Ash­ton Kut­cher sa kle­pol po vrecku: Poriadny balík peňazí pre izra­el­ský Moovit!

Martin Bohunický / 4. novembra 2015 / Tools a produktivita

Inves­tí­cia by mala roz­ší­riť mož­nosti verej­nej dopravy v Indii a Číne.

Izra­el­ský star­tup Moovit, apli­ká­cia, ktorá pra­cuje s verej­nou dopra­vou v 700 mes­tách sveta, dostala od Sound Ven­tu­res (Ash­ton Kut­cher a Guy Ose­ary) poriadnu finančnú injek­ciu. 

Moovit chce pou­žiť tieto peniaze na expan­ziu do roz­vo­jo­vých trhov — do Indie a Číny. Táto apli­ká­cia pomáha pomo­cou cro­wd­sour­cingu šíriť infor­má­cie o verej­nej doprave, čím vypĺňa medzeru, ktorú tvo­ria sta­tické infor­má­cie pri­pra­vo­vané miest­nymi auto­ri­tami. 

Tím star­tupu Moovit

Spo­loč­nosť chce spus­tiť svoje služby v troch veľ­kých indic­kých mes­tách a šty­roch čín­skych mes­tách: Hong Kong, Šan­ghaj, Guangz­hou a Peking.

Sme nesmierne hrdí na to, že Sound Ven­tu­res teraz stoja za našim chrb­tom a pomôžu nám k rapíd­nemu vzo­stupu,” hovorí CEO Moovitu Nir Erez. “Inves­tí­cie ako táto nám pomôžu pri­niest nové mož­nosti do verej­nej dopravy tam, kde to naj­viac potre­bujú — ako naprí­klad v Indii a Číne. Navyše, ďalej takto môžme pod­po­ro­vať aktívnu komu­nitu našich edi­to­rov.”

Sound Ven­tu­res vznikla v marci 2015 v Aus­tine a je nasle­dov­ní­kom spo­loč­nosti A-Grade Inves­tments, ktorú mali tak­tiež pod pal­com Ash­ton Kut­cher a Guy Ose­ary. Ame­rický herec a izra­el­sko-ame­rický mana­žér, ktorý zastu­puje naprí­klad Madonnu či U2, majú na dobré pro­jekty nos — inves­to­vali naprí­klad do Airbnb, Uberu, Fund­boxu či Spo­tify. Presná suma, ktorú Ahton a Guy do Moovitu inves­to­vali uve­rej­nená nebola, ale vychá­dza­júc z pred­chá­dza­jú­ceho inves­tič­ného kola(C series), v kto­rom Moovit zís­kalo $50 mili­ó­nov ply­nie, že to budú sumy pohy­bu­júce sa v desiat­kach až stov­kách mili­ó­nov.

V Sound Ven­tu­res hľa­dáme spo­loč­nosti, ktoré môžu rásť extrémne rýchlo, no záro­veň aj rie­šia prob­lémy, ktoré reálne svet trá­pia,” pre­zra­dil Ash­ton o svo­jom fonde. “Cie­ľom Moovitu je uro­biť z verej­nej dopravy voľbu č.1, odstrá­niť zby­točne veľa áut a uro­biť mestá viac smart. Presne zapa­so­vali do našej vízie inves­to­vať do game chan­ge­rov. Sme nad­šení, že môžme pomôcť Moovitu v ich snahe o eko­lo­gic­kejší svet,” dodal.

Vďaka Ash­ton za tvoju snahu, my star­tu­pisti si to ceníme! :) Len tak ďalej!

zdroj: globes.co.il

Pridať komentár (0)