Apple začína na svo­jich kon­ku­ren­tov strá­cať

Dárius Polák / 8. apríla 2016 / Tech a inovácie

Minulý týž­deň Apple odha­lilo ďal­šiu ver­ziu svojho veľ­diela, ktoré je zod­po­vedné za dve tre­tiny tržieb — iPhone 5SE. Ten­to­krát sa však Apple namiesto tra­dič­ného zväč­šo­va­nia svojho smart­fónu roz­hodlo vydať opač­ným sme­rom a recyk­lo­valo starší dizajn iPhone 5.

Minulý týž­deň hlá­sili infor­má­cie o pre­dob­jed­náv­kach tri mili­óny. Ako vzor ich nasle­do­val Sam­sung, ktorý zmen­šil svoju vlaj­kovú loď Galaxy S7 na 4,6 pal­cov a nazvali ho “Mini”. Xia­omi, ktoré je v Číne v tieni Apple, by sa malo pus­tiť rov­na­kou drá­hou.
Prečo však taká náhla zmena trendu? Keď také Sony ozná­milo, že Xpe­ria Z5s, bude 4,6 pal­cové, nikoho to nezau­jí­malo.

Greg Joswiak, hlava Apple mar­ke­tingu pred týžd­ňom zdô­raz­nil, že Apple pre­dalo 30 mili­ó­nov štvor-pal­co­vých iPhone-ov minulý rok. Pokiaľ chcú ľudia stále malé smart­fóny, oplatí sa ich stále pre­dá­vať, však? Je však za tým viac. Apple v janu­ári ozná­milo rekordné tržby za posledný štvrť­rok minu­lého roka 2015, a takisto dodalo, že ten nasle­du­júci nebude zrovna ružový. Toto bude prav­de­po­dobne prvý­krát, čo Apple zve­rejní svoje poklesy v trž­bách za 13 rokov. Apple je síce neus­tále pro­fi­ta­bilné, no toto by predsa len nemali pre­hlia­dať.

Screen-Shot-2016-03-30-at-10.56.24

Výskum doka­zuje, že Apple klesá v pre­daji, foto: the­next­web

Spo­loč­nosť je neus­tále kri­ti­zo­vaná za spo­lie­ha­nie sa na iPhone, pre gene­ro­va­nie rekord­ných zis­kov. Je to jeden z dôvo­dov prečo bola ponuka pro­duk­tov diver­zi­fi­ko­vaná. Apple potre­buje ďalší iPhone, inak zaris­kuje, že bude obe­ťou svojho úspe­chu, čo si už všimlo zopár inves­to­rov

Čím dlh­šie bude pre­ko­ná­vať rekordy v pre­daji iPho­neu, tým viac je prav­de­po­dob­nej­šie, že nasle­du­júci štvrť­rok sa ukáže, že pro­dukt dosia­hol svoj vrchol, ktorý donúti spo­loč­nosť naozaj otvo­riť oči. Apple čelí níz­kemu, pop­rí­pade nega­tív­nemu nárastu hlav­ných pro­duk­to­vých seg­men­tov. Hoci pohľad na súvahu vyzerá ako sen kaž­dého CFO, v sku­toč­nosti spo­loč­nosť sme­ruje k ťaž­kému obdo­biu, v kto­rom už nebude rast každý štvrť­rok dvoj­ná­sobný, no nižší, ako u tra­dič­ných tech­no­lo­gic­kých gigan­tov typu IBM.

idc-smartphones-2-520x277

Počet pre­da­ných smartp­ho­nov za jed­not­livé roky, foto: the­next­web

Cenovo dostup­nejší štvor­pal­cový iPhone SE bude nadi­zaj­no­vaný pre pri­lá­ka­nie prvot­ných kupu­jú­cich na trhoch ako India a Čína, ktoré Apple vyne­chal so svo­jou pré­mi­ovou ceno­vou sku­pi­nou. Zní­že­nie vstup­nej bari­éry má pri­niesť nové vetry do pla­chiet pre tržby spo­loč­nosti. Spo­loč­nosť má pod pal­com 75% tržieb z pla­te­ných apli­ká­cii, hoci Google Pla­yS­tore ich má viac v pomere 2 ku 1.

iPhone pred­sta­vuje vstupnú bránu do sveta Apple pro­duk­tov ako sú iPady, Mac­bo­oky alebo Apple TV. Prie­merný angli­čan vlastní aspoň tri Apple zaria­de­nia, a 10% ame­ric­kých rodín má viac než päť. Úlo­hou SE je aj ochrá­niť svoj podiel na trhu od čín­skych pro­duk­tov ako je Lenovo, Huawei a Xia­omi. Všetci traja zazna­me­nali veľký nárast za posled­ných 12 mesia­cov, s väč­ši­nou pre­da­jov pochá­dza­jú­cich mimo Číny.

idc-smartphone-market-q4-2015-2

Jed­not­livé podiely pre­daja smartp­ho­nov na trhu, foto: the­next­web

Pred­po­kladá sa, že ďalší veľký krok pre Apple bude ich vlastné elek­trické auto. Pred­po­vede však vidia prvý pro­to­typ naj­skôr až v roku 2019 a bez pochýb bude mať rov­naké prob­lémy ako Tesla pri pro­duk­cii veľ­kého množ­stva baté­rii.

Budúc­nosť Apple je stále jasná, no za 10 rokov sa obja­via prvé mrá­čiky.

What-to-Do-with-Your-iPhone-When-It-Breaks

foto: argyllfreepress.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fotky: theverge.com

Pridať komentár (0)