Auto­pi­lot tak­mer zabil člo­veka: Tesla musí okam­žite obme­dziť fun­kci­ona­litu!

Martin Bohunický / 5. november 2015 / Tools a produktivita

Nie je žiad­nym tajom­stvo, že maji­te­lia Tesla Model S začí­najú zne­uží­vať auto­pi­lota na zábavu.

Keď ti auto jazdí samo, je ťažké odo­lať poku­še­niu a nepus­tiť volant z rúk — a to napriek tomu, že Tesla stále túto fun­kciu ozna­čuje ako “beta” a upo­zor­ňuje jazd­cov, aby nepúš­ťali volant z rúk. Odkedy však Tesla odblo­ko­vala mož­nosť auto­ma­tic­kého vytá­ča­nia zákrut, auto­ma­tic­kej zmeny jazd­ného pruhu a auto­ma­tic­kého par­ko­va­nia, ľudia nepos­lú­chajú. A ešte si to aj seba­ve­domo natá­čajú.

Tak naprí­klad, toto video je bru­tálne desivé. Auto­pi­lot jazdí vo svo­jom pruhu a keď oproti pre­chá­dza auto, volant sa prudko strhne doľava. Auto­s­te­e­ring totiž fun­guje tak, že nasle­duje vozidlo pred tebou. Sen­zor však zle vyhod­no­til situ­áciu a začal nasle­do­vať vozidlo idúce oproti. Keby cha­lan na videu rýchlo neza­re­a­go­val, skon­čilo by to zrejme pre obe strany tra­gicky.

Elon Musk pri­znal, že sám videl videá, kde vodiči robia hlú­posti a vedie to k životu nebez­peč­ným situ­áciam, preto pre­zra­dil, že Tesla už chystá dopl­n­kovú fun­kci­ona­litu, ktorá “mini­ma­li­zuje šancu ľudí na vyko­ná­va­nie podob­ných hlú­postí.”

Nepo­známe detaily toho, čo má táto fun­kci­ona­lita obsa­ho­vať, no je jed­no­du­ché pred­sta­viť si, že ak naprí­klad pus­tíš volant na nie­koľko sekúnd, sys­tém auto­ma­ticky zare­a­guje. 

Okolo auto­nóm­nych áut sa posledné dni vedie váš­nivá dis­ku­sia. Google vo svo­jom vyhlá­sení pri­znal, že chce pra­co­vať na plne auto­nóm­nom ovlá­daní, pre­tože ľudia údajne nez­vlá­dajú s auto­pi­lo­tom koope­ro­vať. Buď bude auto šofé­ro­vať stroj, alebo člo­vek. Nič medzi. 

Maji­te­lia Model S však stále dúfajú a veria, že auto­pi­lot bude stále lepší. Sys­tém totiž pra­vi­delne zazna­me­náva dáta a neus­tále tak vylep­šuje svoje mapy a algo­ritmy. Po tom, čo som ale práve videl, dočasne auto­pi­lota zavr­hu­jem.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)