Ash­ton Kut­cher sa kle­pol po vrec­ku: Poriad­ny balík peňa­zí pre izra­el­ský Moovit!

Martin Bohunický / 4. novembra 2015 / Lifehacking

Inves­tí­cia by mala roz­ší­riť mož­nos­ti verej­nej dopra­vy v Indii a Číne.

Izra­el­ský star­tup Moovit, apli­ká­cia, kto­rá pra­cu­je s verej­nou dopra­vou v 700 mes­tách sve­ta, dosta­la od Sound Ven­tu­res (Ash­ton Kut­cher a Guy Ose­a­ry) poriad­nu finanč­nú injek­ciu. 

Moovit chce pou­žiť tie­to penia­ze na expan­ziu do roz­vo­jo­vých trhov — do Indie a Číny. Táto apli­ká­cia pomá­ha pomo­cou cro­wd­sour­cin­gu šíriť infor­má­cie o verej­nej dopra­ve, čím vypĺňa medze­ru, kto­rú tvo­ria sta­tic­ké infor­má­cie pri­pra­vo­va­né miest­ny­mi auto­ri­ta­mi. 

Tím star­tu­pu Moovit

Spo­loč­nosť chce spus­tiť svo­je služ­by v troch veľ­kých indic­kých mes­tách a šty­roch čín­skych mes­tách: Hong Kong, Šan­ghaj, Guangz­hou a Peking.

Sme nesmier­ne hrdí na to, že Sound Ven­tu­res teraz sto­ja za našim chrb­tom a pomô­žu nám k rapíd­ne­mu vzo­stu­pu,” hovo­rí CEO Moovi­tu Nir Erez. “Inves­tí­cie ako táto nám pomô­žu pri­niest nové mož­nos­ti do verej­nej dopra­vy tam, kde to naj­viac potre­bu­jú — ako naprí­klad v Indii a Číne. Navy­še, ďalej tak­to môž­me pod­po­ro­vať aktív­nu komu­ni­tu našich edi­to­rov.”

Sound Ven­tu­res vznik­la v mar­ci 2015 v Aus­ti­ne a je nasle­dov­ní­kom spo­loč­nos­ti A-Gra­de Inves­tments, kto­rú mali tak­tiež pod pal­com Ash­ton Kut­cher a Guy Ose­a­ry. Ame­ric­ký herec a izra­el­sko-ame­ric­ký mana­žér, kto­rý zastu­pu­je naprí­klad Madon­nu či U2, majú na dob­ré pro­jek­ty nos — inves­to­va­li naprí­klad do Airb­nb, Ube­ru, Fund­bo­xu či Spo­ti­fy. Pres­ná suma, kto­rú Ahton a Guy do Moovi­tu inves­to­va­li uve­rej­ne­ná nebo­la, ale vychá­dza­júc z pred­chá­dza­jú­ce­ho inves­tič­né­ho kola(C series), v kto­rom Moovit zís­ka­lo $50 mili­ó­nov ply­nie, že to budú sumy pohy­bu­jú­ce sa v desiat­kach až stov­kách mili­ó­nov.

V Sound Ven­tu­res hľa­dá­me spo­loč­nos­ti, kto­ré môžu rásť extrém­ne rých­lo, no záro­veň aj rie­šia prob­lé­my, kto­ré reál­ne svet trá­pia,” pre­zra­dil Ash­ton o svo­jom fon­de. “Cie­ľom Moovi­tu je uro­biť z verej­nej dopra­vy voľ­bu č.1, odstrá­niť zby­toč­ne veľa áut a uro­biť mes­tá viac smart. Pres­ne zapa­so­va­li do našej vízie inves­to­vať do game chan­ge­rov. Sme nad­še­ní, že môž­me pomôcť Moovi­tu v ich sna­he o eko­lo­gic­kej­ší svet,” dodal.

Vďa­ka Ash­ton za tvo­ju sna­hu, my star­tu­pis­ti si to cení­me! :) Len tak ďalej!

zdroj: globes.co.il

Pridať komentár (0)