol zare­gis­tro­vaný v roku 1985 spo­loč­nos­ťou Leonard Time­pie­ces, takže ešte skôr, ako v samot­nom Apple tušili, že by chceli nie­kedy vyrá­bať aj hodinky. Tento prob­lém vyplá­val na povrch iba v posled­ných dňoch, avšak malou nápo­ve­dou nám mohlo byť už aj to, že Apple pri pred­sta­vený Apple Watch na ich mar­co­vom Key­note, neuvie­dol medzi kra­ji­nami, v kto­rých sa začnú hodinky pre­dá­vať Švaj­čiar­sko. 

Miest­nym hodi­nár­skym fir­mám, z kto­rých väč­šina patrí medzi špičku na svete, sa tak prav­de­po­dobne na nejakú dobu uľa­vilo. Aj keď pop­ravde, kla­sické hodinky budú vždy kla­sické hodinky, ale Apple Watch si určite ukradnú svoju časť z koláča. Toto potvr­dzujú aj pre­došlé prí­pady, v kto­rých bolo vždy Švaj­čiar­sko medzi prvými kra­ji­nami, v kto­rých sa začali Apple pro­dukty pre­dá­vať a zakaž­dým boli pre­daje v tejto kra­jine viac ako len úspešné.

Apple Watch by sa mali dostať do pre­daja už 24. apríla a na pulty by malo prísť v týchto kra­ji­nách: USA, UK, Aus­trá­lia, Kanada, Čína, Fran­cúz­sko, Nemecko, Hong Kong a Japon­sko.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)