Ash­ton Kut­cher opäť inves­to­val do ďal­šieho star­tupu!

Alexandra Dulaková / 3. septembra 2015 / Tools a produktivita

Ash­ton Kut­cher má na sľubné pro­jekty a nádejné star­tupy nos. Preto už v minu­losti inves­to­val naprí­klad do Airbnb a do Uberu. E-športy sú vo svete čoraz popu­lár­nej­šie a keď star­tup Unikrn potre­bo­val finančnú injek­ciu, pat­ril Kut­cher medzi jej kľú­čo­vých pod­po­ro­va­te­ľov.

Kom­pletná suma finan­co­va­nia spo­loč­nosti Unikrn sa momen­tálne pohy­buje okolo desia­tich mili­ó­nov dolá­rov. Unikrn sa venuje e-špor­tom, čo sú vlastne kom­pe­ti­tívne hrané video­hry. Momen­tálne star­tup zamest­náva 50 členný tím a dláždi cestu cel­kom novému spô­sobu hra­nia e-špor­tov.

Od ostat­ných pro­jek­tov svojho druhu sa Unikrn líši tým, že hrá­čom ponúka mož­nosť nará­bať so sku­toč­nými peniazmi. Môžu uzat­vá­rať stávky o výsled­koch vir­tu­ál­nych hier a pokiaľ im stávka nevyjde, suma pre­padá Unikrnu. Momen­tálne sa na túto ponuku chytá vyše desať mili­ó­nov ľudí po celom svete. Má to ale jeden háčik.

V USA, odkiaľ Unikrn pochá­dza, je stáv­ko­va­nie na vir­tu­álne špor­tové hry ile­gálne. Spo­loč­nosť si tak musí vybu­do­vať kli­en­telu v kra­ji­nách ako Anglicko či Aus­trá­lia, kde sa právne medze vir­tu­ál­nemu tipo­va­niu nekladú. Okrem toho sa ale pokú­sili Ame­ri­ča­nom svoju stáv­ko­va­nie spro­stred­ko­vať iným spô­so­bom. V Unikrn vyvi­nuli vir­tu­álnu menu, s kto­rou sa nará­bať dá aj v rámci Ame­riky a vedú uží­va­te­ľov k tomu, aby ňou v e-špor­to­vých zápa­soch stáv­ko­vali. Síce si peniaze nemôžu nikde pre­brať, ale môžu si výme­nou za ne niečo zaob­sta­rať u Alien­ware-u alebo Logi­te­chu. Okrem stáv­ko­va­nia sa k mene môžu dostať aj pro­stred­níc­tvom hra­nia menej nároč­ných hier a pro­pa­go­va­ním Unikrnu na sociál­nych médiách.

Unikrn avi­zuje, že one­dlho príde mobi­lová apli­ká­cia, v kto­rej si uží­va­te­lia budú môcť spra­vo­vať svoje Unikrn­ské finan­cie. Posú­vajú teda pros­triedky vir­tu­ál­neho druhu na úro­veň ich sku­toč­ných ekvi­va­len­tov. To samoz­rejme platí aj pre samotné e-športy. Pova­žo­vať vir­tu­álne hry za sku­točný šport je ešte viac pri­tia­hnuté za vlasy, ako keď zaň pova­žu­jeme šach. Lenže vo svete sa to čoraz viac deje. Naprí­klad minulý rok ponúkla Robet Mor­ris Uni­ver­sity zo Chi­caga špor­tové šti­pen­dium v hod­note 15 tisíc dolá­rov štu­den­tovi, ktorý exce­lo­val vo video­h­rách. Šti­pen­dium síce finan­co­vala spo­loč­nosť Riot Games, no to mu na bizar­nosti neuberá.

Zdroj: Inc

Pridať komentár (0)