App­le Watch dru­hej gene­rá­cie už v sep­tem­bri

Tomáš Tomčík, thinkapple.sk / 1. septembra 2016 / Tech a inovácie

Dlho oča­ká­va­ná ďal­šia gene­rá­cia App­le Watch bude prav­de­po­dob­ne pred­sta­ve­ná ten­to rok na jeseň. Infor­mu­jú o tom sprá­vy z Ázie. Pod­ľa nich dodá­va­te­lia dosta­li viac pre­dob­jed­ná­vok, než sa oča­ká­va­lo.

Veľ­ké odha­le­nie by sa malo usku­toč­niť buď v sep­tem­bri, ale­bo v októb­ri, tvr­dí Digi­Ti­mes, čo je do znač­nej mie­ry pres­ne to, čo sme oča­ká­va­li, pre­to­že na WWDC nebo­li App­le Watch dru­hej gene­rá­cie pred­sta­ve­né. App­le, ako sme zvyk­nu­tí, robí ešte jeden event v sep­tem­bri a októb­ri a oča­ká­va sa, že sa na ňom pred­sta­ví iPho­ne 7.

Zdroj: itpro.co.uk

Aj napriek tomu, že ube­hol už viac ako rok od pred­sta­ve­nia prvých App­le Watch, sa v ďal­šej gene­rá­cii jed­no­znač­ne neoča­ká­va, že by mala zahŕňať väč­šie kon­štrukč­né zme­ny ale­bo veľ­ký upg­ra­de hard­vé­ru. Väč­ši­na zlep­še­nia by mala byť pod kapo­tou, so zlep­še­ným sys­té­mom čipu.

V budú­cej aktu­ali­zá­cii App­le Watch sa oča­ká­va pri­da­nie LTE dát, GPS, dlh­šia život­nosť baté­rie a vyš­ší výkon. Fir­ma App­le by moh­la odha­liť aj iné zaria­de­nia okrem nové­ho iPho­nu 7, kto­rý by mal byť pred­sta­ve­ný v týžd­ni od 12. sep­tem­bra. Mac­Bo­ok Pro, iMac a iPad by moh­li dostať aktu­ali­zá­cie hard­vé­ru tak­tiež počas even­tu ten­to rok na jeseň. Ak by tak uro­bi­li, ich nové, vylep­še­né pro­duk­ty by sme moh­li oča­ká­vať v pre­da­ji pred Via­no­ca­mi, keď majú fir­my naj­väč­šie zis­ky.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­ru­mours

Pridať komentár (0)