App­le zabí­ja v novom Mac­bo­oku všet­ky por­ty

Lukáš Gašparík jr. / 10. marca 2015 / Tech a inovácie

App­le iba pred pár hodi­na­mi pred­sta­vil úpl­ne nový Mac­bo­ok, kto­rý už sa ten krát­ky čas sti­hol ohú­riť celý svet. Jed­ným z naj­väč­ších prek­va­pe­ní je to, že má iba jeden port.

Jed­ná sa o novin­ku USB-C port, kto­rý slú­ži v novom Mac­bo­oku na všet­ky úko­ny. Či už ide o nabí­ja­nie ale­bo pre­nos dát. Keď­že sa jed­ná o jedi­ný port v novom Mac­bo­oku, tým pádom odpad­la mož­nosť súčas­né­ho nabí­ja­nia Mac-u a pre­no­su dát naprí­klad na USBč­ko. App­le však túto mož­nosť samoz­rej­me ponú­ka, ale za prí­pla­tok, ako inak. Cena prí­slu­šen­stva ešte nie je zná­ma, ale App­le ponú­ka roz­ší­re­nie na kla­sic­ké USB por­ty a konek­tor na nabí­ja­nie. Na dru­hej stra­ne, na obha­jo­bu nové­ho Mac­bo­oku, tre­ba pozna­me­nať, že bez pou­ži­tia nové­ho USB-C por­tu, by nebo­lo mož­né dosiah­nuť jeho extrém­ne roz­me­ry.

Nie je to po prvý krát, čo App­le zasko­čil verej­nosť, pri pred­sta­ve­ní nové­ho Mac­bo­oku. Už v roku 1998 App­le prvý krát šoko­val svet, keď do svoj­ho iMac G3 neza­hr­nul dis­ke­to­vú mecha­ni­ku. V roku 2008 šoko­val App­le svet opäť, keď pred­sta­vil Mac­bo­ok bez CD-ROM mecha­ni­ky. Dá sa pove­dať, že všet­ký­mi tými­to krok­mi App­le tak tro­chu určil budúc­nosť sme­ro­va­nia note­bo­okov vše­obec­ne, keď­že potom sa toh­to poči­nu chy­ti­li aj ostat­né znač­ky. Je teda dosť mož­né, že môže­me v blíz­kej dobe oča­ká­vať opäť podob­ný krok aj od ostat­ných výrob­cov. App­le je ino­vá­tor ako sa pat­rí! :)

Avšak neza­šiel App­le v tom­to prí­pa­de už moc ďale­ko tým, že nový Mac­bo­ok je vyba­ve­ný iba jedi­ným por­tom?

zdroj: Techc­runch

Pridať komentár (0)