Autá na fosíl­ne pali­vá zmiz­nú do 8 rokov, tvr­dí to Stan­ford­ská uni­ver­zi­ta

Timotej Vančo / 19. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: draperuniversity.com/sk.wikipedia.org

Kedy už budú jaz­diť len elek­tro­mo­bi­ly a auto­nóm­ne autá? Pod­ľa novej štú­die zo Stan­for­du, by to moh­lo byť už o 8 rokov.

Nová štú­dia zo Stan­ford­skej uni­ver­zi­ty tvr­dí, že vozid­lá na fosíl­ne pali­vá zmiz­nú do 8 rokov. Jedi­nou šan­cou ako jaz­diť v budúc­nos­ti na auto­mo­bi­le, bude kúpa elek­tro­mo­bi­lu. Čím bude po nich väč­ší dopyt, tým bude ich cena kle­sať a okrem auto­mo­bi­lov už budú dostup­né aj auto­bu­sy ale­bo náklad­né autá. Celým tým­to kro­kom by sa ľud­stvo koneč­ne posu­nu­lo o krok vpred, k čis­tej­šie­mu ovzdu­šiu.

foto: commons.wikimedia.org

Štú­dia je vede­ná eko­nó­mom Stan­ford­skej uni­ver­zi­ty, kto­rý sa volá Tony Seba. Štú­dia má názov „Rethin­king Tran­s­por­ta­ti­on 2020 – 2030“ (Pre­hod­no­te­nie dopra­vy 2020 – 2030). V štú­dii pod­rob­ne opi­su­je, ako ľudia prej­dú na elek­tro­mo­bi­ly s vlast­ným poho­nom, nakoľ­ko budú 10-krát lac­nej­šie, ako autá na fosíl­ne pali­vá. Ten­to stav bude prav­de­po­dob­ne dosia­hnu­tý, keď sa úro­veň fosíl­nych palív bude blí­žiť k nule. Navy­še elek­tro­mo­bi­ly majú garan­to­va­nú omno­ho vyš­šiu život­nosť, ako autá na fosíl­ne pali­vo.

foto: commons.wikimedia.org

Tony Seba pove­dal, že za menej ako 10 rokov bude pre spot­re­bi­te­ľov veľ­mi ťaž­ké nájsť čer­pa­cie sta­ni­ce, ale­bo náh­rad­né die­ly u mecha­ni­kov. Tým, že bude rých­lo kle­sať počet spot­re­bi­te­ľov áut na fosíl­ne pali­vá, výrob­co­via a pre­daj­co­via budú donú­te­ní ich rých­lo a lac­no pre­dá­vať. To bude sme­ro­vať k obrov­ské­mu hro­ma­de­niu zby­toč­ných auto­mo­bi­lov.

foto: en.wikipedia.org 

V Stan­ford­skej štú­dii sa tak­tiež uvá­dza, že ľudia sa už budú viac spo­lie­hať na auto­nóm­ne autá, kto­ré budú omno­ho bez­peč­nej­šie ako dneš­né, kto­ré ria­dia samot­ní ľudia.

foto: sk.wikipedia.org

Pro­fe­sor odha­du­je, že hlav­ný zlo­mo­vý bod nasta­ne pri­bliž­ne za 2 až 3 roky, keď baté­rie pre elek­tro­mo­bi­ly budú dosa­ho­vať poža­do­va­nú úro­veň dojaz­du. Zatiaľ trh s elek­tro­mo­bil­mi ovlá­da Tes­la. Nechaj­me sa prek­va­piť koľ­ko kon­ku­ren­tov sa jej posta­ví. Na dru­hej stra­ne sa môže­me tešiť, že ľud­stvo už nebu­de tak závis­lé od ropy ako dnes.

Zdroj člán­ku: inhabitat.com

Pridať komentár (0)