Až 40 kra­jín pra­cuje na smr­tia­cich robo­toch bez akých­koľ­vek záko­nov, čo by ich obme­dzili

Michal Sorkovský / 28. januára 2016 / Tech a inovácie

Doká­žeš si pred­sta­viť, ako by vyze­ral svet, keby sa ľud­stvo roz­hodlo na zabí­ja­nie využí­vať auto­nóm­nych robo­tov? Na jed­nej strane ide o per­fektné moderné stroje, ktoré by doká­zali s nepria­te­ľom skon­co­vať efek­tív­nej­šie, než aká­koľ­vek dopo­siaľ vyvi­nutá zbraň. Na strane dru­hej pôsobí pred­stava mašín, ktoré ťa bez mihnu­tia oka môžu odkrág­ľo­vať, beha­jú­cich medzi ľuďmi, dosť hro­zivo.

To, že v prí­pade auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov ide o seri­óznu tému doka­zuje aj stret­nu­tie exper­tov na umelú inte­li­gen­ciu, ktorí vo švaj­čiar­skom Davose pre­be­rali na kon­fe­ren­cii World Eco­no­mics Forum ich budúc­nosť. Robo­tov schop­ných samos­tatne vraž­diť by dnes malo vyví­jať až 40 kra­jín sveta, a to aj napriek sna­hám o zákaz takejto tech­no­ló­gie, pod ktoré sa ešte v roku 2015 pod­pí­sali naprí­klad aj Elon Musk či Step­hen Hawking. Infor­má­ciu o tom, že tak­mer štvr­tina zeme­gule bez povšim­nu­tia pra­cuje na robo­toch na zabí­ja­nie pri­tom na svetlo vynie­sol pred­seda brit­skej spo­loč­nosti BAE, ktorá sa zaoberá výro­bou zbraní, Sir Roger Carr.

wordeforum

Carr ďalej hovorí, že USA je kra­ji­nou, ktorá vo vývoji auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov pokro­čila naj­ďa­lej, a to aj napriek tomu, že je práve Ame­rika jedi­nou kra­ji­nou, ktorá ešte v roku 2012 ich pou­ží­va­nie zaká­zala. Okrem tohto opat­re­nia však vo svete neexis­tujú žiadne zákony, ktoré by nejak obme­dzo­vali či zaka­zo­vali pou­ží­va­nie a výrobu auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov, čo samoz­rejme vzbu­dzuje zne­po­ko­je­nie. OSN síce tvrdí, že debaty o medzi­ná­rod­nom zákone týka­jú­ceho sa takýchto robo­tov začali už v roku 2014, avšak zatiaľ neviedli k žiad­nym záve­rom, ani kon­krét­nym rie­še­niam.

Pro­fe­sor z oblasti IT Stu­art Rus­sell z Kali­forn­skej uni­ver­zity v Ber­ke­ley, ktorý sa minulý rok tak­tiež posta­vil za snahu o zákaz vyví­ja­nia a výroby auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov pove­dal: “Pokiaľ sa ľudia roz­hodnú dať prí­kaz na vyvraž­de­nie všet­kých mužov v neja­kom meste, títo roboti ho dokážu spl­niť.” Všetky osob­nosti, ktoré sa posta­vili proti tejto smr­tia­cej tech­no­ló­gii sa pri­tom zhodli, že vydať robo­tom prí­kaz zabiť, by svet viedlo do vojny.

Na kon­fe­ren­cií v Davose dostalo pub­li­kum mož­nosť hla­so­vať a dať tak najavo svoje názory ohľa­dom auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov. Ľudia sa pri­tom skôr pri­klá­ňali k mož­nosti poslať do vojny namiesto svo­jich detí robo­tov, avšak nikto nepre­ja­vil chuť posta­viť sa vraž­dia­cemu stroju, kto­rého by poslal nepria­teľ.

k robots 2

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)