Aus­trál­ska fir­ma chce do kaž­dé­ho posta­ve­né­ho nové­ho domu zahr­núť Tes­la Power­wall

Rudolf Nečas / 6. apríla 2017 / Eko

Rie­še­nie má zní­žiť nákla­dy na elek­tri­nu.

Aus­trál­ska fir­ma sta­va­jú­ca domy ozná­mi­la plán zahr­núť Tes­la Power­wall do všet­kých nových domov. Arden homes hovo­rí, že všet­ky svo­je nové domy vyba­ví tech­no­ló­gi­ou ucho­vá­va­nia ener­gie pro­stred­níc­tvom par­tner­stva so spo­loč­nos­ťou zaobe­ra­jú­cou sa solár­nou ener­gi­ou a cer­ti­fi­ko­va­ným pre­daj­com Tes­la Power­wall, Brad­ford Solar. Od kro­ku sa oča­ká­va, že zní­ži nákla­dy na elek­tri­nu pre maji­te­ľov domov.

foto: ardenhomes.com.au

Tes­la Power­wall bude štan­dar­dom v Arden homes ako súčasť balí­ka Brad­ford Solar Char­ge­Pack. Solár­ne pane­ly na stre­che budú zís­ka­vať ener­giu, kto­rá potom “môže byť pou­ži­tá na napá­ja­nie spot­re­bi­čov, posie­la­ná späť do sie­te ale­bo ukla­da­ná pre neskor­šie pou­ži­tie,“ píše sa v bro­žúr­ke Arden homes. Balík tiež zahŕňa moni­to­ro­va­nie cez cloud, tak­že spot­re­bu ener­gie uvi­díš rov­no vo svo­jom smart­fó­ne.

Tes­la Power­wall, dobí­ja­cia lítium-ióno­vá baté­ria umož­ňu­je domom bežať na obno­vi­teľ­nom zdro­ji ener­gie, či už svie­ti sln­ko ale­bo nie a môže dokon­ca napá­jať domy počas výpad­ku prú­du. Power­wall pod­ľa Tes­ly doká­že pomôcť maji­te­ľom domov zre­zať účty za elek­tri­nu až o 92 %. Baté­ria sa nabí­ja, keď je dopyt po elek­tri­ne níz­ky a sú níz­ke sadz­by, elek­tri­nu pre napá­ja­nie domu dodá­va, keď je dopyt po nej vyš­ší a ceny sú drah­šie.

foto: tesla.com

Pod­ľa bro­žú­ry Arden homes, doká­žu rodi­ny na cenách za elek­tri­nu ušet­riť až 2 500 dolá­rov roč­ne a ich 5 kW Brad­ford Solar Char­ge­Pack doká­že pokryť až 90% den­nej spot­re­by ener­gie štvor­člen­nej rodi­ny. 6 kW balík umož­ní aus­trál­skej rodi­ne žiť tak­mer nezá­vis­le od elek­tric­kej sie­te. Domy od Arden sú tiež navr­hnu­té, aby dovnút­ra vpus­ti­li veľa slneč­né­ho svet­la.

V súčas­nos­ti asi 15% aus­trál­skych domov, čiže pri­bliž­ne 1,5 mili­ó­na, využí­va solár­nu ener­giu a pod­ľa infor­má­cií z minu­lé­ho roka, solár­na elek­tri­na gene­ro­va­ná v domoch s Tes­la Power­wall 2 doká­že cenou kon­ku­ro­vať kla­sic­kej elek­tri­ne cez sieť.

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)