Až 40 kra­jín pra­cu­je na smr­tia­cich robo­toch bez akých­koľ­vek záko­nov, čo by ich obme­dzi­li

Michal Sorkovský / 28. januára 2016 / Tech a inovácie

Doká­žeš si pred­sta­viť, ako by vyze­ral svet, keby sa ľud­stvo roz­hod­lo na zabí­ja­nie využí­vať auto­nóm­nych robo­tov? Na jed­nej stra­ne ide o per­fekt­né moder­né stro­je, kto­ré by doká­za­li s nepria­te­ľom skon­co­vať efek­tív­nej­šie, než aká­koľ­vek dopo­siaľ vyvi­nu­tá zbraň. Na stra­ne dru­hej pôso­bí pred­sta­va mašín, kto­ré ťa bez mihnu­tia oka môžu odkrág­ľo­vať, beha­jú­cich medzi ľuď­mi, dosť hro­zi­vo.

To, že v prí­pa­de auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov ide o seri­óz­nu tému doka­zu­je aj stret­nu­tie exper­tov na ume­lú inte­li­gen­ciu, kto­rí vo švaj­čiar­skom Davo­se pre­be­ra­li na kon­fe­ren­cii World Eco­no­mics Forum ich budúc­nosť. Robo­tov schop­ných samos­tat­ne vraž­diť by dnes malo vyví­jať až 40 kra­jín sve­ta, a to aj napriek sna­hám o zákaz takej­to tech­no­ló­gie, pod kto­ré sa ešte v roku 2015 pod­pí­sa­li naprí­klad aj Elon Musk či Step­hen Hawking. Infor­má­ciu o tom, že tak­mer štvr­ti­na zeme­gu­le bez povšim­nu­tia pra­cu­je na robo­toch na zabí­ja­nie pri­tom na svet­lo vynie­sol pred­se­da brit­skej spo­loč­nos­ti BAE, kto­rá sa zaobe­rá výro­bou zbra­ní, Sir Roger Carr.

wordeforum

Carr ďalej hovo­rí, že USA je kra­ji­nou, kto­rá vo vývo­ji auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov pokro­či­la naj­ďa­lej, a to aj napriek tomu, že je prá­ve Ame­ri­ka jedi­nou kra­ji­nou, kto­rá ešte v roku 2012 ich pou­ží­va­nie zaká­za­la. Okrem toh­to opat­re­nia však vo sve­te neexis­tu­jú žiad­ne záko­ny, kto­ré by nejak obme­dzo­va­li či zaka­zo­va­li pou­ží­va­nie a výro­bu auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov, čo samoz­rej­me vzbu­dzu­je zne­po­ko­je­nie. OSN síce tvr­dí, že deba­ty o medzi­ná­rod­nom záko­ne týka­jú­ce­ho sa takých­to robo­tov zača­li už v roku 2014, avšak zatiaľ nevied­li k žiad­nym záve­rom, ani kon­krét­nym rie­še­niam.

Pro­fe­sor z oblas­ti IT Stu­art Rus­sell z Kali­forn­skej uni­ver­zi­ty v Ber­ke­ley, kto­rý sa minu­lý rok tak­tiež posta­vil za sna­hu o zákaz vyví­ja­nia a výro­by auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov pove­dal: “Pokiaľ sa ľudia roz­hod­nú dať prí­kaz na vyvraž­de­nie všet­kých mužov v neja­kom mes­te, títo robo­ti ho doká­žu spl­niť.” Všet­ky osob­nos­ti, kto­ré sa posta­vi­li pro­ti tej­to smr­tia­cej tech­no­ló­gii sa pri­tom zhod­li, že vydať robo­tom prí­kaz zabiť, by svet vied­lo do voj­ny.

Na kon­fe­ren­cií v Davo­se dosta­lo pub­li­kum mož­nosť hla­so­vať a dať tak naja­vo svo­je názo­ry ohľa­dom auto­nóm­nych smr­tia­cich robo­tov. Ľudia sa pri­tom skôr pri­klá­ňa­li k mož­nos­ti poslať do voj­ny namies­to svo­jich detí robo­tov, avšak nikto nepre­ja­vil chuť posta­viť sa vraž­dia­ce­mu stro­ju, kto­ré­ho by poslal nepria­teľ.

k robots 2

Zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)