App­le začí­na na svo­jich kon­ku­ren­tov strá­cať

Dárius Polák / 8. apríla 2016 / Tech a inovácie

Minu­lý týž­deň App­le odha­li­lo ďal­šiu ver­ziu svoj­ho veľ­die­la, kto­ré je zod­po­ved­né za dve tre­ti­ny tržieb — iPho­ne 5SE. Ten­to­krát sa však App­le namies­to tra­dič­né­ho zväč­šo­va­nia svoj­ho smart­fó­nu roz­hod­lo vydať opač­ným sme­rom a recyk­lo­va­lo star­ší dizajn iPho­ne 5.

Minu­lý týž­deň hlá­si­li infor­má­cie o pre­dob­jed­náv­kach tri mili­ó­ny. Ako vzor ich nasle­do­val Sam­sung, kto­rý zmen­šil svo­ju vlaj­ko­vú loď Gala­xy S7 na 4,6 pal­cov a nazva­li ho “Mini”. Xia­omi, kto­ré je v Číne v tie­ni App­le, by sa malo pus­tiť rov­na­kou drá­hou.
Pre­čo však taká náh­la zme­na tren­du? Keď také Sony ozná­mi­lo, že Xpe­ria Z5s, bude 4,6 pal­co­vé, niko­ho to nezau­jí­ma­lo.

Greg Joswiak, hla­va App­le mar­ke­tin­gu pred týžd­ňom zdô­raz­nil, že App­le pre­da­lo 30 mili­ó­nov štvor-pal­co­vých iPho­ne-ov minu­lý rok. Pokiaľ chcú ľudia stá­le malé smart­fó­ny, opla­tí sa ich stá­le pre­dá­vať, však? Je však za tým viac. App­le v janu­ári ozná­mi­lo rekord­né trž­by za posled­ný štvrť­rok minu­lé­ho roka 2015, a takis­to doda­lo, že ten nasle­du­jú­ci nebu­de zrov­na ružo­vý. Toto bude prav­de­po­dob­ne prvý­krát, čo App­le zve­rej­ní svo­je pokle­sy v trž­bách za 13 rokov. App­le je síce neus­tá­le pro­fi­ta­bil­né, no toto by pred­sa len nema­li pre­hlia­dať.

Screen-Shot-2016-03-30-at-10.56.24

Výskum doka­zu­je, že App­le kle­sá v pre­da­ji, foto: the­next­web

Spo­loč­nosť je neus­tá­le kri­ti­zo­va­ná za spo­lie­ha­nie sa na iPho­ne, pre gene­ro­va­nie rekord­ných zis­kov. Je to jeden z dôvo­dov pre­čo bola ponu­ka pro­duk­tov diver­zi­fi­ko­va­ná. App­le potre­bu­je ďal­ší iPho­ne, inak zaris­ku­je, že bude obe­ťou svoj­ho úspe­chu, čo si už všim­lo zopár inves­to­rov

Čím dlh­šie bude pre­ko­ná­vať rekor­dy v pre­da­ji iPho­neu, tým viac je prav­de­po­dob­nej­šie, že nasle­du­jú­ci štvrť­rok sa uká­že, že pro­dukt dosia­hol svoj vrchol, kto­rý donú­ti spo­loč­nosť naozaj otvo­riť oči. App­le čelí níz­ke­mu, pop­rí­pa­de nega­tív­ne­mu náras­tu hlav­ných pro­duk­to­vých seg­men­tov. Hoci pohľad na súva­hu vyze­rá ako sen kaž­dé­ho CFO, v sku­toč­nos­ti spo­loč­nosť sme­ru­je k ťaž­ké­mu obdo­biu, v kto­rom už nebu­de rast kaž­dý štvrť­rok dvoj­ná­sob­ný, no niž­ší, ako u tra­dič­ných tech­no­lo­gic­kých gigan­tov typu IBM.

idc-smartphones-2-520x277

Počet pre­da­ných smartp­ho­nov za jed­not­li­vé roky, foto: the­next­web

Ceno­vo dostup­nej­ší štvor­pal­co­vý iPho­ne SE bude nadi­zaj­no­va­ný pre pri­lá­ka­nie prvot­ných kupu­jú­cich na trhoch ako India a Čína, kto­ré App­le vyne­chal so svo­jou pré­mi­ovou ceno­vou sku­pi­nou. Zní­že­nie vstup­nej bari­é­ry má pri­niesť nové vet­ry do pla­chiet pre trž­by spo­loč­nos­ti. Spo­loč­nosť má pod pal­com 75% tržieb z pla­te­ných apli­ká­cii, hoci Goog­le Pla­yS­to­re ich má viac v pome­re 2 ku 1.

iPho­ne pred­sta­vu­je vstup­nú brá­nu do sve­ta App­le pro­duk­tov ako sú iPa­dy, Mac­bo­oky ale­bo App­le TV. Prie­mer­ný angli­čan vlast­ní aspoň tri App­le zaria­de­nia, a 10% ame­ric­kých rodín má viac než päť. Úlo­hou SE je aj ochrá­niť svoj podiel na trhu od čín­skych pro­duk­tov ako je Leno­vo, Huawei a Xia­omi. Všet­ci tra­ja zazna­me­na­li veľ­ký nárast za posled­ných 12 mesia­cov, s väč­ši­nou pre­da­jov pochá­dza­jú­cich mimo Číny.

idc-smartphone-market-q4-2015-2

Jed­not­li­vé podie­ly pre­da­ja smartp­ho­nov na trhu, foto: the­next­web

Pred­po­kla­dá sa, že ďal­ší veľ­ký krok pre App­le bude ich vlast­né elek­tric­ké auto. Pred­po­ve­de však vidia prvý pro­to­typ naj­skôr až v roku 2019 a bez pochýb bude mať rov­na­ké prob­lé­my ako Tes­la pri pro­duk­cii veľ­ké­ho množ­stva baté­rii.

Budúc­nosť App­le je stá­le jas­ná, no za 10 rokov sa obja­via prvé mrá­či­ky.

What-to-Do-with-Your-iPhone-When-It-Breaks

foto: argyllfreepress.com

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fot­ky: theverge.com

Pridať komentár (0)