Apple Watch dru­hej gene­rá­cie už v sep­tem­bri

Tomáš Tomčík, thinkapple.sk / 1. septembra 2016 / Tech a inovácie

Dlho oča­ká­vaná ďal­šia gene­rá­cia Apple Watch bude prav­de­po­dobne pred­sta­vená tento rok na jeseň. Infor­mujú o tom správy z Ázie. Podľa nich dodá­va­te­lia dostali viac pre­dob­jed­ná­vok, než sa oča­ká­valo.

Veľké odha­le­nie by sa malo usku­toč­niť buď v sep­tem­bri, alebo v októbri, tvrdí Digi­Ti­mes, čo je do znač­nej miery presne to, čo sme oča­ká­vali, pre­tože na WWDC neboli Apple Watch dru­hej gene­rá­cie pred­sta­vené. Apple, ako sme zvyk­nutí, robí ešte jeden event v sep­tem­bri a októbri a oča­káva sa, že sa na ňom pred­staví iPhone 7.

Zdroj: itpro.co.uk

Aj napriek tomu, že ube­hol už viac ako rok od pred­sta­ve­nia prvých Apple Watch, sa v ďal­šej gene­rá­cii jed­no­značne neoča­káva, že by mala zahŕňať väč­šie kon­štrukčné zmeny alebo veľký upg­rade hard­véru. Väč­šina zlep­še­nia by mala byť pod kapo­tou, so zlep­še­ným sys­té­mom čipu.

V budú­cej aktu­ali­zá­cii Apple Watch sa oča­káva pri­da­nie LTE dát, GPS, dlh­šia život­nosť baté­rie a vyšší výkon. Firma Apple by mohla odha­liť aj iné zaria­de­nia okrem nového iPhonu 7, ktorý by mal byť pred­sta­vený v týždni od 12. sep­tem­bra. Mac­Book Pro, iMac a iPad by mohli dostať aktu­ali­zá­cie hard­véru tak­tiež počas eventu tento rok na jeseň. Ak by tak uro­bili, ich nové, vylep­šené pro­dukty by sme mohli oča­ká­vať v pre­daji pred Via­no­cami, keď majú firmy naj­väč­šie zisky.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)