Banka zistila, aké chyby robia mladí Slováci v online bankovníctve. Takto sa im vyhneš

Pavol Lupták / 20. decembra 2018 / Tech a inovácie

  • Úro­veň ban­kov­níc­tva je na Slo­ven­sku mi­mo­riadne vy­soká
  • Kli­enti majú k dis­po­zí­cii nie­koľko po­kro­či­lých fun­kcií, av­šak často sa za­búda na bez­peč­nosť
  • Prob­lé­mom sú heslá či ne­zna­losť ri­zík
zdroj: Pixabay
  • Úro­veň ban­kov­níc­tva je na Slo­ven­sku mi­mo­riadne vy­soká
  • Kli­enti majú k dis­po­zí­cii nie­koľko po­kro­či­lých fun­kcií, av­šak často sa za­búda na bez­peč­nosť
  • Prob­lé­mom sú heslá či ne­zna­losť ri­zík

Ban­kov­níc­tvo na Slo­ven­sku patrí na vy­sokú úro­veň a banky u nás často za­vá­dzajú nové fun­kcie a tech­no­ló­gie me­dzi pr­vými na svete. Na­priek týmto mož­nos­tiam ne­dávny pries­kum, ktorý vy­tvo­rila ČSOB me­dzi mla­dými štu­dentmi, uká­zal, že me­dzery na Slo­ven­sku exis­tujú a ob­ja­vujú sa najmä v za­bez­pe­čení po­u­ží­va­te­ľov. Test vy­pl­nilo viac ako 10 000 mla­dých ľudí po ce­lom Slo­ven­sku a pries­kum tak po­nú­kol veľmi de­tailný po­hľad na prob­lémy, ktoré trá­pia mlad­šie roč­níky.

Ako si na­sta­viť heslo?

Uká­zalo sa, že až 72 % z opý­ta­ných ne­vie, ako si na­sta­viť silné heslo pre svoje on­line účty. Ide o po­merne známu chybu, ktorú aj tak mnohí po­u­ží­va­te­lia ig­no­rujú. Ne­dávno sme zve­rej­nili zo­znam 100 naj­hor­ších he­siel, ktoré ľu­dia po­u­ží­vajú v on­line služ­bách. Mnohé z nich sa ur­čite vy­sky­tujú aj v ban­kov­níc­tve.

Ok­rem toho, že ide o jed­no­du­ché heslá či známe frázy, ich naj­väč­šou spo­loč­nou sla­bi­nou je dĺžka. To­tiž aj krátke heslá, ktoré sú síce tvo­rené kom­bi­ná­ciou pís­men, čís­lic či zna­kov, sú stále re­la­tívne ná­chylné na takz­vané útoky „hru­bou si­lou“.

Lep­šie je vy­uží­vať dl­h­šie frázy, ktoré budú na­ďa­lej ľahko za­pa­mä­ta­teľné, ale zá­ro­veň uni­kátne. Prí­kla­dom môže byť fráza „Rad­Ci­tam­Pot­tera 4 a PO­ZE­RAM Pria­te­lov“. Kom­bi­ná­cia me­dzier (po­kiaľ ich je možné po­u­žiť), veľ­kých pís­men a čí­siel ďa­lej zvy­šuje bez­peč­nosť po­u­ži­tého hesla. Sa­moz­rej­mos­ťou musí byť po­u­ži­tie len na jed­nej službe. Ďal­šou mož­nos­ťou sú ge­ne­rá­tory he­siel so za­bez­pe­če­ným úlo­žis­kom. Zná­mou je na­prí­klad ap­li­ká­cia Last­pass alebo 1Pas­sword.

Phis­hing je na­ďa­lej ne­zná­mou

ČSOB ďa­lej zis­tila, že viac ako po­lo­vica mla­dých ne­vie, čo zna­mená vý­raz phis­hing a len tre­tina ovláda bez­pečný po­stup po pri­jatí pod­vod­ného mailu do schránky. Obe zna­losti sú pri­tom v on­line ban­kov­níc­tve veľmi dô­le­žité. Phis­hing je to to­tiž forma útoku, pri kto­rom kli­enti do­stá­vajú pod­su­nuté fa­lošné we­bové stránky alebo pod­vodné emaily.

Tie sa pri­tom na prvý po­hľad ne­lí­šia od ori­gi­nál­nych strá­nok a správ bánk, no roz­diely sú v de­tai­loch a najmä v URL ad­rese. Preto je vhodná kon­trola za­bez­pe­če­ného spo­je­nia. V pre­hlia­da­čoch sa zo­bra­zuje zna­kom zámky a URL ad­resa za­čína v ta­kom prí­pade ozna­če­ním „https://“.

Znaky pod­vod­ného emailu sú často roz­poz­na­teľné už pro­stred­níc­tvom po­doz­ri­vej ad­resy odo­sie­la­teľa a naj­lep­ším po­stu­pom je správu vô­bec ne­ot­vá­rať, ad­resu na­hlá­siť, za­blo­ko­vať a pri­jatý mail vy­ma­zať. Ak po­u­ží­va­teľ správu ot­vorí, je nutné byť veľmi po­zorný. Sťa­ho­va­nie prí­loh a klik­nu­tie na hy­per­tex­tové od­kazy sú ri­zi­kové kroky, ktoré môžu na­ru­šiť bez­peč­nosť cit­li­vých dát. V žiad­nom prí­pade sa cez mail ne­odo­sie­lajú heslá, pri­hla­so­va­cie meno ani te­le­fónne číslo či iné sú­kromné údaje. Banky ta­kýto po­stup ni­kdy ne­vy­ža­dujú.

Trend mla­dých je ri­zi­kom

Me­dzi mla­dými je čo­raz po­pu­lár­nej­šie on­line stre­a­mo­va­nie, ktoré však môže byť ri­zi­kom aj pre on­line ban­kov­níc­tvo. Len 14 % z opý­ta­ných pri­tom vie, ako sa po­čas stre­a­mo­va­nia chrá­niť. Ide najmä o zve­rej­ne­nie cit­li­vých osob­ných úda­jov, ako sú emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo či miesto byd­liska. Aj tieto údaje môžu viesť k zne­uži­tiu a treba sa preto vy­va­ro­vať ich ne­uvá­že­nému zve­rej­ňo­va­niu.

Edu­ka­tívny pro­jekt ČSOB tak uká­zal, že ovlá­da­nie zá­klad­ných zá­sad on­line bez­peč­nosti nie je me­dzi mla­dými na Slo­ven­sku stále sa­moz­rej­mos­ťou. Pri do­dr­žaní jed­no­du­chých po­stu­pov však je možné jed­not­livé hrozby eli­mi­no­vať, prí­padne vý­razne zní­žiť ich prav­de­po­dob­nosť. Ak by si chcel otes­to­vať svoju schop­nosti pri ochrane dát, uro­biť tak mô­žeš na ofi­ciál­nej stránke pro­jektu Di­gi­tálna in­te­li­gen­cia.

Pridať komentár (0)