Ash­ton Kut­cher opäť inves­to­val do ďal­šie­ho star­tu­pu!

Alexandra Dulaková / 3. septembra 2015 / Lifehacking

Ash­ton Kut­cher má na sľub­né pro­jek­ty a nádej­né star­tu­py nos. Pre­to už v minu­los­ti inves­to­val naprí­klad do Airb­nb a do Ube­ru. E-špor­ty sú vo sve­te čoraz popu­lár­nej­šie a keď star­tup Unikrn potre­bo­val finanč­nú injek­ciu, pat­ril Kut­cher medzi jej kľú­čo­vých pod­po­ro­va­te­ľov.

Kom­plet­ná suma finan­co­va­nia spo­loč­nos­ti Unikrn sa momen­tál­ne pohy­bu­je oko­lo desia­tich mili­ó­nov dolá­rov. Unikrn sa venu­je e-špor­tom, čo sú vlast­ne kom­pe­ti­tív­ne hra­né video­h­ry. Momen­tál­ne star­tup zamest­ná­va 50 člen­ný tím a dláž­di ces­tu cel­kom nové­mu spô­so­bu hra­nia e-špor­tov.

Od ostat­ných pro­jek­tov svoj­ho dru­hu sa Unikrn líši tým, že hrá­čom ponú­ka mož­nosť nará­bať so sku­toč­ný­mi peniaz­mi. Môžu uzat­vá­rať stáv­ky o výsled­koch vir­tu­ál­nych hier a pokiaľ im stáv­ka nevyj­de, suma pre­pa­dá Unikr­nu. Momen­tál­ne sa na túto ponu­ku chy­tá vyše desať mili­ó­nov ľudí po celom sve­te. Má to ale jeden háčik.

V USA, odkiaľ Unikrn pochá­dza, je stáv­ko­va­nie na vir­tu­ál­ne špor­to­vé hry ile­gál­ne. Spo­loč­nosť si tak musí vybu­do­vať kli­en­te­lu v kra­ji­nách ako Anglic­ko či Aus­trá­lia, kde sa práv­ne medze vir­tu­ál­ne­mu tipo­va­niu nekla­dú. Okrem toho sa ale pokú­si­li Ame­ri­ča­nom svo­ju stáv­ko­va­nie spro­stred­ko­vať iným spô­so­bom. V Unikrn vyvi­nu­li vir­tu­ál­nu menu, s kto­rou sa nará­bať dá aj v rám­ci Ame­ri­ky a vedú uží­va­te­ľov k tomu, aby ňou v e-špor­to­vých zápa­soch stáv­ko­va­li. Síce si penia­ze nemô­žu nikde pre­brať, ale môžu si výme­nou za ne nie­čo zaob­sta­rať u Alien­wa­re-u ale­bo Logi­te­chu. Okrem stáv­ko­va­nia sa k mene môžu dostať aj pro­stred­níc­tvom hra­nia menej nároč­ných hier a pro­pa­go­va­ním Unikr­nu na sociál­nych médiách.

Unikrn avi­zu­je, že one­dl­ho prí­de mobi­lo­vá apli­ká­cia, v kto­rej si uží­va­te­lia budú môcť spra­vo­vať svo­je Unikrn­ské finan­cie. Posú­va­jú teda pros­tried­ky vir­tu­ál­ne­ho dru­hu na úro­veň ich sku­toč­ných ekvi­va­len­tov. To samoz­rej­me pla­tí aj pre samot­né e-špor­ty. Pova­žo­vať vir­tu­ál­ne hry za sku­toč­ný šport je ešte viac pri­tia­hnu­té za vla­sy, ako keď zaň pova­žu­je­me šach. Len­že vo sve­te sa to čoraz viac deje. Naprí­klad minu­lý rok ponúk­la Robet Mor­ris Uni­ver­si­ty zo Chi­ca­ga špor­to­vé šti­pen­dium v hod­no­te 15 tisíc dolá­rov štu­den­to­vi, kto­rý exce­lo­val vo video­h­rách. Šti­pen­dium síce finan­co­va­la spo­loč­nosť Riot Games, no to mu na bizar­nos­ti neube­rá.

Zdroj: Inc

Pridať komentár (0)