Apple zabíja v novom Mac­bo­oku všetky porty

Lukáš Gašparík jr. / 10. marca 2015 / Tech a inovácie

Apple iba pred pár hodi­nami pred­sta­vil úplne nový Mac­book, ktorý už sa ten krátky čas sti­hol ohú­riť celý svet. Jed­ným z naj­väč­ších prek­va­pení je to, že má iba jeden port.

Jedná sa o novinku USB-C port, ktorý slúži v novom Mac­bo­oku na všetky úkony. Či už ide o nabí­ja­nie alebo pre­nos dát. Keďže sa jedná o jediný port v novom Mac­bo­oku, tým pádom odpadla mož­nosť súčas­ného nabí­ja­nia Mac-u a pre­nosu dát naprí­klad na USBčko. Apple však túto mož­nosť samoz­rejme ponúka, ale za prí­pla­tok, ako inak. Cena prí­slu­šen­stva ešte nie je známa, ale Apple ponúka roz­ší­re­nie na kla­sické USB porty a konek­tor na nabí­ja­nie. Na dru­hej strane, na obha­jobu nového Mac­bo­oku, treba pozna­me­nať, že bez pou­ži­tia nového USB-C portu, by nebolo možné dosiah­nuť jeho extrémne roz­mery.

Nie je to po prvý krát, čo Apple zasko­čil verej­nosť, pri pred­sta­vení nového Mac­bo­oku. Už v roku 1998 Apple prvý krát šoko­val svet, keď do svojho iMac G3 neza­hr­nul dis­ke­tovú mecha­niku. V roku 2008 šoko­val Apple svet opäť, keď pred­sta­vil Mac­book bez CD-ROM mecha­niky. Dá sa pove­dať, že všet­kými týmito krokmi Apple tak tro­chu určil budúc­nosť sme­ro­va­nia note­bo­okov vše­obecne, keďže potom sa tohto počinu chy­tili aj ostatné značky. Je teda dosť možné, že môžeme v blíz­kej dobe oča­ká­vať opäť podobný krok aj od ostat­ných výrob­cov. Apple je ino­vá­tor ako sa patrí! :)

Avšak neza­šiel Apple v tomto prí­pade už moc ďaleko tým, že nový Mac­book je vyba­vený iba jedi­ným por­tom?

zdroj: Techc­runch

Pridať komentár (0)