Architekti navrhli dokonalú budovu základnej školy, výsledok je neuveriteľný

Archinfo.sk / 15. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Ne­cimr­ma­nov­ská, na­priek tomu asi tá najp­ri­me­ra­nej­šia mo­der­ni­zá­cia a roz­ší­re­nie školy ne­sú­cej meno tohto čes­kého gé­nia
  • Po­dob­ným pre­stav­bám sa ne­ve­nuje vždy pat­ričná po­zor­nosť. Často sa k nim pri­stu­puje iba uti­li­tárne, chýba kom­plex­nejší po­hľad ar­chi­tekta, najmä ak ide “iba” o do­stavbu
zdroj: Alex Shoots Buildings - Alexandra Timpau
  • Ne­cimr­ma­nov­ská, na­priek tomu asi tá najp­ri­me­ra­nej­šia mo­der­ni­zá­cia a roz­ší­re­nie školy ne­sú­cej meno tohto čes­kého gé­nia
  • Po­dob­ným pre­stav­bám sa ne­ve­nuje vždy pat­ričná po­zor­nosť. Často sa k nim pri­stu­puje iba uti­li­tárne, chýba kom­plex­nejší po­hľad ar­chi­tekta, najmä ak ide “iba” o do­stavbu
Podľa článku od au­tora Ja­kub Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Voj­těch Kaas, Ing. arch. Jan Ka­li­voda, Spo­lu­práca: Ing. arch. Petr Sova, INg. arch. MI­lada Vor­zová

Ar­chi­tekti ne­po­núkli iba roz­ší­re­nie chý­ba­jú­cich ka­pa­cít, ale aj uce­lenú ví­ziu fun­go­va­nia školy. V pod­kroví nad­stavby sa ne­us­po­ko­jujú so štan­dard­nou pries­to­ro­vou sché­mou. Oboj­stranne pre­svet­lené špe­cia­li­zo­vané učebne majú pod hre­be­ňom stre­chy výšku až se­dem a pol metra. Ar­chi­tek­túra je účelná, pri­me­raná. Je uro­bená s ohľa­dom na efek­tívne vy­uži­tie ve­rej­ných zdro­jov.

Bu­dova pô­vod­nej vše­obec­nej školy bola do­kon­čená v roku 1934, podľa ná­vrhu ar­chi­tek­tov V. Von­drášku a J. Ku­bína. Po­čas svo­jej exis­ten­cie pre­šla nie­koľ­kými sta­veb­nými úp­ra­vami rôz­nej tech­nic­kej aj ar­chi­tek­to­nic­kej úrovne.

V prie­behu po­sled­ných ro­kov bolo spra­co­va­ných nie­koľko štú­dií, ktoré mali rie­šiť ne­dos­ta­tok voľ­ných miest pre no­vých žia­kov a zá­ro­veň pre­vádz­kové ko­lí­zie a zlý tech­nický stav nie­kto­rých častí bu­dovy. Všetky ná­vrhy po­čí­tali s do­stav­bou no­vého ob­jektu sme­rom do škol­skej záh­rady. Po dô­klad­nej ana­lýze sú­čas­ného stavu však ar­chi­tekti z ate­lí­éru Prog­res na­vrhli od­lišný prí­stup.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

“Mys­líme si, že je správné se v rámci pro­jektu věno­vat prob­le­ma­tic­kým mís­tům vznik­lým ne­še­tr­nými sta­veb­ními zá­sahy a nově vznik­lými pro­voz­ními ná­roky. Ne­na­va­zu­jeme proto na ne­kva­litně ře­šené části, ne­do­le­pu­jeme další apen­dix, ale pra­cu­jeme s ná­vrhem v dia­logu s původní his­to­ric­kou bu­do­vou. Zvenku sa­mo­zřejmé do­pl­nění ne­chává uvnitř vznik­nout mo­der­ním, za­jí­ma­vým a pros­vět­le­ným pros­to­rům,” vy­svet­ľujú ar­chi­tekti.

zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau

Novú nad­stavbu ar­chi­tekti na­vrhli nad pô­do­ry­som te­lo­cvične a jej zá­ze­mia. Oce­ľové nosné rámy ne­chá­vajú vy­nik­núť ot­vo­rený pod­krovný pries­tor pre vý­učbu vý­tvar­nej vý­chovy, ché­mie, fy­ziky a ak­ti­vity škol­skej dru­žiny. Špe­cia­li­zo­vané učebne majú pod hre­be­ňom stre­chy výšku až se­dem a pol metra. Kva­litné štu­dijné pro­stre­die za­bez­pe­čuje oboj­stranné pre­svet­le­nie a akus­tický ob­klad z dre­vo­vlák­ni­tých do­siek. Do me­nej kva­lit­ných pries­to­rov v his­to­ric­kej bu­dove ar­chi­tekti umiest­nili hlavný trakt šatní s ka­pa­ci­tou 300 skri­niek. Ich do­mi­nan­tou je tonu vá­žiaci du­bový kmeň, ktorý bol do šatní do­pra­vený bez po­moci me­cha­ni­zá­cie.

Naj­väč­šia učebňa škol­ského klubu vznikla adap­tá­ciou pô­vod­ného zá­ze­mia te­lo­cvične na prí­zemí. Má roz­lohu 75 m2 a je na­po­jená na spev­nenú plo­chu vnú­tor­ného át­ria s prí­rod­ným am­fi­te­át­rom. Môže slú­žiť ako mul­ti­funkčný pries­tor pre rôzne škol­ské i mi­mo­škol­ské ak­cie (se­mi­náre, works­hopy, stret­nu­tia, za­sad­nu­tia…). Všetky učebne sú do­pl­nené au­tor­skými gra­fi­kami z di­va­del­ných hier Járy Cimr­mana. Chrá­nené át­rium so so­li­tér­nym stro­mom voľne pa­ra­frá­zuje raj­ský dvor kláš­tora. V sú­čas­nej dobe je ok­rem škol­ských ak­ti­vít vy­uží­vaný aj ako letné kino. Jeho at­mo­sféru sprí­jem­ňuje po­u­ži­tie prí­rod­ných ma­te­riá­lov – žu­lo­vej dlažby ma­lého for­mátu (takz­va­nej Praž­skej mo­zaiky) a ma­sív­nych du­bo­vých trá­mov pre po­se­de­nie na hra­nách scho­dov.

Ne­zá­vislú pre­vádzku dru­žín zais­ťuje nové scho­disko a pri­slú­cha­júce zá­ze­mie. Ne­re­zová sieť na­tia­hnutá cez zrkadlo scho­diska slúži ako zá­brad­lie aj ako “ga­lé­ria” pre vý­tvarné práce žia­kov. Pre­vádz­kovo sú nové časti na­po­jené na pô­vodný ko­mu­ni­kačný sys­tém školy, aj na novo na­vr­hnutý bez­ba­ri­é­rový vstup v se­ver­nej časti, ktorý umož­ňuje od­de­liť pre­vádzku školy a dru­žiny. Roz­ší­re­nie stavby nad už za­sta­va­ným pô­do­ry­som mi­ni­ma­li­zuje zá­sahy do škol­skej záh­rady a vzniká tak pries­tor pre adek­vátne pred­po­lie no­vého vstupu. Par­ter tvorí kom­bi­ná­cia žu­lo­vých, be­tó­no­vých a du­bo­vých po­vr­chov. Škol­skú záh­radu chráni plot z oce­ľo­vej po­zin­ko­va­nej pá­so­viny, ktorý vďaka na­vr­hnu­tému ro­zo­stupu la­miel ot­vára pri chô­dzi po chod­níku roz­ma­nité prie­hľady.

zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau
zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau

Areál školy pred re­kon­štruk­ciou:

zdroj: Alex Sho­ots Bu­il­dings - Ale­xan­dra Tim­pau

Zdroj: www.ar­chinfo.sk

 

 

 

Pridať komentár (0)